09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kasten Yaralama Suçu

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu nedir? Bir kimsenin bilerek ve isteyerek başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan hareketi gerçekleştirmesi sonucunda meydana gelen suç tipine kasten yaralama suçu denir. Bu suçta korunan hukuki yarar; vücut dokunulmazlığı ve beden bütünlüğüdür. Fail dışında, yaşayan bir insanın bedeni veya maddi-manevi sağlığı bu suçun konusunu oluşturmaktadır. TCK madde 86’da suçun basit ve nitelikli hali düzenlenmiştir. Suçun nitelikli hali basit haline göre daha fazla cezayı gerektirmektedir.

Ayrıca kanun koyucu TCK 86. maddesinin 2. fıkrasında kasten yaralamanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek halini düzenlenmiştir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralamanın hafif olması halinde kanunda bu suçun basit haline göre daha az ceza öngörülmüştür. Ayrıca hakime bu madde ile hapis cezası yerine adli para cezası verme yetkisi de verilmiştir.

Kasten Yaralama Suçu Nitelikli Halleri (TCK 86/3)

Bu suçun nitelikli hali TCK madde 86/3 te düzenlenmiştir. Suçun nitelikli halinin gerçekleşmesi durumunda suçun basit haline daha çok cezaya hükmolunmak tadır. Suçun nitelikli halinin gerçekleşmesi için kasten yaralama suçu nun tüm şartlarının mevcudiyeti ile birlikte belirli hareketlerin gerçekleşmesi veya belirli durumların mevcudiyeti aranmaktadır. Türk ceza kanunun 86. Maddesinin 3.fıkrasında sayılan nitelikli hallerden birinin mevcut olması halinde suçun cezası basit haline göre yarı oranında artırılmaktadır. Maddede belirtilen nitelikli haller şunlardır;

Kasten yaralama suçunun;

 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Silahla, işlenmesidir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Kasten Yaralama Suçu (TCK 87)

Kanun koyucu kasten yaralama suçu için sadece TCK madde 86/3 de ki nitelikli hallerle sınırlı olmak üzere cezada artırım öngörmemiş olup, yaralamanın neticesinde belirli hallerin vuku bulması sebebiyle de cezada artırım öngörmüştür. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama TCK madde 87 de düzenlemiştir. İlgili kanun maddesine göre;

 • TCK 87/1 e göre mağdurun;
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
 • TCK 87/2 e göre mağdurun;
 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
 • TCK 87/3 e göre mağdurun;
 • Yaralanması sonucunda vücutta kemik kırılmasına veya çıkığı olması
 • TCK 87/4 e göre mağdurun;
 • Yaralama sonucu ölmesi

Hallerinde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu gerçekleşmektedir.

Kasten Yaralama Suçu Cezası

Kasten Yaralamanın Cezası(TCK 86):

Kasten yaralama suçunun temel cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapistir.

Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Yaralamanın Cezası(TCK 86/2):

Kasten yaralama suçu basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde hafif olması halinde verilecek ceza 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Nitelikli Kasten Yaralamanın Cezası(TCK 86/3):

TCK madde 86/3 e göre suçun basit halinin cezasının yarı oranında artırılmasıdır. Yani 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapistir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Yaralama(TCK 87):

TCK madde 87/1 de ki hallerin mevcudiyetinde verilecek ceza TCK madde 86 ya göre 1 kat daha artırılır. Ancak 1. Fıkraya giren hallerde 3 yıldan 3. Fıkraya giren hallerde 5 yıldan aşağı olamaz.

TCK madde 87/2 de ki hallerin mevcudiyetinde verilecek ceza TCK madde 86 ya göre 2 kat daha artırılır. Ancak 1. Fıkraya giren hallerde 5 yıldan 3. Fıkraya giren hallerde 8 yıldan aşağı olamaz.

TCK madde 87/3 de ki hallerin mevcudiyetinde verilecek ceza TCK madde 86 ya göre yarı oranına kadar artırılabilir.

TCK madde 87/4 de ki hallerin mevcudiyetinde TCK madde 86/1 e göre verilecek ceza 8 yıldan 12 yıla kadar, 86/3 e göre ise 12 yıldan 16 yıla kadar ceza artırılır.

Kasten Yaralama Suçu İçin Haksız Tahrik Uygulaması ve Meşru Savunma Hali

Haksız tahrik; kişinin haksız bir fiil sonucu kendisinde meydana gelen hiddet ve şiddetli elem sebebiyle suç işlemesi durumudur. Haksız tahrik altında kişinin işlediği fiil suç teşkil etmekle birlikte cezada indirim yapılmasına imkan sağlamaktadır. Kanun koyucu kasten yaralama suçu için haksız tahrik indiriminin ancak şartların mevcut olması durumda uygulanabileceğini belirtmiştir. Haksız tahrik indirimi verilecek cezada ¼ ünden ¾ üne kadar indirim yapılmasını sağlamaktadır.

Meşru savunma; bir kimsenin kendisine karşı veya başkasına yönelik olarak ortaya çıkan haksız bir fiili bertaraf etmek adına fiille orantılı olarak karşılık vermesi sonucu meydana getirdiği davranış biçimine denir. Haksız tahrikten farklı olarak cezayı ortadan kaldıran hal (hukuka uygunluk nedeni) olarak düzenlenmiştir. Fakat karşılık verilen hareketin ölçülü olması en temel şartlardan biri (TCK md. 25) olmakla kanun koyucu farklı şartlarda aramaktadır.

Kasten Yaralama Suçu İçin Bilgiler

Kasten Yaralama Suçu İçin Zaman Aşımı:

Kanun koyucu bu suç için özel bir zaman aşımı süresi öngörmediğinden bu suç dava zaman aşımına tabidir. Bu sebeple 8 yıllık zaman aşımı süresi bu suçta işleyecektir.

Kasten Yaralama Suçu İçin Şikayet:

Kasten yaralama suçunun bir tek basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede hafif olması(TCK 86/2) şikayete tabi olup, suçun temel ve nitelikli halleri şikayete tabi değildir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralamada şikayet süresi 6 aydır.

Kasten Yaralama Suçu İçin Görevli Mahkeme:

Suçun basit ve nitelikli hali için asliye ceza mahkemesi görevli mahkemedir.

Kasten Yaralama Suçu İçin Uzlaştırma:

Bu suçun temel hali(TCK 86/1) ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek hali(TCK 86/2) uzlaştırma prosedürüne tabidir.

Kasten yaralama suçunun basit hali nedeniyle hapis cezasına hükmedilmesi halinde, hapis cezası adli para cezası na çevrilebilir. İlgili suç nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğu takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür. Kasten yaralama suçu nedeniyle verilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğu takdirde hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Kasten yaralama suçunun ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda bir ceza avukatı ile çalışılması, etkin bir savunma yapılması ve hak kaybı yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »