09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Yağma (Gasp) Suçu

Yağma Gasp Suçu

Yağma gasp suçu nedir? Bir kimsenin kendisine ait olmayan menkul(taşınır) bir malı, cebir ve tehdit yoluna başvurmak koşuluyla malın sahibi veya zilyedi olan kişiden zorla alması veya zorla verdirmesini sağlamasıdır. Bu noktada zilyetlik kavramını açıklamakta fayda vardır. Zilyetlik; bir eşyaya fiili hakimiyeti belirtir. Bir diğer deyişle zilyetlik kişinin, taşınırın maliki olmasa bile o an için malı elinde bulundurmasını ifade eder. TCK madde 148’de düzenlenen yağma suçunda, iradeyi sakatlayan hallerden olan cebir ve tehdit unsurlarına başvurulduğu için bu suçla korunan hukuki yarar sadece mal varlığı değil aynı zamanda kişi özgürlüğü ve vücut bütünlüğüdür.

Yağma suçunda birtakım hareketlerin gerçekleştirilerek (örneğin silahla) veya belirli durumların mevcudiyeti (örneğin konutta, iş yerinde işlenmesi) sebebiyle işlenmesi halinde kanun koyucu TCK madde 149 da ki nitelikli yağma suçu oluşacağını belirtmiştir. Kanun koyucu nitelikli yağma suçunun işlenmesi halinde yağma suçunun basit haline göre daha çok ceza öngörmüştür.

Yağma suçunu birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Motosikletle giden kişinin yolda geçen kadının çantasını elinden alıp devam etmesi
 • Zor kullanılarak kişiye senet imzalattırılması örnek olarak verilebilir.

Ayrıca yağma suçu ile hırsızlık suçu çoğu kez birbiriyle karıştırılmaktadır. İki suç türü arasındaki en önemli fark, hırsızlık suçunda cebir ve tehdit unsurlarının bulunmamasıdır.

Yağma Gasp Suçu Şartları Nelerdir?

Yağma suçu oluşması için birtakım fiillerin fail tarafından gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar;

 • Kişinin kendisine veya bir yakınına yönelik tehdit ve cebir kullanılması
 • Tehdit veya cebrin kişinin hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına veya malvarlığına yönelik olması
 • Tehdit veya cebir kullanma sonucu kişinin bir malı teslime veya alınmasına karşı koymamasının sağlanması
 • Suça konu malın taşınır mal olmasıdır.

Burada cebir ve tehdidi açıklamakta fayda vardır.

Tehdit; bir kimsenin vücut bütünlüğüne, özgürlüğüne, mal varlığına veya bir yakınına karşı suç oluşturacak nitelikte beyanlarda bulunulmasıdır. Bu beyanlar daha çok manevi bir nitelik taşımakta olup, fiziki bir müdahale söz konusu değildir.

Cebir; bir kimsenin zorla bir şeyi yapması veya yapmaması için kendisine baskı uygulanarak ve tehdit unsurundan farklı olarak fiziki bir müdahalede de bulunularak meydana getirilen davranış biçimidir.

Nitelikli Yağma Suçunun Şartları Nelerdir?

Türk ceza kanunu madde 149 nitelikli yağma suçunu düzenlenmiştir. Nitelikli yağma suçu basit yağma suçunun tüm oluşum şartlarını içermekle birlikte oluşması için ekstradan belirli hareketlerin gerçekleşmesi veya belirli durumların mevcudiyetinin olması gerekmektedir. Nitelikli yağma suçunun varlığı halinde fail yağma suçunun cezasından daha fazla ceza alır. Yağma suçu aşağıda ki hallerin birinin mevcudiyeti ile gerçekleştirilmesi halinde nitelikli yağmaya döner. Nitelikli yağmanın şartları şunlardır; Yağma suçu

 • Silahla,
 • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • Yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
 • Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
 • Gece vaktinde,

İşlenmesidir.

Yağma Gasp Suçu Cezası, Cezayı Artıran ve Azaltan Sebepler?

Yağma Suçunun Cezası;

 • Yağma fiilini gerçekleştiren kişi TCK madde 148 uyarınca; altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

. Nitelikli Yağma Suçunun Cezası;

 • Nitelikli yağma suçu gerçekleştiren kişi TCK madde 149 uyarınca on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Yağma Suçunda Cezayı Artıran Sebepler;

 • Yağma Suçunun nitelikli hallerinin mevcut olması halinde verilecek ceza 10 yıl ile 15 yıl arasında değişmektedir.
 • Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda ayrıca kasten yaralama suçundan ceza verilmektedir.

Yağma Suçunda Cezayı Azaltan Sebepler;

 • Yağma suçunu kişinin alacağını tahsili için cebir veya şiddet kullanması suretiyle işlemesi halinde kişi sadece tehdit suçundan veya kasten yaralama suçundan ceza verilmektedir
 • Malın değerinin az olması sebebiyle verilecek ceza 1/3 ünden ½ sine kadar indirilebilir.

Yağma Suçunda Şikayet, Zaman Aşımı, Görevli Mahkeme ve Etkin Pişmanlık

Şikayet;

Yağma suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Bu sebeple mağdurun şikayetinden vazgeçmesi davanın düşmesine sebebiyet vermemektedir.

Zaman aşımı;

Yağma suçunda dava zaman aşımı süresi 15 yıldır.

Görevli Mahkeme;

Yağma suçuna bakmakla görevli mahkeme ağır ceza mahkemesi dir.

Etkin Pişmanlık;

Kanun koyucu yağma suçuyla ilgili olarak etkin pişmanlık hükümlerini düzenlemiştir. Etkin pişmanlık hükümleri suç işlendikten sonra failin birtakım şartları yerine getirmesi halinde, failin cezasını azaltan bir düzenlemedir. TCK madde 168’e göre failin etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için mağdurun tüm zararını karşılaması veya aldığı taşınır malı aynen iade etmesi koşuluna bağlıdır. Yine aynı madde etkin pişmanlığın hangi zamanda gösterildiğine ilişkin ceza da farklı oranlarda indirim öngörmektedir. Buna göre;

 • Yağma suçu tamamlandıktan sonra, fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık gösteren fail için verilecek ceza yarısına kadarı indirilir.
 • Yağma suçunun tamamlanıp, kovuşturma başladıktan sonra fakat hüküm verilmezden önce fail etkin pişmanlık gösterirse dayanıyorsa verilecek ceza üçte birine kadar indirilir.
Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »