09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Kadıköy İcra Avukatı

kadıköy icra avukatı

Kadıköy icra avukatı, İcra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara icra avukatı denir. İcra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlar, icra daireleri nezdinde yapılan işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev alırlar. İcra avukatlarının bu işler kapsamda baktığı davalar genel olarak;

İcra hukuku alanında çalışan avukatlar icra dairelerinde alacaklının borcunu alabilmesi için veya borçlunun borçlu olmadığının tespit edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yaparlar. Bu kapsamda Kadıköy icra avukatı genel olarak yaptığı iş ve işlemler aşağıda listelenmiştir;

  • İcra takibi başlatılması,
  • Borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • Hacizli malların satışı,
  • Hacze çıkılması,
  • icra takibine itiraz edilmesi gibi vb. işlemlerdir.

İcra Takibi Başlatma

Borçlu, rızası ile borcunu ödememekteyse alacaklı icra hukukunda mevcut olan haklarını kanuna uygun olarak kullanmaktadır. İcra hukuku, alacaklının alacağına hızlı ve kısa sürede tahsil etmesini amaçlamaktadır. Kadıköy icra avukatı, alacaklı kendisi veya vekili aracılığıyla icra dairesine başvurarak alacağını tahsil etme gayretindedir. Borçlu, rızası ile borcunu ödememekteyse alacaklı icra hukukunda mevcut olan haklarını kanuna uygun olarak kullanmaktadır. Pek tabi borçlu, alacaklının iddiası doğrultusundaki gibi borçlu değilse yine icra kanunda belirlenen haklarını kullanarak itiraz, dava yolları ile borçlu olmadığının tespitini sağlayabilir ve icra takibini durdurabilir. İcra hukukunun temel kaynağı olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gösterilmektedir. Sadece bu kanun kaynak olarak yer almamaktadır. Ayrıca Yargıtay Kararları, yönetmelikler ve doktrin de icra hukukunun kaynakları arasında değerlendirmeye alınmaktadır. Alacağına ulaşamayanlar alacağını elde edebilmek için devletin cebri icra organlarından yararlanmaktadır. Bunun için öncelikle icra dairesine başvuru yapılmalıdır.

Kanunda alacağını elde etmek için çeşitli takip yolları bildirilmiştir.  İcra dairesinde kimler çalışmaktadır? İcra dairesinde; icra müdürü, icra müdür yardımcıları, icra memurları ve hizmetliler çalışmaktadır.  İcra dairesinde işlem yapmak istiyorsanız dosya açtırmanız gerekmektedir. İcra dosyasına konu olan tebligatların ise kanuna ve usule uygun yapılması gerekmektedir. Yoksa yapılan tebligat usulsüz olarak sayılmaktadır. Bu durumda ancak muhatabın öğrendiğini beyan ettiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Kadıköy icra avukatı, icra avukatı gibi alanında uzman olan biri avukat ile icra sürecini yürütmekte fayda vardır.

kadıköy icra avukatı

İcra Hukukunda İcra Suçları

İcra hukukunda düzenlenen icra suçları mevuttur. Taahhüdü ihlal, imza inkarı,  hakikate muhalif beyan, mal beyanında bulunmamak, nafakaya ilişkin kararlara uymamak,  yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, alacaklısını zarara sokmak maksadıyla mevcudu eksiltme, disiplin ve tazyik hapsi bir kısım icra suçları ve cezaları arasındadır. İcra mahkemeleri, icra suçlarına ilişkin yargılamayı yapmaktadır. İcra ve İflas Kanunu’nun 331-354. maddeleri arasında icra suçlarını ve bunlara ilişkin yargılama usulü düzenlenmiştir. İşbu suçların cezalarının niteliği farklıdır.

Örneğin: Alacaklısını zarara sokmak maksadıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası; haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır.

kadıköy icra avukatı

İcra Hukukunda Şikayet

İcra hukukunda şikayet, İİK madde 16’da düzenlenmiştir. İşbu maddeye göre icra memurlarının, icra müdür yardımcılarının ve icra müdürlerinin talep üzerine ve resen yaptıkları takip işlemlerine karşı kanunda bulunan nedenlerin varlığı halinde işbu söz konusu takip işleminin iptali, değiştirilmesi sağlanabilmektedir. Kadıköy icra avukatı bunun için  ilgili işlemden olumsuz etkilenen kişinin ilgili icra mahkemesine başvurması gerekmektedir. Hak kaybı yaşamamak adına işbu icra hukukundaki şikayet süresine, prosedürüne uyulmalıdır. İcra ve iflâs daireleri,  icra daireleri başkanlığının, bu başkanlığın kurulmadığı yerlerde icra mahkemesi hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır.

İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. İcra dairesinin işlemlerine karşı; görevini yerine getirirken yaptığı muamelelerin kanuna aykırı olmasından, hadiseye uygun olmamasından, icra dairesince bir hakkın yerine getirilmemesinden, sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı şikâyet yoluna başvurulabilmektedir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılmalıdır. Ancak bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet yapılabilmektedir. Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele bozulabilir veya düzeltilir. Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrasına emrolunur. İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir icra avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »