09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Sancaktepe İcra Avukatı & İcra Avukatları

Sancaktepe İcra Avukatı

Sancaktepe icra avukatı icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara icra avukatı denilmektedir. İcra hukuku avukatı icra dairelerinde yapılan iş ve işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev almaktadır. İcra avukatının baktığı davalar genel olarak şunlardır;

İcra avukatı ne iş yapar? İstanbul Anadolu Yakası icra avukatı icra avukatlarının icra dairelerinde yaptığı iş ve işlemler ise genel olarak şunlardır;

  • alacaklının borcunu elde etmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemler;
  • icra takibi başlatılması,
  • icra sorgulama
  • borçluya ödeme emrinin tebliğe çıkartılması,
  • haciz konulan malların satışının yapılması vs işlemler
  • borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • haciz ihbarnamesi gönderilmesi,
  • borçlunun borçlu olmadığını tespitine yönelik iş ve işlemler
  • icra takibine itiraz edilmesi

Sancaktepe icra avukatı ayrıca gerektiğinde borçlunun borçlu olmadığı için menfi tespit davası veya haksız yere ödenmiş paranın iadesi için istirdat davası açar. Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanan bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunmaktadır. İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde ayrıca icra başmüdürü görevlendirilebilmektedir.

İcra Avukatı Ücreti Ne kadar & İcra Takibi Masrafları Nelerdir?

Başlatılacak icra takibinin çeşidine, icra takibine dayalı açılacak davaya ve icra dosyasında yapılacak işlemlere göre icra avukatı ücreti değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple somut olayın özelliklerine göre bir icra avukatına danışılarak fiyat alınması kesin ücretin belirlenmesi açısından önemlidir.

Sancaktepe icra avukatı icra takibi yapılması için alacaklı tarafından bir takım harç ve masrafların devlete ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek icra harçları; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır. Alacaklı tarafından harçlar ödenmeden icra takibi başlatılamamaktadır.

Sancaktepe İcra Avukatı

Ayrıca icra takibinin sonuçlanması ile tahsil harcı ve cezaevi harcı devlete ödenmektedir. Takibin alacaklı açısından tahsil ile sonuçlanması ile birlikte devlet tahsil harcını talep eder. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmekte ve tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre alınan harcın oranı değişmektedir. Ayrıca alacaklı icra takibinden feragat ederse alacaklının devlete feragat harcı ödemesi gerekir.

Sancaktepe icra avukatı icra takip masrafları ise icra takibinin başından sonuna kadar yapılan masrafları kapsamaktadır. Bu masraflar pul masrafları, tebligat ücretleri, bilirkişi ücretleri, satış avansı ve benzerleri takip masrafları arasında yer alır. Alacaklı icra işlemlerini yaptırmak için bu masrafları ödemek zorundadır. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilir. Borçlu borcu ödeyeceği esnada alacaklının yatırdığı bu masrafları da alacaklıya öder.

İcra Takip Türleri Nelerdir?

Sancaktepe icra avukatı her bir alacağın dayanağına göre farklı türde icra takibi yapılması gereklidir. İcra takip türleri, kambiyo takibi ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, rehin takibi, ipotek takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir.

İcra takibi, seçilecek takip türüne göre farklı bir takip numarası alır. Takip türünün belirlenmesi için alacağın dayanağını oluşturan hukuki belgenin hukuki olarak türünün tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir. Eğer ki icra takibi yanlış takip türü seçilerek başlatılırsa icra takibinin iptaline sebep olunabilir. Bu sebeple hak kaybı yaşanmaması adına takip türünün doğru belirlenmesi çok önemlidir.

Takip türünün tespitine örnek vermek gerekirse; alacak çek veya senede dayanıyorsa takip ürü kambiyo takibi olacaktır. Kambiyo takibi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Sancaktepe icra avukatı takip türü seçimine başka bir örnek vermek gerekirse; alacak mahkeme kararına dayanıyorsa takip türü olarak ilamlı icra takibi olarak seçilecektir.

İcra yoluyla alacakların tahsili hukuken bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu işlemlerde bir icra avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından faydalıdır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »