09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Vergi Mahkemesi & Yargılama Usulü & Görülen Davalar

Vergi Mahkemesi

Vergi mahkemesi nedir ? Vergi uyuşmazlıklarına bakmakla görevli özel yetkili idari yargı mahkemesidir. Vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaktadırlar. Vergi mahkemelerinde dava değerine göre bazen 3 hakim görev yaparken, bazen de tek hakim görev alır.

Vergi mahkemelerinin yargı yetkisi, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunu denetimi ile sınırlandırılmıştır. Bir diğer deyişle vergi mahkemeleri yerindelik denetimi yapamamaktadır.

İdari yargı mahkemeleri ;

 • İdare mahkemesi
 • Vergi mahkemesi
 • Bölge idare mahkemesi ve
 • Danıştay dır.

İdari mahkemeler içinde vergi ve idare mahkemesi ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır. Üst mahkeme olan bölge idare mahkemesi, istinaf mahkemesi olarak görev yapmakta, Danıştay ise temyiz mahkemesi olarak görev yapmaktadır.

Vergi Mahkemesinde Yargılama Usulü

Vergi mahkemelerinde dava açma süresi İYUK. Madde 7 uyarınca belirlenmiştir. İlgili kanuna göre başkaca kanunlarda farklı bir süre belirlenmemişse vergi mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür. Vergi mahkemesinde yazılı yargılama usulü ile yargılama yapılmaktadır. Taraflar dava ve savunma dilekçelerini yasal süresi için de mahkemeye verirler. Mahkeme tüm incelemeleri evraklar üzerinden yapar ve yargılama sonunda bir karar verir.

Vergi mahkemesi kararları na karşı duruma göre istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulabilir. Eğer karar istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurularak üst mahkemeye taşınırsa vergi mahkemesinin verdiği karar kesin karar olmamaktadır. Kesin karardan kasıt, bölge idare mahkemesi veya Danıştay tarafından vergi mahkemesi kararının bozulabilmesi/değiştirilebilmesi anlamına gelmektedir.

Vergi Mahkemesinde Görülen Davalar

Vergi mahkemelerinde hangi davalara bakacağı kanunla belirlenmiştir. Genel manasıyla tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına ilişkin davalara vergi mahkemesi bakmaktadır. Vergi mahkemelerinde 2 tür dava açılabilmektedir. Bunlar iptal davası ve tam yargı davasıdır.

 • İptal davası : Vergi cezaları, vergi zamları, ödeme emirleri vb ceza ve mali yükümlülüklerin iptali için açılacak davalardır
 • Tam Yargı Davası : Ödenen vergilerin geri alınması için açılacak maddi tazminat davalarıdır.

2577 sayılı İYUK madde 6 uyarınca vergi mahkemelerinin hangi davalara bakacağı belirlenmiştir. Buna göre;

 • Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ile bu mali yükümlüklere ilişkin zam, cezalar ile tarifelere ilişkin davalar,
 • Yukarıda belirtilen mali yükümlülüklere ilişkin hususlarda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan davalar,
 • Bu kanun ve başka kanunlarda vergi mahkemesinin görevlendirildiği davalardır.

Vergi Mahkemelerinde Yürütmenin Durdurulması

Vergi mahkemesi nezdinde iptal davasına konu edilen vergi cezaları kararları, ödeme emirleri kararları vs. kararların uygulanması halinde cezalar muhatabından direkt tahsil edilmektedir. Ancak bu ceza ve idari kararların uygulanması yani tahsil aşamasında geçilmesi halinde muhataplar açısından bazen geri dönülemez veya geri dönülmesi çok zor zararlar meydana gelebilmektedir.

Dava süresinde cezanın uygulanmasının askıya alınması için yürütmenin durdurulması kararı alınması gerekmektedir. Aksi halde kesilen ceza muhatabından tahsil olunmaktadır.

Vergi mahkemelerinde dava açılması kendiliğinden yürütmeyi durdurur mu sorusunu cevaplamakta fayda vardır. Vergi mahkemelerinde açılan dava kendiliğinden yürütmeyi durdurmamaktadır. Dava dilekçesi ile birlikte yürütmenin durdurulması mahkemeden istenmelidir. Mahkeme kanuni koşullar oluşmuşsa vergi davalarında yürütmenin durdurulması kararı verir.

Yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin koşulları İYUK madde 27 de düzenlenmiştir. Buna göre aşağıda belirteceğimiz 2 şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 • İdari işlemin (örn: vergi cezasının) uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların oluşacak olması,
 • İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olmasıdır.

İdarenin savunması alındıktan sonra vergi mahkemesi yürütmenin durdurulması hakkında bir karar vermektedir. Ancak bazı hallerde idarenin savunması alınmadan da yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar verilebilir.

Vergi mahkemesinde açılacak iptal ve tam yargı davalarında olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için bir vergi avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Av. ÖMER ERKUŞ

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »