09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken ilk adım davanın dava açmaya ehliyeti olanlar tarafından yetkili ve görevli mahkeme de açılmasıdır. Bu husustaki kurallara uyulmadan açılan davalar kaybedilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Sayılan hususlara ek olarak dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli konu ise yargılama usulüdür.

Yargılama usulünün ne olduğunun ve nasıl olacağının bilinmesi ile tarafın kaç defa dilekçe verebileceği, ne zamana kadar delil sunabileceği vb. hususlarda bilgi sahibi olur. Bu konuda daha fazla bilgi edinilmesi açısından boşanma davası nasıl açılır adlı yazımızın okunmasında fayda vardır. Tamamı hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren bu konularda uzmanlığı boşanma davaları olan bir avukat ile çalışılması hem davacının hem de davalının menfaatine olmaktadır.

Her Eş Boşanma Davası Açabilir mi?

Boşanma davasının tarafları eşlerdir. Ayrıca boşanma açma hakkı Türk Hukukunda kişiye mutlak sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu sebeple kural olarak tam ehliyetli bir kişinin boşanma davası açma hakkını kullanması için kimsenin iznine veya onayına ihtiyacı yoktur. Boşanma davası açmak isteyen eş ayırt etme gücüne sahip ancak kısıtlı ise yani sınırlı ehliyetsiz ise yine yasal temsilcisinin iznine ihtiyacı olmadan boşanma davası açabilir yada kendisine karşı açılan boşanma davasına taraf olabilir.

Boşanma davası açmak isteyen eş sınırlı ehliyetli ise dava açarken yasal danışmanının onayını alması gerekmektedir. Burada danışmanın hak sahibinin bilgisi ve rızası dışında boşanma davası açmasının mümkün olmadığını da belirtmek gerekir.

Boşanma davasında tam ehliyetsizlerin durumu ise tam olarak net değildir. Tam ehliyetsizlerin dava açma ehliyetlerinin olmadığının kabul edilmesi yanında zorunlu hallerde mahkemelerin tam ehliyetsiz adına yasal temsilcisi tarafından dava hakkının kullanılmasını kabul ettiğini görüyoruz. Yargıtay’ın bu hususta birbirinden farklı içtihatları bulunmaktadır. Detaylı bir araştırma ile ilerlenmesi gereken bu durumda bir boşanma avukatına danışılmasında fayda vardır.

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Biri Ölürse Dava Ne Olur?

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan boşanma davası açma hakkı, boşanma davası açıldıktan sonra davacının ölmesi halinde esasen son bulur. Evliliği sona erdiren hallerden biri olan ölüm halinde doğal olarak evlilik sona ereceğinden boşanma davası da konusuz kalır ve dava düşer. Diğer davalarda olduğu gibi mirasçılara intikal etmez. Ancak Medeni Kanun özel bir düzenleme ile eğer davacı eş boşanma davası devam ederken ölürse mirastan doğan meselelerin halli için mirasçılardan birinin davaya devam edebileceğini söyler. Burada esasen devam eden yargılama konusu boşanmaya ilişkin değil tarafların kusur tespitine ilişkindir. O halde eşlerden birinin ölümü halinde devam eden boşanma davasının aslında bir tespit davasına dönüşmüş olacağı söylenebilir. İstanbul Kadıköy boşanma avukatı ile bu durum artık miras hukuku alanına girmekle konuyla ilgili detaylı bilgiye miras nasıl paylaşılır adlı makalemizden ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davası İşleyiş Şekli

Boşanma davalarını usul incelemesi yönü ile ikiye ayırarak incelemekte fayda vardır. Bu ikili ayrım anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma dır. Anlaşmalı boşanmada taraflar anlaştıkları hususları protokol ile imza altına alarak mahkemeye başvururlar. Ancak çekişmeli boşanma davalarında davacı taraf dava dilekçesi ile boşanma sebepleri ve delillerini sunarak davayı açmış olur. Mahkeme davacının dava dilekçesini karşı tarafa tebliğe çıkarır ve dava dilekçesinde yazılanlara cevaplarını sunması için 2 haftalık süre verir. 2 haftalık süre bir gün dahi geçerse karşı taraf süresinde cevap vermemiş olur ve iddiaları tümden inkar etmiş sayılır.

Genel bir kanı olarak taraflarda, davaya cevap vermeyen tarafın bu susmasının kabul anlamına geldiği inanışı hakimdir. Oysa ki açık kanun hükmü uyarınca cevap verilmemesi halinde tüm iddiaların inkar edildiği kabul edilir. Cevap vermemenin en önemli sonucu ise cevap dilekçesi ile bağlantılı olan delil dilekçesi yönünden hak kaybına uğranmasıdır. Hak kaybına uğranmaması adına hakkında dava açılanlar yönüyle dava dilekçesi kendilerine tebliğ edilir edilmez vakit kaybetmeksizin yasal cevap süresi içerisinde cevapların sunulması gerekmektedir.

Boşanma davaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir boşanma avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önemlidir. Kadıköy boşanma avukatı, boşanma avukatı Kadıköy gibi farklı makalelerimizden de bilgi ve destek alabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »