09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İcra Takibine İtiraz

icra takibine itiraz

icra takibine itiraz nedir ? Alacaklı alacağını alabilmek için borçlu aleyhine icra takibi başlatabilmektedir. İcra takibi başlatılması ile birlikte icra dairesi borçluya bir ödeme emri tebliğ eder. Ödeme emrini tebliğ alan borçlu takibin türüne göre yasal süresi içinde takibe itiraz edebilir. Yasal süresi içinde icra takibine itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir ve alacaklı icra takibine devam eder. Bu sebeple yasal süresi içinde icra takibine itiraz edilmesi hat safhada önem arz etmektedir. Zira kesinleşen icra takibine itiraz artık hüküm doğurmamaktadır. Takibe itirazın kaçırılmasından sonra duruma göre ancak gecikmiş itiraz, menfi tespit davası veya istirdat davası yollarına başvurularak borçtan kurtulabilinir.

Borçlu itirazını takibin türüne göre icra takibine itiraz dilekçesi ile icra mahkemesi veya icra dairesine yapar. Takibe itiraz 4 farklı sebebe dayandırılabilir. Bunlar borca itirazimzaya itirazyetkiye itiraz - faize itirazdır.

İlamsız İcra Takibine İtiraz & İlamlı İcra Takibine İtiraz

İlamsız icra takibine itiraz : İcra takibi kapsamında ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlu İcra ve İflas Kanunu madde 62 uyarınca ilamsız icra takibine itiraz edebilir. İtiraz icra dairesine icra takibine itiraz dilekçesi verilmesi ile yapılmaktadır. Bu takip türünde icra dairesine itiraz süresi borçlunun ödeme emrini tebliğ almasından itibaren 7 gündür. Bu 7 günlük itiraz süresi içinde borçlu itirazını borca, faize, yetkiye veya imzaya yönelik yapabilir. İtiraz ile birlikte icra takibi durur, alacaklı artık haciz işlemlerine geçemez. Alacaklı icra işlemlerine devam etmek için artık duruma göre itirazın kaldırılması davası veya itirazın iptali davası açmak zorundadır.

Borca itiraz eden borçlu borcun ödendiği, borcun muaccel olmadığı (vadesi gelmediğini), borcun eksik borç olduğu (kumar borcu vs), borcun zamanaşımına uğradığı sebeplerine dayanabilir. Yine borçlu borcun bir kısmına yönelikte itirazda edebilir. Buna kısmi borca itiraz denir.

Borçlu icra takibinde yetki itirazı da yapabilir. Bu itiraz icra takibinin yer yönüyle yetkisiz icra dairesinde başlatıldığına ilişkindir.

Borçlu icra takibine imza itirazı yaparsa takip durur, bu takdirde alacaklının açtığı davada mahkeme takibe dayanak belgede ki imzanın borçluya ait olup olmadığını bilirkişi aracılığı ile tespit ettirir.

İlamsız icra takibine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için ilamsız icra takibine itiraz isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

İlamlı İcra Takibine İtiraz: İlamlı icra takibine itiraz edilememektedir. Ancak mahkeme ilamına aykırı olarak başlatılan icra takibinin iptali gündeme gelebilir.

icra takibine itiraz

Kambiyo Takibine İtiraz

Kambiyo takibi ilamsız icra takibinin bir türü olmakla birlikte kanun koyucu kambiyo senetlerine dair takibi ayrı bir icra takibi yolu olarak düzenlemiştir.  Kambiyoya dayalı takipte alacaklının elinde kambiyo senedi bulunmak zorundadır. Kambiyo senedi çek, senet ve bonodur.

Ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlu tebliğden itibaren 5 gün içinde icra takibine itiraz dilekçesi vererek borca, faize, yetkiye ve imzaya itiraz edebilir. Ancak itiraz burada ilamsız icradaki gibi icra dairesine yapılmaz, kambiyo senedine itiraz icra mahkemesine yapılır. Yine kambiyo takibine itiraz ile icra takibinin satıştan başka aşaması durmaz. Takip durmadığı için borçlu, mallarının haczi veya dosyaya yatan paranın alacaklıya ödenmemesi için icra takibinin geçici olarak takibin durdurulmasını mahkemeden isteyebilir. Bunun yanında şartların oluşması halinde hakim resen de geçici durdurma kararı verebilir.

Bu aşamadan sonra icra mahkemesi kambiyo senedine itiraz hakkında işin esasına girerek değerlendirmesini yapar ve davayı karara bağlanır. Dava duruşmalı olarak görülür. Mahkeme dava sonunda itirazı haksız bulursa alacaklı icra takibine devam eder. Ancak mahkeme itirazı haklı bulursa icra takibi iptal edilir ve alacaklı takibe devam edemez.

İcra mahkemesi itirazı haksız bulursa borçlu bu vakitten sonra ancak menfi tespit davası veya istirdat davası açabilir.

İcra takibine itiraz kapsamı itibariyle bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından hak kaybı yaşanmaması adına buna dair işlemlerin bir icra avukatı ile yapılması önemlidir.

Av. Ömer Erkuş

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »