09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İdare Hukuku Avukatı

idare kukuku avukatı

idare hukuku avukatı nedir ? İdare hukuku avukatı idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlara denilmektedir. Bu avukatlara idare avukatı da denilebilir. Resmiyette idare hukuku avukatı gibi bir unvan bulunmamaktadır. Ancak bazı avukatlar ağırlıklı dava portföylerini idare hukuku alanında oluşturduklarından zamanla halk ve avukatlar arasında idare hukuku avukatı terimi oluşmuştur. İdare avukatı sadece idare hukuku alanında ki davalara bakmamakta hukukun diğer alanlarında ki davalarla da ilgilenmektedirler.

İdare hukuku alanında ki davalardan kasıt idarenin hukuka aykırı iş ve eylemlerinden doğan davalardır. Kamu idareleri kamu gücünü elinde bulundurması sebebiyle iş ve eylemlerde bulunmaktadır. Ancak yapacakları iş ve eylemler de sınırsız yetkiye sahip değillerdir. Kamu idarelerinin yetkisi kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir.  Bu çerçevenin dışına çıkılması halinde hukuka aykırı iş ve eylemler gündeme gelmekte ve bunlar davaya konu edilebilmektedir.

İdare Hukukunda Davalar

İdare mahkemesi kapsamında yürütülen tam yargı ve iptal davalarında idare hukuku avukatı görev almaktadır. İdare hukuku alanında görülen iptal davaları idari işlemin hukuka aykırı olması sebebiyle iptal edilmesini konu alırken, tam yargı davaları idarenin hukuka aykırı iş ve eylemlerinden doğan zararların tazminini konu almaktadır. İdare hukuku davaları idare mahkemesi nezdinde görülür.  İdare hukuku kapsamda açılacak davalara ilişkin başlıca örnekler şunlardır;

  • Kamulaştırmasız el atma davası
  • İdari para cezalarının iptali davası
  • Tam yargı davası
  • İdari işlemin iptali davası
  • Memurlar hakkında verilen idari kararlara karşı açılacak davalar
  • Öğrenciler hakkında verilen idari kararlara karşı açılacak davalar
  • Kamu ihaleleri uyuşmazlıklarına karşı açılacak bazı davalar
  • İdare ile akdedilen sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara karşı açılacak bazı davalar örnek olarak verilebilecektir.

 İdare Mahkemesinde Yargılama Usulü

İdare mahkemesi nezdinde görülecek davaları taraflar adına vekaletle yürütmekle idare hukuku avukatı görevlidir. İdare mahkemelerinde nasıl yargılama yapılacağı ve bu yargılamada idare avukatının rolü  önemlidir. İdare mahkemesi 3 hakim tarafından yürütülen ilk derece mahkemesi olarak idari yargıda görev yapmaktadır.

İdare mahkemesinde yazılı yargılama usulü ile yargılama yapılmaktadır. İdare mahkemesinde dava açma süresi aksine başkaca kanunlarda farklı bir süre ön görülmemişse 60 gündür. Yargılama dilekçeler aşaması ile başlar, taraflar bu kapsamda mahkemeye 2 şer adet dilekçe verirler. İdare mahkemelerinde tanık dinlenmez. Ancak keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılabilir.

Taraflar yargılamanın duruşmalı görülmesini talep edebilirler. Böyle bir talep olmazsa mahkeme duruşma açmadan yargılama yapar ve yargılamanın sonunda kararını verir. Mahkeme kararı duruma göre istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurularak üst mahkemeye gönderilebilir. Bu takdirde idare mahkemesinin kararı kesin karar olmamaktadır. Bir diğer deyişle bölge idare mahkemesi veya Danıştay ilk derece mahkemesinin kararını değiştirebilir.

İdare Mahkemesinde Yürütmenin Durdurulması

Gerektiği durumlarda idare hukuku avukatı yürütmenin durdurulması kararı alınması için mahkemeye başvuru yapmaktadır. Zira bazı iptal davalarında idarenin işleminin uygulanması halinde bazen geri dönülemez veya geri dönülmesi çok zor zarar veya durumlar meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda idare mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde idari işlem dava süresince uygulanmaz, yani askıda kalır.

İdare mahkemesinde dava açılması kendiliğinden yürütmeyi durdurmamaktadır. Dava dilekçesi ile birlikte yürütmenin durdurulması mahkemeden istenmelidir. Mahkeme ancak kanuni koşullar oluşmuşsa yürütmenin durdurulması kararı verir.

Yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin şartları İYUK madde 27 de düzenlenmiştir. Buna göre aşağıda ki 2 şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

  • İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşacak olması,
  • İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olmasıdır.

Av. ÖMER ERKUŞ

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »