09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Pendik İcra Avukatı

pendik icra avukatı

Pendik icra avukatı icra hukuku, alacaklının alacağına hızlı ve kısa sürede tahsil etmesini amaçlamaktadır. Alacaklı kendisi veya vekili aracılığıyla icra dairesine başvurarak alacağını tahsil etme gayretindedir. İcra hukukunun temel kaynağı olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gösterilmektedir. Sadece bu kanun kaynak olarak yer almamaktadır. Ayrıca Yargıtay Kararları, doktrin de icra hukukunun kaynakları arasında değerlendirmeye alınmaktadır. Alacağına ulaşamayanlar alacağını elde edebilmek için devletin cebri icra organlarından yararlanmaktadır. Bunun için öncelikle icra dairesine başvuru yapılmalıdır. Pendik icra avukatı kanunda alacağını elde etmek için çeşitli takip yolları bildirilmiştir. İcra dairesinde kimler çalışmaktadır? İcra dairesinde; icra müdürü, icra müdür yardımcıları, icra memurları ve hizmetliler çalışmaktadır.

İcra dairesinde işlem yapmak istiyorsanız dosya açtırmanız gerekmektedir. İcra dosyasına konu olan tebligatların ise kanuna ve usule uygun yapılması gerekmektedir. Yoksa yapılan tebligat usulsüz olarak sayılmaktadır. Bu durumda ancak muhatabın öğrendiğini beyan ettiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Pendik icra avukatı gibi alanında uzman olan biri ile icra sürecini yürütmekte fayda vardır. İcra dosyası sorgulama için e-devleti kullanabilirsiniz.

İcra Hukukunda Süreler

İcra hukukundaki sürelere uyulması hak kaybı yaşamamak için önemlidir. İcra hukukunda takip türlerine göre kanunun öngördüğü süreler değişmektedir. İlamsız icra takibi nde Ödeme emrine itiraz süresi borçlunun ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Eğer borçlu 7 günlük itiraz süresini kaçırırsa takip kesinleşmekte ve haciz işlemlerine devam edilmektedir. Alacaklı, borçlunun ödeme emrine karşı yaptığı itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde itirazın icra mahkemesinde kaldırılmasını talep edebilir veya borçlunun ödeme emrine karşı yaptığı itirazın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde genel mahkemede itirazın iptalini davası açabilmektedir. Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda borç ödeme süresi; ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gündür. Pendik icra avukatı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde, şikayet süresi; ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gündür. Ayrıca ilamsız icra takibine itiraz için makalemize göz atabilirsiniz.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde, imzaya ve borca itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gündür. Tahliye emrine itiraz süresi; tahliye emri tebliğinden itibaren 7 gündür. Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilamlı takiplerde, borcun veya teminatın ödenme süresi; icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün olarak kanunda belirlenmiştir. Borçlunun istirdat davası açma süresi; parayı icra dairesine yatırdığı tarihten itibaren 1 yıldır. Taşınır mallarda satış talep etme süresi haciz tarihinden itibaren 6 ay, taşınmazlarda satış talep etme süresi haciz tarihinden itibaren 1 yıldır. Görüldüğü üzere her icrai işlem için farklı süreler kanunda belirlenmiştir. Hak kaybı yaşamamak adına işbu icra hukukundaki sürelere uyulmalıdır.

pendik icra avukatı

İcra Harç ve Masrafları

İcra harçları; başvurma harcı ilamlı ve ilamsız icra takiplerinde, takip talebinde bulunan alacaklı tarafından ödenir. İlamsız icra takiplerinde takip talebinde bulunan alacaklıdan ayrıca, alacak miktarının binde beşi oranında peşin harç da alınmaktadır. İşbu harçlar ödenmeden icrai işlemlere başlanılmaz. Tahsil harcı da takibin sonuçlanması ile ortaya çıkmaktadır. Takibin alacaklı için olumlu sonuçlanması ile devlet tahsil harcını talep etmektedir. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmektedir. Tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre tahsil harcının oranını belirlenmektedir.

pendik icra avukatı

İcra Takip Masrafları

Takip masrafları ise icrai işlemin başından sonuna kadar yapılan masrafları kapsamaktadır. Tebligat ücretleri, pul masrafı, harçlar, bilirkişi ücreti ve benzerleri takip masrafları arasında yer almaktadır. Alacaklı işbu masrafları işlemlerini yaptırabilmek için ödemektedir. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilmektedir.

pendik icra avukatı

İcra Takip Türleri

İcra takip türleri çeşitlilik göstermektedir. Her hukuki uyuşmazlık değerlendirilip ilgili takip yoluna başvurulması gerekmektedir. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilmektedir. Pendik icra takibi türleri nelerdir? İlamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, rehin takibi, ipotek takibi, kambiyo takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takibidir. Çocuk teslimi için her ne kadar icra takibi düzenlenmişse de artık günümüzde bu takip yolu kaldırılmıştır. İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir icra avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »