09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Üsküdar İcra Avukatı

üsküdar icra avukatı

Üsküdar icra avukatı icra hukuku, alacaklının alacağına hızlı ve kısa sürede tahsil etmesini amaçlamaktadır. Alacaklı kendisi veya vekili aracılığıyla icra dairesine başvurarak alacağını tahsil etme gayretindedir. Borçlu, rızası ile borcunu ödememekteyse alacaklı icra hukukunda mevcut olan haklarını kanuna uygun olarak kullanmaktadır. Pek tabi borçlu, alacaklının iddiası doğrultusundaki gibi borçlu değilse yine icra kanunda belirlenen haklarını kullanarak itiraz, dava yolları ile borçlu olmadığının tespitini sağlayabilir ve icra takibini durdurabilir. İcra hukukunun temel kaynağı olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gösterilmektedir. Sadece bu kanun kaynak olarak yer almamaktadır. Ayrıca Yargıtay Kararları, doktrin de icra hukukunun kaynakları arasında değerlendirmeye alınmaktadır. Alacağına ulaşamayanlar alacağını elde edebilmek için devletin cebri icra organlarından yararlanmaktadır. Bunun için öncelikle icra dairesine başvuru yapılmalıdır. Üsküdar icra avukatı kanunda alacağını elde etmek için çeşitli takip yolları bildirilmiştir. İcra dairesinde kimler çalışmaktadır? İcra dairesinde; icra müdürü, icra müdür yardımcıları, icra memurları ve hizmetliler çalışmaktadır.

İcra dairesinde işlem yapmak istiyorsanız dosya açtırmanız gerekmektedir. İcra dosyasına konu olan tebligatların ise kanuna ve usule uygun yapılması gerekmektedir. Yoksa yapılan tebligat usulsüz olarak sayılmaktadır. Bu durumda ancak muhatabın öğrendiğini beyan ettiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Üsküdar icra avukatı gibi alanında uzman olan biri ile icra sürecini yürütmekte fayda vardır.

İcra Hukukunda Şikayet

İcra hukukunda şikayet, İİK madde 16’da düzenlenmiştir. İşbu maddeye göre icra memurlarının, icra müdür yardımcılarının ve icra müdürlerinin talep üzerine ve resen yaptıkları takip işlemlerine karşı kanunda bulunan nedenlerin varlığı halinde işbu söz konusu takip işleminin iptali, değiştirilmesi sağlanabilmektedir. Bunun için  ilgili işlemden olumsuz etkilenen kişinin ilgili icra mahkemesine başvurması gerekmektedir. Hak kaybı yaşamamak adına işbu icra hukukundaki şikayet süresine, prosedürüne uyulmalıdır.

İcra ve iflâs daireleri,  icra daireleri başkanlığının, bu başkanlığın kurulmadığı yerlerde icra mahkemesi hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır. Üsküdar icra avukatı icra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. İcra dairesinin işlemlerine karşı; görevini yerine getirirken yaptığı muamelelerin kanuna aykırı olmasından, hadiseye uygun olmamasından, icra dairesince bir hakkın yerine getirilmemesinden, sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı şikâyet yoluna başvurulabilmektedir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılmalıdır. Ancak bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet yapılabilmektedir. Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele bozulabilir veya düzeltilir. Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrasına emrolunur. Tüm süreçlerde avukat desteği alarak davada ilerleme aşamaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

üsküdar icra avukatı

İcra Harç ve Masrafları - Takip Masrafları Nelerdir?

İcra harçları; başvurma harcı ilamlı ve ilamsız icra takiplerinde, takip talebinde bulunan alacaklı tarafından ödenir. İlamsız icra takiplerinde takip talebinde bulunan alacaklıdan ayrıca, alacak miktarının binde beşi oranında peşin harç da alınmaktadır. İşbu harçlar ödenmeden icrai işlemlere başlanılmaz. Tahsil harcı da takibin sonuçlanması ile ortaya çıkmaktadır. Takibin alacaklı için olumlu sonuçlanması ile devlet tahsil harcını talep etmektedir. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmektedir. Tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre tahsil harcının oranını belirlenmektedir.

Takip masrafları ise icrai işlemin başından sonuna kadar yapılan masrafları kapsamaktadır. Tebligat ücretleri, pul masrafı, harçlar, bilirkişi ücreti ve benzerleri takip masrafları arasında yer almaktadır. Alacaklı işbu masrafları işlemlerini yaptırabilmek için ödemektedir. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilmektedir. Üsküdar icra avukatı icra takip türleri çeşitlilik göstermektedir. Her hukuki uyuşmazlık değerlendirilip ilgili takip yoluna başvurulması gerekmektedir. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilmektedir. İcra takibi türleri nelerdir? İlamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, rehin takibi, ipotek takibi, kambiyo takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takibidir. Çocuk teslimi için her ne kadar icra takibi düzenlenmişse de artık günümüzde bu takip yolu kaldırılmıştır. İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir icra avukatı ile çalışılmasında fayda vardır. Üsküdar boşanma avukatı hakkında bilgi almak içinde makalemize göz atabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »