09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Zeytinburnu İcra Avukatları İcra Davası Avukatı

Zeytinburnu İcra Avukatları

Zeytinburnu ilçe ve civarında icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Zeytinburnu icra avukatları denilmektedir. Peki icra avukatı ne iş yapar ? sorusunu cevaplamakta fayda vardır. İcra hukuku avukatı icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda ve icra dairelerinde yapılan iş ve işlemlerde görev alır. İcra avukatı İstanbul icra avukatı, icra takip işlemlerinin ilerletilmesini sağlar. İcra takip işlemleri, borçluya karşı icra organlarınca yapılan işlemlerdir. İcra avukatının baktığı davalar genel olarak;

İcra avukatlarının icra dairelerinde yaptığı iş ve işlemler genel olarak şunlardır;

  • alacaklının borcunu elde etmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemler;
  • icra takibi başlatılması,
  • icra takibine itiraz edilmesi
  • haciz ihbarnamesi gönderilmesi,
  • borçluya ödeme emrinin tebliğe çıkartılması,
  • borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • haciz konulan malların satışının yapılması vs işlemlerdir.
  • borçlunun borçlu olmadığını tespitine yönelik iş ve işlemlerdir;

Zeytinburnu icra avukatı ayrıca gerektiğinde borçlunun borçlu olmadığı için menfi tespit davası veya haksız yere ödenmiş paranın iadesi için istirdat davası açar. Zeytinburnu icra avukatları alacaklı tarafın başlatmış olduğu icra takibine itiraz edebilmektedir. İcra dairesine verilen itiraz dilekçesi ile takip durmaktadır. İtiraz dilekçesinin 7 gün içerisinde verilmesi gerekmektedir. İcra avukatı İstanbul itiraz süresi geçtikten sonra mallar haczedilebilir. Ancak bazı malların haczedilmesi mümkün değildir. Kanunun amacı kişiyi tamamen muhtaç hale getirmemektir. Tamamı haczedilemeyen mallar; devlet, köy orta malları, esnafların mesleklerinin devamını sağlamak için gerekli eşyalardır. Ayrıca özel kanunlardaki düzenleme ile haciz dışı tutulmuş mallar da bulunmaktadır. Örneğin; öğrencilere verilen burs, kredi, nakdi yardımdır.

İcra Avukatı Ücreti Ne Kadar? İcra Takip Harcı ve Masrafları Nelerdir?

İcra avukatı ücreti ne kadardır sorusu insanların aklına sıklıkla gelmektedir. Bu sebeple yazımızın bu kısmında bu soruya cevap verilecektir. İcra avukatı ücreti icra takibinin türüne, icra takibine dayalı açılacak davaya ve icra dosyasında yapılacak işlemlere göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple somut olayın özelliklerine göre bir icra hukuku avukatına danışılarak fiyat alınması gereklidir.

Zeytinburnu icra avukatı alacaklı tarafından icra takibi yapılması için bir takım harç ve masrafların devlete ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek icra harçları; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır. Alacaklı tarafından harçlar ödenmezse icra takibi icra dairesi tarafından başlatılmaz.

Zeytinburnu İcra Avukatları

Ayrıca icra takibinin sonuçlanması ile tahsil harcı ve cezaevi harcı devlete ödenmektedir. İstanbul Anadolu Yakası icra avukatı icra tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmekte ve tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre alınan harcın oranı değişir. Ayrıca alacaklı icra takibinden feragat ederse alacaklı devlete feragat harcı öder.

Zeytinburnu icra avukatı icra takibi masrafları icra takibinin başından sonuna kadar yapılan masrafları kapsamaktadır. Bu masraflar tebligat ücretleri, pul masrafları, bilirkişi ücretleri, satış avansı ve benzerleri takip masrafları arasında yer alır. Alacaklı icra işlemlerini yaptırmak için bu masrafları ödemek zorundadır. Zeytinburnu icra avukatı alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilmekte ve borçlu borcu ödeyeceği esnada alacaklının yatırdığı bu masrafları da alacaklıya ödemektedir.

İcra Takip Çeşitleri Nelerdir?

Zeytinburnu icra avukatları her bir alacağın dayanağına göre farklı türde icra takibi yapılması gereklidir. İcra takip türleri kambiyo takibi, ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, rehin takibi, ipotek takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir.

İcra takibi, seçilecek takip türüne göre farklı bir takip numarası alır. Takip türünün belirlenmesi için alacağın dayanağını oluşturan hukuki belgenin türünün tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir. Eğer ki icra takibi yanlış takip türü seçilerek başlatılırsa icra takibinin iptali söz konusu olabilir. Bu sebeple hak kaybı yaşanmaması adına icra takibi türünün doğru belirlenmesi gerekir.

Zeytinburnu icra avukatı takip türünün tespitine birkaç örnekle açıklamakta fayda vardır. Mesela alacak mahkeme kararına dayanıyorsa takip türü olarak ilamlı icra takibi seçilecektir. Alacak çek veya senede dayanıyorsa takip türü çeşidi olarak kambiyo takibi seçilmektedir. Kambiyo takibi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

İcra yoluyla alacakların tahsili hukuken bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu işlemlerde bir icra avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından faydalıdır. Ayrıca gene Zeytinburnu bölgesinde aktif olarak avukatlık hizmetleri öğrenmek için bizi hemen ulaşabilirsiniz. Ayrıca Zeytinburnu boşanma avukatı olan makalemize göz atabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »