09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Şişli İcra Avukatı

Şişli İcra Avukatı

Şişli ilçesinde icra ve iflas hukuku alanında ağırlıklı olarak çalışan avukatlara Şişli icra avukatı denilmektedir. İcra alanında çalışan avukatların genel olarak yaptığı işler, icra ve iflas daireleri nezdinde yapılan işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev almaktır. İcra avukatlarının bu kapsamda baktığı davalar genel olarak şunlardır;

 • Menfi Tespit Davası
 • İstirdat Davası
 • İflas davası,
 • İflas ertelemesi davası,
 • İstihkak davası,
 • Karşılıksız çek davası,
 • İtirazın kaldırılması davası,
 • İtirazın iptali davası
 • İhalenin feshi davası,
 • Yedieminliği suistimal davası,
 • Taahhüdü ihlal davası ve vb davalardır.

İcra hukuku ile iflas hukuku alanında çalışan avukatlar icra ve iflas dairelerinde alacaklının borcunu alabilmesi için veya borçlunun borçlu olmadığının tespit edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapar. Bu kapsamda icra / iflas hukuku ile uğraşan avukat genel olarak yaptığı iş ve işlemler şunlardır;

 • İcra takibi başlatılması,
 • Hacze çıkılması,
 • Borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
 • Hacizli malların satışı,
 • icra takibine itiraz gibi vb. işlemlerdir.

Şişli İcra Takibi Başlatma

Kanun koyucu icra hukuku ile alacaklının alacağını yasal yollarla tahsil etmesini sağlamayı amaçlamıştır. Borçlu tarafından borç alacaklıya ödenmediğinde, alacaklı yasal haklarını kullanarak borçluya karşı icra takibi yapabilir. İcra takibi yapmak için devletin cebri icra yapmaya yetkili kurumlarına yani icra dairelerine veya iflas dairelerine başvuru yapmak gerekmektedir. Yetkili icra ve iflas dairesine başvuru yapılması ise olası hak kayıplarının yaşanmaması için önem arz etmektedir. Bununla birlikte icra takibi yapılırken doğru icra takip türünün seçilmesi hak kaybı yaşanmaması açısından önemlidir.

Tüm bunlarla birlikte borçlu, alacaklının iddiası doğrultusunda borçlu değilse, borçlu icra kanunda belirlenen haklarını kullanarak itiraz ve dava yolları ile borçlu olmadığının tespitini yaptırabilir.

İcra hukukunun temel kaynağı olarak İcra ve İflas Kanunudur. Yalnız bu kanun icra hukukun temel kaynağı olsa da tek kaynağı değildir. İcra hukukuna ilişkin diğer kaynakları Yargıtay Kararları, yönetmelikler ve doktrindir. İcra dairesinde kimler çalışmaktadır? İcra dairelerinde; icra müdürü, icra müdür yardımcıları, icra memurları ve dosya görevlisi ve hizmetliler çalışır.

İcra Takip Türleri Nelerdir?

Şişli icra avukatı alacaklının hak kaybı yaşamaması için icra takibi türünün doğru seçilmesi gerekmektedir. Bu sebeple icra takibi türlerinin neler olduğu bilinmesi ve doğru takibin tespiti gerekir. İcra takip türleri; ipotek takibi, ilamsız icra takibi, ilamlı icra, rehin takibi, kambiyo takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir. İcra takip türüne göre takip numaraları farklılık göstermektedir. Takip türünün doğru bir şekilde belirlenmesi için alacağın dayanak hukuki belgenin türünün hukuken tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir.

Takip türü belirlenmesine birkaç örnek vermek gerekirse; Alacak mahkeme kararına dayanıyorsa takip türü ilamlı icra olacaktır. Alacak çek veya senede dayanıyorsa kambiyo takibi yapılacaktır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Doğru takip türü ile icra takibi başlatılması önem arz etmektedir. Zira aksi halde duruma göre icra takibinin iptali gündeme gelebilir.

Ayrıca çocuk teslimi için her ne kadar icra takibi düzenlenmişse de artık günümüzde bu takip yolu kaldırılmıştır.

İcra Takip Harç ve Masrafları

Şişli icra avukatı icra takibi yapılması için devlete alacaklı tarafından bir takım harç ve masrafların ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde icra takibi yapılamaz. İcra takibi yapılması için gerekli olan harçlar; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır. Başvurma harcı ve vekalet harcı her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. Peşin harç için ise alacak miktarının binde beşi hesaplanarak bulunur.

Ayrıca takibin sonuçlanması ile birlikte bu harçların yanında cezaevi harcı ve tahsil harcı devlete ödenmektedir. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenir ve tahsilatın icranın hangi aşamasında yapıldığına göre değişir.

İcra takip masrafları ise icra işlemin başından sonuna kadar yapılan tüm masrafları kapsar. Bu masraflar pul masrafları, tebligat ücretleri, harçlar, bilirkişi ücreti ve benzerleridir. Alacaklının icra işlemlerini yaptırabilmesi için bu masrafları ödemesi zorunludur. Alacaklının yaptığı işbu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilir.

İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir icra avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »