09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Şikayet

Şikayet

Şikayet nedir? Ceza hukuku mağdurun veya suçtan zarar görenin kendisine karşı işlenen suçla ilgili suçu işleyen hakkında mahkeme/savcılık tarafından soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin başlatılması için durumu yetkili makamlara bildirmesine denir. Söz konusu bildirimi yapan kişiye şikayetçi veya diğer adıyla müşteki denir. Müştekinin yetkili makamlara yaptığı şikayeti ile suçun soruşturma ve kovuşturmasını başlatan kişinin şikayetinden vazgeçerek soruşturma ve kovuşturmanın sona ermesini sağlamasına ise şikayetten vazgeçme denilmektedir. Kişinin yetkili makamlara bulunduğu beyanın şikayet olarak nitelendirilebilmesi için suçun, takibi şikayete bağlı olan suçlar kategorisinde bulunması gerekir. Şayet bu şart sağlanmıyorsa yani suç yetkili makamlar tarafından re’sen (kendiliğinden-görevi gereği) soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutuluyorsa bu aşamada kişinin beyanı ihbar olarak nitelendirilmektedir.

Hangi suçların şikayete tabi olduğu TCK’da her suç bakımından açıklanmıştır. Ama belirtmemizde fayda olan bir husus var ki; şayet kanunda açıkça ilgili suç türüyle alakalı olarak; ‘’şikayet üzerine’’, ‘’şikayete tabidir’’ veya bunlara benzer başkaca ibareler kullanılmamışsa o suç şikayete tabi değildir.

Şikayet Süresi ve Şikayetin Yapılacağı Yer

Şikayet, TCK. Md. 73’te belirtildiği üzere süreye tabidir. Buna göre mağdur veya suçtan zarar gören soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olan bir suçta, faili ve fiili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde durumu yetkili makamlara bildirmelidir. Bir diğer deyişle şikayet hakkını kullanmalıdır. Burada atlanmaması gereken önemli bir nokta da 6 aylık sürenin fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren işlemeye başlayacağıdır. Örneğin kişi fiili öğreniyor fakat faili 4 ay sonra öğreniyorsa, bu durumda altı aylık süre dört aylık süre geçtikten sonra başlayacaktır. Ama her halde şikayetin süresi, 8 yıllık zaman aşımı süresi içinde kullanılmalıdır. Aksi takdirde müştekinin söz konusu suça ilişkin şikayette bulunma hakkı son bulur. Şikayette bulunma hakkına sahip birden fazla kişi söz konusu olduğu zaman ve bunlardan bazılarının şikayette bulunma süresini kaçırması durumunda diğer kişilerin hakkına halel gelmez(TCK. Md.73/3’te açıklanmıştır). Şikayetin yapılacağı yetkili makamlar ise; CMK. Md.158 de düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesine göre;

  • Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına(polis karakolu gibi) yapılabilir.
  • Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
  • Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikayette bulunulabilir.
  • Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Şikayet hangi usül ile yapılacağı ise CMK md. 158/5’te düzenlenmiştir. Buna göre; şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.

Şikayetten Vazgeçme

Şikayetten vazgeçme hakkı, şikayette bulunmuş olan kişiler tarafından kullanılabilir. (mağdur, suçtan zarar gören) Bu vazgeçme, kişinin özgür iradesine dayanmalıdır aksi takdirde geçerlilik kazanmaz. Şikayetten vazgeçme TCK md. 73’de düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesine göre;

Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür. Kişi kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçecek olursa, bu aşamada davanın düşmesine karar verilir. Fakat hükmün kesinleşmesinden sonra yapılan vazgeçme beyanı sonuç doğurmaz. Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenen suçlarda sanıklardan biri hakkında şikayetten vazgeçilmesi durumunda bu durum diğer sanıkları da kapsar. Sanık şayet şikayetten vazgeçme beyanını kabul etmezse ve yargılamanın devam etmesini isterse bu takdirde ilgili kişi hakkında yargılamaya devam edilir.

Mahkeme tarafından bir suçla ilgili kovuşturma işlemleri yapıldığı sırada suçun şikayete tabi olduğu anlaşılması durumunda şikayet hakkı bulunan kişiye şikayetinden vazgeçip vazgeçmediği sorulur, şayet şikayetten vazgeçilmezse yargılamaya devam olunur ama eğer vazgeçerse davanın düşmesine karar verilir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »