09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Emeklilik Tazminatı

Emeklilik Tazminatı

Emeklilik tazminatı nedir? İş hukuku sigortalı olarak çalışan işçiye kanun koyucu birtakım haklar sağlamıştır. Bu haklardan en önemlilerinden biri de emeklilik tazminatıdır. Bu tazminat 1475

Devamını oku »
Askerlik Tazminatı

Askerlik Tazminatı

Askerlik tazminatı yada askerlik kıdem tazminatı nedir? İş hukukunda sigortalı olarak çalışan erkek işçiye kanun koyucu birtakım ayrıcalıklar sağlamıştır. Bu ayrıcalıkların en önemlilerinden biri de

Devamını oku »
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu madde ticareti suçu nedir? Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde satan, satışa arz eden,

Devamını oku »
Şikayet

Şikayet

Şikayet nedir? Ceza hukuku mağdurun veya suçtan zarar görenin kendisine karşı işlenen suçla ilgili suçu işleyen hakkında mahkeme/savcılık tarafından soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin başlatılması için

Devamını oku »
Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta mal paylaşımı nedir? Türk Medeni Kanunu’nun 495-501 maddeleri arasında mirasta mal paylaşımının ne olduğu ve ne şekilde yapılacağı düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu, miras paylaşımında

Devamını oku »
İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe iade davası nedir? İş sözleşmesi işveren tarafından haksız şekilde feshedilen işçinin, feshin geçersiz olduğunu iddia etmesi üzerine iş güvencesi hükümlerine dayanarak işe iadesi için açtığı

Devamını oku »
Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu madde kullanma suçu (TCK MD. 191) nedir? Türk Ceza Kanunu madde 191’de düzenlenmiş olan bu suç türü; kişinin uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım sınırları dahilinde

Devamını oku »
Zimmet Suçu

Zimmet Suçu

Zimmet suçu TCK md. 247’de düzenlendiği üzere; görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren

Devamını oku »
Uzlaştırma

Uzlaştırma

Uzlaştırma nedir? Ceza hukuku şartları mevcut olduğu takdirde hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında başvurulabilen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 253-255

Devamını oku »

Rüşvet Suçu

Rüşvet suçu nedir? TCK 252. Maddede düzenlendiği üzere bu suç, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu

Devamını oku »
Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni kötüye kullanma suçu nedir? Bu suç Türk Ceza Kanunu madde 155’te düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesine göre; Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli

Devamını oku »