09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ümraniye İşçi Avukatı

ümraniye işçi avukatı

Ümraniye işçi avukatı, bilinmektedir ki iş ve sosyal güvenlik hukuku çalışma hayatının çok büyük kısmını kapsamaktadır. İş hukuku ile çalışma ilişkilerinin kapsamı düzenlenmektedir. İş kanununda işçi; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır. Bir kişinin işçi sayılabilmesi için ücret karşılığında çalışması gerekmektedir. Ücret ödeyenin bizzat işverenin kendisi olmak zorunda değildir. Üçüncü bir kişi de ücret ödemesi yapabilir. Ücret, çalışmanın karşılığı olarak ödenmelidir. İşveren ise işçi çalıştıran kimse olarak adlandırılmaktadır.

İşçi avukatı unvanı iş hukuku alanında çalışmakta olan avukatlar için kullanılmaktadır. İş mahkemesi nezdinde görülen davalarda iş hukuku avukatı çalışır.  Bu kapsamda iş hukuku avukatının çalıştığı davalar genel olarak şunlardır;

İşçilik alacağı davalarında, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan davalarda, hizmet tespiti davası, işe iade davasında, yaşlılık aylığı hak kazanmaya ilişkin davalarda, ölüm aylığına ilişkin davalarda, iş hukuku alanındaki çeşitli davalardır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için işçinin yasal hakları adlı ve işçi hakları adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçinin Alacakları Nelerdir

Ümraniye işçi avukatı, İş sözleşmesi sona erdikten sonra duruma göre işverenden işçilerin bir takım hak ve alacakları doğabilmektedir. Bu hak ve alacaklara işçilik alacağı denir. İşçilik alacakları;

ücret alacağı, prim/ikramiye alacağı, yol parası, yemek parası, eğitim yardımı, çocuk parası, asgari geçim indirimi, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti, yıllık ücretli izin alacağı, ilave tediye alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, bakiye süre ücret alacağı,  cezai şart alacağı, manevi tazminat, toplu iş sözleşmesi kaynaklı alacaklar, gece vardiyası zammı, transfer ücreti alacağı, yarım ücret alacağı, iş arama izni ücreti, gemi adamı iade bedeli, işe iade sonrası boşta geçen süre ücreti, işe almama tazminatıdır.

İşçinin işten ayrılmasının akabinde somut olayın durumuna göre iş mahkemesi avukatı tarafından işçinin hangi alacaklarının olduğunun tespit ettirilmesi ilerleyen süreçte olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için önem arz etmektedir.

İşçi alacakları için dava yoluna gidecek çalışanların dava açmadan önce arabuluculuğa başvurması gerekmektedir. Arabuluculuk hakkında daha fazla bilgi edinmek için arabuluculuk (iş hukuku) adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

ümraniye işçi avukatı

İş Kazasından Kaynaklanan Davalar

Bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir. Ayrıca olayın ilgili kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir. Ümraniye işçi avukatı, işçi avukatı iş kazası nedeniyle meydana gelen hukuki uyuşmazlık alanında da çalışmaktadır. İş kazasının işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmelidir. İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.

İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usulü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmektedir. İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar nelerdir? Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması, gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesidir.

İş Kazası Nedeniyle İşçinin Tazminat Hakkı

Bir işveren, yanında çalışan işçinin geçirdiği iş kazasını, Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna da kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirmesi gerekmektedir. İşverenin kontrolü dışındaki meydana gelen iş kazalarının bildirimi kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılmalıdır. İş kazası neticesinde işçi veya yakınları maddi ve manevi zarara uğramaktadır. İşçinin, iş kazası sonucunda uğradığı zararları Sosyal Güvenlik Kurumu ve işveren tarafından karşılanmaktadır. Ödeme yapılmasının şartı,  sosyal güvenlik hukuku anlamında iş kazasının meydana gelmesidir.

Ümraniye işçi avukatı iş kazası neticesinde işverene karşı açılacak olan maddî tazminat hakkında, Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki genel sorumluluk hükmü esas alınmaktadır. İşbu hükme göre kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Bu zarar dolayısıyla hükmedilen maddi tazminat hakkı doğmaktadır. Bu tazminat destekten yoksun kalma tazminatı olarak da karşımıza çıkabilir. İşverence giderilmesi gereken bedensel zararlar; tedavi giderleri, kazanç kayıpları, çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplardır. Yaşanılan bu kayıpların, zararların giderilmesinde hak kaybı yaşamamak için işçi avukatı ile çalışılmasında fayda vardır. İşçi avukatı iş hukukuna ve iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulüne, iş hukuku kapsamındaki davalara hakimdir. İş hukuku alanında açılacak davalarda hak kaybı yaşanmaması adına bir iş davası avukatı ile çalışılmasında fayda olacaktır

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »