09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri nedir ? Kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. İlgili tanıma göre bir bilginin kişisel veri olup olmadığının tespiti için 2 şartın bir arada olması gerekmektedir. Bunlardan ilki bilginin gerçek kişiye ait olması ikincisi ise ilgili bilginin hangi kişiye ait olduğunu belirleyebilir olması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak bir tespit ile kişisel veri nedir sorusuna ve hangi bilgilerin kişisel veri olup olmadığı sorusuna rahatlıkla cevap verilebilecektir. Yine de konunun daha iyi anlaşılması adına örnek vermek gerekirse somut olayın özelliklerine göre aşağıdaki bilgiler kişisel veri olabilmektedir.

 • İsim, soy isim, cinsiyet, yaş, T.C. kimlik numarası, pasaport
 • CV, kredi kartı, diploma, telefon numarası, IBAN numarası,
 • Vergi levhası, kan grubu, parmak izi vs.

Kişisel Veri Olmayan Bilgiler Nelerdir?

Kişisel veri nedir sorusunun cevabını yukarıda verdikten sonra kişisel veri olamayacak bilgilerin ne olduğu üzerinde durmakta fayda vardır. Burada nelerin kişisel veri olamayacağını kanuna ve kişisel verilere ilişkin tanımdan yola çıkarak belirleyeceğiz. Öncelikli olarak kişisel verinin tanımına göre kişisel verinin gerçek bir kişiye ait olması gerektiğini söylemiştik. O halde gerçek kişiye ait olmayan her türlü bilgi kişisel veri olamayacaktır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına örnek vermek gerekirse;

 • Tüzel kişiliğe haiz şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşlara ait her türlü bilgi kişisel veri olamayacaktır.

Bununla birlikte KVKK 28. Madde uyarınca nelerin kişisel veri olamayacağı düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre;

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması halleridir.

Burada yapılan açıklamalardan hareketle kişisel veri nedir ve kişisel veri ne değildir sorusu rahatlıkla cevaplanabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Aktarılması ve Silinmesi

Kişisel veri nedir sorusunun cevabı açıklandıktan sonra hangi şartlarda kişisel verinin işlenebileceğine ve aktarılabileceğine değinmek gerekmektedir.

KVKK md. 5 ve 8 uyarınca kişisel verilerin işlenmesi (kaydedilmesi) ve aktarılması (paylaşılması) ilgilinin açık rızası gerekmektedir. Ancak KVKK md. 5/2 de ise kişisel verileri işleme ve aktarma da açık rıza aranmasının bazı istisnalarına yer verilmiştir. Bunlar;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için kanun koyucu KVKK ile özel düzenleme getirmiş ve yurt dışına veri aktarımını belirli şartlara bağlamıştır.

Kanunlara uygun olarak işlenmiş kişisel veriler ise işlenme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir. Ayrıca ilgilinin talebi üzerine anonimleştirilebilir. Kişisel veri nedir sorusunun cevabı yanında kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve silinmesi konuları da büyük önem arz etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir ve Hangi Şartlarda Bu Veriler İşlenebilir

Özel Nitelikli kişisel veri nedir sorusunu öncelikle açıklamak gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veri öğrenilmesi durumunda ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına ve ilgili kişinin mağdur olmasına sebep olabilecek bilgilerdir.  Bu sebeple özel nitelikli kişisel veriler genel niteliklilere göre daha sıkı korunmaları gerekmektedir. Bu sebeple özel nitelikli kişisel veriler KVKK 6. Maddesinde ayrıca düzenlenmiştir. Kanun özel nitelikli kişisel verilerin ne olduğunu açıkça belirtmiştir. İlgili kanuna göre; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ise kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Açık rızanın aranmadığı haller bunlardır.

Kişisel veri nedir adlı yazımız kişisel verilere ilişkin genel bilgiler içermektedir. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için KVKK nedirVerbis nedirKVKK danışmanlığı adlı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Av. Ömer ERKUŞ

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »