09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Miras Avukatı

Miras Avukatı

Miras avukatı, miras hukukunda yer alan ve ihtilaf niteliğinde olan tüm sorunların çözümünde rol alan ve hukuki süreçleri yöneten alanında uzman kişidir. Miras hukuku diğer hukuk alanlarından biraz farklılık göstermektedir. Zira miras hukukundan doğan uyuşmazlıklar çoğu kez miras bırakan(muris) öldükten sonra ona mirasçı olan kişiler arasında çıkan uyuşmazlıkları konu almaktadır. Miras hukuku bu denli önemli olması, bu alanda çalışacak avukatların işlerini bir o kadar titizlikle yapması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Miras avukatı, bir uyuşmazlık ortaya çıktığı zaman sadece dava anlamında rol oynamaz aynı zamanda müvekkiline danışmanlık anlamında da yol gösterir. Örneğin vasiyetnamenin hazırlanması durumunda olduğu gibi alternatif çözüm yolları(uzlaşma vs) ve olası dava süreci hakkında da danışmanlık verirler.

Miras Avukatı Hangi Davalarda Görev Alır?

Miras avukatı, genel olarak, miras hukukunu ilgilendiren tüm davalara bakmaya yetkilidir. Örnek vermek gerekirse;

  • Muris muvazaası davası,
  • Ortaklığın giderilmesi (izale–i şüyu) davası,
  • Tenkis davası,
  • Miras reddi davası

gibi davalara bakmaktadır. Ayrıca danışmanlık faaliyetleri adı altında ise;

  • Vasiyetname düzenlenmesi,
  • Mevcut vasiyetnamenin iptal edilmesi,
  • Mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması

gibi konularda danışmanlık faaliyetlerini yürütür. Miras hukuku ile ilgili davalarda taraflar çoğu kez ceza hukuku anlamında suç teşkil edebilecek girişimlerde bulunabilmektedir. Mal varlığının paylaşımı, tarafların çoğu kez istemediği bir sonuç yarattığı için hiç kimse mirasın bölünmesini istememektedir ki bu durum telafisi zor bir takım sonuçlar doğurabilmektedir. Tüm bu gerekçelerden ötürü miras ile ilgili davalara bakacak olan avukatların, alanında tecrübeli, soğukkanlı ve öngörülebilirlik yetilerine sahip olması gerekir.

Miras Avukatının Davalardaki Önemi ve Yapabileceği Faaliyetler

Yukarıda bahsettiğimiz üzere miras alanında uzman avukat, muris muvazaası davası, ortaklığın giderilmesi davası, tenkis davası, miras reddi davası, mirastan men etme, tapu iptal davası gibi davalara bakabilmektedir. Bu tür davalarda miras avukatlarının rolü büyük önem taşımaktadır. Şayet kişi kendisini bir miras avukatı tarafından temsil ettiremiyorsa, ilgili davaların tecrübe ve bilgi eksikliği sebebiyle düzgün yönetilememesi ve dolayısıyla kaybedilme riski çok yüksek olmaktadır. Örneğin; muris muvazaası davasında miras bırakan ile mirasın tamamının kendisinde kalınması istenen mirasçı arasında mal varlığının sanki satış işlemiymiş gibi gösterilip aslında yapılan işlemin bağışlama olduğu gerçeği muvazaa ile örtülmektedir. İşte bu durumda yapılan işlemin hukuken muvazaalı olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Bu durumun ispatı ise ancak uzman bir miras avukatının vasıtasıyla gerçekleşebilecektir. Bu yüzden miras avukatının rolü büyük önem arz etmektedir.

Mirasta mal paylaşımı sebebiyle çıkacak uyuşmazlıklarda bir miras avukatı ile çalışılması davanın sağlıklı yürütülmesi ve istenilen sonuçların alınması bakımından önem arz etmektedir

Bakırköy Boşanma Avukatı

Bakırköy Boşanma Avukatı

Bakırköy boşanma avukatı, boşanma davaları ve bunlara bağlı olarak açılan davalar hakkında, gerek dava gerekse danışmanlık hizmeti veren avukata boşanma avukatı denilmektedir. Kanuni boşanma sebebi

Read More »
Esenyurt İcra Avukatı

Esenyurt İcra Avukatı

Esenyurt bölgesinde icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Esenyurt icra avukatı denilmektedir. Peki icra avukatı ne iş yapar ? sorusunu cevaplamakta fayda vardır. İcra

Read More »
Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »