09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Malpraktis Davası & Hatalı Tıbbi Uygulama & Erkuş Hukuk 21

Malpraktis Davası

Malpraktis davası nedir? Hatalı tıbbi uygulama, teşhis ve tedavi sonucunda meydana gelen zararın giderilmesi amacıyla açılan maddi ve manevi tazminat davalarıdır. Hatalı tıbbi uygulamalar gerçekleştiğinde hekimin hukuki sorumluluğu ve duruma göre cezai sorumluluğu gündeme gelmektedir.

Malpraktisin kelime anlamı; hatalı, kötü uygulama demektir. Konunun daha iyi kategorize edilmesi adına doktorun hatalı tıbbi uygulamaları yani malpraktis durumunu üç başlık altında kategorize etmekte fayda vardır. Bunlar; tanı, tedavi ve diğer hatalardır. Tanı hataları; sonradan yapılan incelemelerle veya yeni ortaya çıkan bulgularla saptanan, kaçırılmış, gecikmiş veya yanlış bir tanıyla hastaya zarar verilmesi durumudur. Tedavi hataları; yanlış/yetersiz/gereksiz tedavi uygulaması, ilaç uygulamalarında doz miktarı/yöntem hatası, uygun olmayan veya geciken tedavi, hatalı yöntemle tedavi seçimidir. Diğer hatalar başlığı altında ise tanı ve tedavi hataları dışında karşılaşılan hatalar ele alınmaktadır. Örnek olarak; kullanılan araçların yetersizliği sonucu oluşan hatalar, eksik gözlem yapılması, hasta kişinin bakımı boyunca yapılan hatalar verilebilir.

Malpraktis Davası Nasıl Açılır ? Malpraktis Davası Nerede Açılır ?

Malpraktis davası nerede açılır ? Malpraktis davası nasıl açılır ? Malpraktis davalarında, doktorun maddi ve manevi tazminat sorumluluğu gündeme gelmektedir. Sorumluluğun dayanağı tedavi sürecinin gerçekleştiği yere göre değişmektedir. Bu sebeple burada 2 li ayrıma gitmekte fayda vardır. Şöyle ki; kamu hastanelerinin malpraktis davalarındaki sorumluluk hizmet kusuruna dayandığından idare mahkemesi nde malpraktis davası açılacaktır.

Bununla birlikte, özel hastaneler veya muayenehanelerde çalışan doktorlara karşı açılacak malpraktis davalarında sorumluluk özel hukuktan kaynaklanan kusura, hekimin sorumluluğuna yani vekalet sözleşmesi, eser sözleşmesi, haksız fiil veya vekaletsiz iş görme hükümlerine dayandığından bu davalar tüketici mahkemesi nde açılacaktır.

Malpraktis yani maddi ve manevi tazminat davası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6.maddesinde belirtilen genel yetkili mahkemede açılabileceği gibi, HMK 16. maddesinde belirtilen şekilde haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6.maddesine göre genel yetkili mahkeme; davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Örneğin klinik sahibi hekimin yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi malpraktis davası için yetkili mahkemedir. Davalının birden fazla olması halinde ise yetki HMK madde 7/2’deki düzenleme uyarınca davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca davacı, özel yetkili mahkemede de dava açabilmektedir. Şöyle ki; HMK madde 10 gereğince sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilmektedir. Örneğin; ameliyatınızın gerçekleştiği yerde bulunan tüketici mahkemesi de malpraktis davasına bakmaya yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/5 maddesine göre tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de tüketici davaları açılabildiğinden malpraktis davası hastanın yerleşim yeri mahkemesinde de görülebilmektedir.

Malpraktis Davaları Zamanaşımı

Malpraktis davası zamanaşımı belirlerken farklı kriterler göz önüne alınmaktadır. Şöyle ki;

İYUK madde 13’e göre kamu hastanelerine karşı açılacak malpraktis davalarının zamanaşımı süresi, hastanın zararı ve doktor hatasını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl, her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıldır. Önemle belirtmek gerekir ki idareye karşı dava açmadan önce idareye yazılı bir şekilde başvurularak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulmalıdır.

TBK madde 147/5 uyarınca vekalet sözleşmesine dayalı olarak özel hastaneler veya hekimlere karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.

-TBK madde 147/6 uyarınca eser sözleşmesine dayalı olarak özel hastaneler veya hekimlere karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.

-TBK madde 478 uyarınca doktorun tıbbi uygulama konusunda ağır kusuru varsa zamanaşımı süresi 20 yıldır.

-TBK madde 146 uyarınca tıbbi müdahaleden önce hastadan gerekli izin alınmadan vekaletsiz iş görme gerekçesiyle açılan malpraktis davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır.

-TBK madde 72 uyarınca haksız fiile dayanarak açılacak malpraktis davalarında tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğramaktadır.

Görüldüğü üzere malpraktis davası, sürecin hangi aşamasında olunduğu, süreci kimin yürüttüğü, meydana gelen maddi ve manevi zararın neler olduğu açılarından önem arz etmektedir. Bu nedenle malpraktis dava örnekleri ve malpraktis dava dilekçesi kapsamı oldukça geniştir. Hak kaybı yaşanmaması adına malpraktis davalarının sağlık hukuk avukatı ile yürütülmesi önem arz etmektedir.

Yine bu konuda daha fazla bilgi edinmek için malpraktis davalarının bir çeşidi olan estetik ameliyat davaları da bulunmaktadır.

Av.Elif Duygu NİZAMOĞLU

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »