09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kartal İcra Avukatı

Kartal İcra Avukatı

Kartal icra avukatı, icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara icra avukatı denilmektedir. İcra avukatları icra daireleri nezdinde yapılan işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev alırlar. İcra avukatlarının bu işler kapsamda baktığı davalar genel olarak;

İcra avukatları icra dairelerinde alacaklının borcunu alabilmesi için veya borçlunun borçlu olmadığının tespit edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yaparlar. Bu kapsamda icra avukatları genel olarak yaptığı iş ve işlemler şunlardır;

  • İcra takibi başlatılması,
  • Borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • Hacizli malların satışı,
  • Hacze çıkılması,
  • icra takibine itiraz edilmesi gibi vb. işlemlerdir.

Kartal icra avukatı, gerektiğinde borçlunun borçlu olmadığı için menfi tespit davası açar, yine icra avukatları borçlu olmadığı halde borcu ödemek zorunda kalanlar için ödenen paranın iadesi için istirdat davası açar.

İcra Takibi Başlatılması

Kartal icra avukatı alacağına ulaşamayanlar alacağını elde edebilmek için devletin cebri icra organlarına başvurmalıdırlar. Bunun için öncelikle icra dairesine başvuru yapılır. İcra hukukunun temel kaynağı olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunudur. Ancak sadece bu kanun kaynak olarak yer almamaktadır. Ayrıca yönetmelikler, Yargıtay Kararları, doktrin de icra hukukunun kaynakları arasında değerlendirmeye alınmaktadır.

Kartal icra avukatı kanunda alacağını elde etmek için çeşitli icra takip yolları bildirilmiştir.  Bu sebeple icra takibi başlatılırken doğru takip yolunun seçilmesi önemlidir.

İcra dairesinde kimler çalışmaktadır? İcra dairesinde; icra müdürü, icra müdür yardımcıları, icra memurları ve dosyacı/ hizmetliler çalışmaktadır.  İcra dairesinde işlem yapmak istiyorsanız öncelikle dosya açtırmanız gerekmektedir.

Kartal İcra Avukatı

İcra Takip Türleri Nelerdir? İcra Harç ve Masrafları Nelerdir?

Kartal icra avukatı icra takip türleri çeşitlilik göstermektedir. Her hukuki uyuşmazlık değerlendirilip ilgili takip yoluna başvurulması gerekmektedir. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilmektedir. İcra takibi türleri nelerdir? İlamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, rehin takibi, ipotek takibi, kambiyo takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takibidir. Çocuk teslimi için her ne kadar icra takibi düzenlenmişse de artık günümüzde bu takip yolu kaldırılmıştır. Çocuk teslimine ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız İcra harçları; başvurma harcı ilamlı ve ilamsız icra takiplerinde, takip talebinde bulunan alacaklı tarafından ödenir. İlamsız icra takiplerinde takip talebinde bulunan alacaklıdan ayrıca, alacak miktarının binde beşi oranında peşin harç da alınmaktadır. İşbu harçlar ödenmeden icrai işlemlere başlanılmaz. Tahsil harcı da takibin sonuçlanması ile ortaya çıkmaktadır. Takibin alacaklı için olumlu sonuçlanması ile devlet tahsil harcını talep etmektedir. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmektedir. Tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre tahsil harcının oranını belirlenmektedir. Takip masrafları ise icrai işlemin başından sonuna kadar yapılan masrafları kapsamaktadır. Tebligat ücretleri, pul masrafı, harçlar, bilirkişi ücreti ve benzeri takip masrafları arasında yer almaktadır. Alacaklı işbu masrafları işlemlerini yaptırabilmek için ödemektedir. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilmektedir.

Kartal İcra Avukatı

İcra Hukukunda Süreler

İcra hukukunda takip türlerine göre kanunun öngördüğü süreler değişmektedir. Ödeme emrine itiraz süresi borçlunun ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Eğer borçlu 7 günlük itiraz süresini kaçırırsa takip kesinleşmekte ve haciz işlemlerine devam edilmektedir. Alacaklı, borçlunun ödeme emrine karşı yaptığı itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde itirazın icra mahkemesinde kaldırılmasını talep edebilir veya borçlunun ödeme emrine karşı yaptığı itirazın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde genel mahkemede itirazın iptalini davası açabilmektedir.

Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda borç ödeme süresi; ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gündür. Kartal icra avukatı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde, şikayet süresi; ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gündür. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde, imzaya ve borca itiraz süresi  ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gündür. Tahliye emrine itiraz süresi; tahliye emri tebliğinden itibaren 7 gündür. Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilamlı takiplerde, borcun veya teminatın ödenme süresi; icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün olarak kanunda belirlenmiştir. Borçlunun istirdat davası açma süresi; parayı icra dairesine yatırdığı tarihten itibaren 1 yıldır. Taşınır mallarda satış talep etme süresi haciz tarihinden itibaren 6 ay, taşınmazlarda satış talep etme süresi haciz tarihinden itibaren 1 yıldır. Görüldüğü üzere her icrai işlem için farklı süreler kanunda belirlenmiştir. Hak kaybı yaşamamak adına işbu icra hukukundaki sürelere uyulmalıdır. İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir icra avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Kartal işçi avukatı hakkında detaylı bilgi için makalemizi okuyabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »