09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kasten Yaralama

Kasten Yaralama

Kasten yaralama 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçta korunan hukuksal yarar kişinin beden bütünlüğüdür. Beden bütünlüğünden kasıt; kişinin anatomik olarak bedeni aynı zamanda ruhsal ve zihinsel sağlığıdır. Kanunun amacı kişinin bedensel ve ruhsal bütünlüğünü sağlamak ve korumaktır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu – Kasten Yaralama

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama      yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)(Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

  1. a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
  2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  5. e) Silahla,

f)(Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Fail-Mağdur-Ağırlaştırıcı Sebep-Teşebbüs-Meşru Savunma      

Kasten yaralama herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Bir diğer deyişle suçun faili herkes olabilmektedir. İşbu suç kapsamında mağdur ise yaşayan insandır. Suçtaki kast ise genel kast olup fail bilerek ve isteyerek bu suçu işlemelidir. Yine bu suç, seçimlik hareketli suçtur. Hareket, vücuda acı verici veya sağlığı/algılama yeteneğini bozan hareketlerdir.

TCK’nın 86. Maddesi gereğince işbu suçu “üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı” ve “kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle” işlenmesi halinde verilecek ceza miktarı daha ağır olmaktadır. Türk ceza kanununda, mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa yakalanmasına neden olmak da suçun ağırlaştırıcı hali olarak görülmüştür. TCK md. 87 de suçunun ağırlaşmış halleri belirtilmektedir. İşbu suçunun oluşabilmesi için mağdurun vücuduna acı verme veya sağlığına ya da algılama yeteneğini bozma sonucuna failin hareketinin neden olması gerekmektedir.

Bu suç kapsamında icra hareketine başlanmış olmasına rağmen hareketin tamamlanmamış olması durumunda suç teşebbüs aşamasında kalmış olmaktadır. Ancak suçun TCK 87. maddesinde belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinde teşebbüs elverişli değildir.

İşbu suç kapsamında meşru savunma, zorunluluk hali suçun hukuka aykırılık unsurunu engellemektedir. Meşru savunma kapsamında, kişi saldırıdan kurtulmak için saldırgan kişiye karşı, zorunluluk halinde bilerek neden olmadığı mevcut bir tehlikeden kurtulmak için başka birine karşı bahsi geçen suçu işlerse fiilinde hukuka uygunluk nedenleri diğer şartlarında mevcut olması halinde söz konusu olabilecektir. Ayrıca, kanunun hükmünü ve amirin emrini ifa da hukuka uygunluk nedenidir.

Kasten Yaralamanın Cezası

Kasten yaralama cezası, TCK madde 86 ve 87 de düzenlenmiştir. Buna göre; kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. İşbu fiilin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Görüldüğü üzere basit yaralama cezası, mağdurun şikâyeti üzerine 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası şeklindedir. İşbu suçun; üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, silahla işlenmesi halinde verilecek ceza şikayet aranmaksızın yarı oranında arttırılmaktadır. Eğer suç canavarca hisle işlenirse, verilecek ceza şikayet aranmaksızın 1 kat arttırılmaktadır.

Kasten adam yaralama fiili, mağdurun; duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,  konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa 86. maddeye göre belirlenen ceza bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde 3 yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde 5 yıldan az olmamaktadır. İşbu fiili, mağdurun; iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa 86. maddeye göre belirlenen ceza 2 kat artırılır. Ancak verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde 5 yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde 8 yıldan az olmamaktadır. Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, 86. maddeye göre belirlenen ceza kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır. İşbu suçun işlenmesi sonucunda ölüm meydana gelmişse, 86. maddenin birinci fıkrasına giren hallerde 8 yıldan 12 yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise 13 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilmektedir.

Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs

Somut olayın özelliklerine göre bazen kasten yaralama suçu kasten öldürme suçu teşebbüs suçuna olarak dönüşebilmektedir. Bu kapsamda suçun tespiti için sanığın eylemiyle bağlantılı geçmişte ve olay anındaki davranış biçimi ve söylemi, suçta kullandığı alet, aletle mağdurun vücudunda hedef aldığı bölge, hedefin uzaklığı-yakınlığı, husumet bulunup bulunmaması, sanığın hareketlerini sürdürebilme olanağının olup olmadığı gibi kriterlere bakılmaktadır. Kasten yaralama suçuna ilişkin ayrıca 20.09.2019 tarihinde yayımladığımız kasten yaralama suçu adlı yazımızı da okuyabilirsiniz. Bununla birlikte hak kaybı yaşanmaması adına bu davaların bir ceza avukatı ile yürütülmesi önem arz etmektedir.

Av.Elif Duygu NİZAMOĞLU

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »