09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Mecidiyeköy İcra Avukatı

Mecidiyeköy İcra Avukatı

icra hukuku ile iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Mecidiyeköy icra avukatı denir. İcra alanında çalışan avukatlar icra ve iflas dairelerinde bulunan icra ve iflas dosyaları üzerinde çalışırlar. Ayrıca icra avukatları icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev alır. Bu kapsamda icra avukatlarının baktığı davalar genel olarak şunlardır;

İcra hukuku ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlar alacaklının alacağını hukuki yolaardan alabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yaparlar. Aynı zamanda bu avukatlar borçlunun borçlu olmadığının tespiti için gerekli iş ve işlemleri de yapar. Bu kapsamda icra / iflas hukuku ile uğraşan avukatların yaptığı iş ve işlemler genel olarak şunlardır;

  • İcra takibi başlatılması,
  • Hacze çıkılması,
  • Borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • Hacizli malların satışı,
  • İcra takibine itiraz edilmesi gibi vb. işlemlerdir.

İcra Takibi Yapılması

Kanun koyucu icra ve iflas hukukuna ilişkin düzenlemeler yaparak alacaklının alacağını yasal yollarla tahsil edebilmesini amaçlamıştır. Bu sebeple borçlu kişi tarafından borç alacaklıya ödenmediğinde, alacaklı hukuki haklarını kullanarak borçluya karşı icra takibi veya iflas takibi yapabilir. İcra takibi başlatılması için devletin cebri icra yapmaya yetkili kurumlarına başvuru yapılması gerekmektedir. Devletin cebri icra yapmaya yetkili kurumları icra ve iflas daireleridir. İcra veya iflas takibi yapılırken yetkili icra veya iflas dairesinin seçilmesi gereklidir. Aksi halde alacaklı hak kayıpları yaşayabilir. Bununla birlikte icra takibi yapılırken doğru icra takip türünün seçilmesi hak kaybı yaşanmaması açısından önemlidir.

Tüm bunlarla birlikte borç taraf, alacaklının iddiası doğrultusunda borçlu değilse, borçlu kanuni haklarını kullanarak itiraz ve dava yolları ile borçlu olmadığının tespitini yaptırabilir. İcra hukukuna hakim temel kaynak İcra ve İflas Kanunudur. Yalnız bu kanun icra hukukun temel kaynağı olsa da tek kaynağı değildir. Bu kaynağın yanında icra ve iflas hukukuna ait diğer kaynaklar Yargıtay Kararları, yönetmelikler ve doktrindir.

İcra dairesi yapısının anlaşılması için icra dairesinde görevli memurlara kısaca değinmekte fayda olacaktır. İcra dairesinde; icra müdürü, icra müdür yardımcıları, icra memurları ve dosya görevlisi ve hizmetliler çalışmaktadır.

İcra Takip Türleri Nelerdir?

Mecidiyeköy icra avukatı alacaklı hak kaybı yaşamaması adına borçluya karşı icra takibi başlatırken icra takibi türünü doğru seçmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple icra takibi türlerinin neler olduğu bilinmesi ve doğru takip türünün seçilmesi gerekmektedir.  İcra takibi türleri şunlardır; rehin takibi, ipotek takibi, ilamsız icra takibi, ilamlı icra, rehin takibi, kambiyo takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir. İcra takip türüne göre icra takibinin örnek numaraları değişir. Takip türünün doğru bir şekilde belirlenmesi için alacağa dayanak hukuki belgenin türünün hukuki tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir.

İcra takibi türünün belirlenmesine birkaç örnek vermek gerekirse; takibe konu alacak mahkeme kararına dayanıyorsa icra takibinin türü ilamlı icra olacaktır. Alacak senet veya çeke dayanıyorsa icra takibinin türü kambiyo takibi olacaktır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Doğru takip türü ile icra takibi başlatılması önemlidir, aksi halde icra takibinin iptali gündeme gelebilir.

İcra Takip Harç ve Masrafları

Mecidiyeköy icra avukatı icra takibi yapılması için devlete alacaklı tarafından bir takım harç ve masrafların ödenmesi gerekir. Aksi takibi icra takibi başlatılamaz. İcra takibi yapılması için gerekli olan harçlar şunlardır; peşin harç, başvurma harcı, ve vekalet harcıdır. Başvurma harcı ve vekalet harcı devlet tarafından her yıl belirlenmektedir. Peşin harç için ise alacak miktarının binde beşi tutarındadır.

Ayrıca icra takibinin sonuçlanması ile birlikte yukarıda ki harçların yanında cezaevi harcı ve tahsil harcı devlete ödenmektedir. Tahsil harcı, icra takibi miktarı üzerinden nispi olarak belirlenir ve tahsilatın icranın hangi aşamasında yapıldığına göre değişir.

İcra takibi için gerekli masrafları ise icra işlemin başından sonuna kadar yapılan tüm giderleridir. Bu masraflar pul masrafları, tebligat ücretleri, harçlar, bilirkişi ücreti ve benzerleridir. Alacaklının icra işlemlerini yaptırması için bu masrafları ödemesi zorunludur. Alacaklının yaptığı işbu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilir. İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir icra avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »