09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık hukuku avukatı ; sağlık hukuku kapsamında temel olarak hasta ile hekimin arasındaki hukuki ilişki ele alınmaktadır. Ancak sağlık hukuku, bu temel ilişki dışında  da geniş bir alanı oluşturmaktadır. Bireyin sağlıklı olma kavramı geniş düşünülmelidir. Sağlıklı olmak için bedenen, ruhen ve sosyal anlamda iyi olmak gerekmektedir. Sağlık hakkı, insan sağlığının korunmasını ve iyi durumda olunmasını sağlayan haktır. Sağlığın önemi Anayasa 56. Maddesinde belirtilmektedir. İşbu maddeye göre; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.” Sağlık avukatı, en iyi sağlık avukatı yani sağlık hukuku avukatı, sağlık hakkına önem verip sağlık hakkını gözetip kollayan kişidir. Sağlık hukuku avukatı hekim, hasta ve sağlık personellerinin haklarını gözetmektedir.

Hekim ile hasta arasındaki temel ilişki sağlık hakkına dayanmaktadır. Hekim, mesleğini yürütürken çeşitli haklara ve yükümlülüklere tabii olur. Sağlık hukuku avukatı, işbu hak ve yükümlülüklere vakıf olmaktadır. Hekimin yükümlülükleri;  insan yaşamını koruma, meslek kurallarına uygun davranma, hasta haklarına özenli davranma, tedavi sürecine girmeden önce teşhis koyma, en uygun tedaviyi seçme,  doktor hatasından kaçınma, dikkat ve özen gösterme sır saklama, dosya tutma yükümü şeklinde belirtilebilmektedir. Hekim, görevini ifa ederken işbu yükümlülüklere uygun davranmalıdır. Sağlık hukuku dalı kapsamında sağlık hizmeti veren kişilerle sağlık hizmeti alan kişiler arasındaki ilişkiler, sorumluluklar ele alınmaktadır. Ayrıca  insanların sağlık hizmetlerinden yararlanması, işbu hizmetlerinin düzenlenmesi, sağlığın korunması konuları da sağlık hukuku kapsamına girmektedir.

Malpraktis Avukatı

Malpraktis, genel anlamıyla doktor, diğer sağlık çalışanları ve hastane hatası olarak belirtilmektedir. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Mesleği Etik Kuralları 13. maddesine göre; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanması” malpraktis olarak adlandırılmaktadır. Dünya Tabipler Birliği de “hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavisini vermemesiyle oluşan hasar” olarak malpraktis tanımını yapmaktadır. Malpraktis yani hekimliğin kötüye kullanılması durumunda hasta maddi-manevi  zarara uğramakta olup hekimin işbu zararı tazmin etmesi gerekmektedir. Hasta hakları yönetmeliğinin 42. maddesinde de hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları bulunduğu belirtilmektedir. Malpraktis davası nda meydana gelen zararda hekimin kusurunun olup olmadığı araştırılmalıdır. Hatalı tıbbi uygulamada, hekimin sorumlu tutulması için sözleşme, sözleşme ihlali, zarar, kusur, uygun illiyet bağı şeklindeki koşulların varlığı aranmaktadır. İşbu koşullar gerçekleşmez ise hekim, sorumlu tutulmayabilmektedir. Neticede; malpraktis avukatı, meydana gelen hak kayıpları gözetip kollamaktadır.

Hastane Avukatı

Hastane davalarına bakan avukatlar, hasta ile hastane arasında meydana gelen hukuki uyuşmazlıklar konusu alanında çalışmaktadır. Hasta hakları yönetmeliğine göre;

  • Hasta; sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimseyi,
  • Hasta hakları; Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını,
  • Tıbbi müdahale: Tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanan, sağlığı koruma, hastalıkların teşhis ve tedavisi için ilgili meslekî yükümlülükler ve standartlara uygun olarak tıbbın sınırları içinde gerçekleştirilen fizikî ve ruhî girişimi, ifade etmektedir.

Hastane avukatlığı alanında çalışan avukatlar, sağlık hukuku, idare hukuku, ticaret hukuku gibi hukuk dallarında uzmanlaşmış olup hasta ile hastane arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık vermektedir. Ayrıca gerekli sınavlarda başarı elde edip Sağlık Bakanlığında çalışan sağlık bakanlığı avukatları da mevcuttur. Tıp avukatı, tıp hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Günümüzde sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıkların sayısı artış göstermektedir. Sağlık, tıp hukuku alanında çalışan avukatlar, slık hukuku avukatı mağduriyetlerin önlenmesi, hak kaybının yaşanmaması için titizlikle çalışmaktadır.

Hak kaybı yaşanmaması adına sağlık hukuku kapsamındaki hukuki uyuşmazlıklarda sağlık konusunda uzman avukat, sağlık hukuku avukatı ile çalışmanızda fayda vardır.

Av. Elif Duygu NİZAMOĞLU

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »