09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni kötüye kullanma suçu nedir? Bu suç Türk Ceza Kanunu madde 155’te düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesine göre;

Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, denilmek suretiyle bu suç türünün kapsamı ve nasıl işlenebileceği anlatılmıştır. Söz konusu suç mal varlığına karşı işlenen suçlar kategorisine girdiğinden dolayı korunan hukuki yarar bir eşyaya ilişkin haklardan olan mülkiyet ve zilyetlik tir. Ayrıca bu suç herkes tarafından işlenememektedir. Burada fail bakımından özgü suç durumu söz konusudur. Zira burada fail ile mağdur arasında sözleşme ilişkisinden kaynaklı bir tasarruf meydana gelmekte ve bu yolla ilgili suç vücut bulmaktadır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şartları ve Nitelikli Halleri Nelerdir?

Güveni kötüye kullanma suçu, tüm unsurlarıyla varlık kazanabilmesi için bir takım şartların oluşması gerekir. Söz konusu şartlar;

  • Suça konu olan taşınır veya taşınmaz bir mal,
  • Malın zilyetliğinin devredilmiş olması
  • Malik ile zilyet arasında hukuken geçerli bir sözleşme ilişkisinin mevcut olması(örn: kira sözleşmesi, ödünç sözleşmesi gibi)

Bu suç türünü oluşmasını sağlayacak ancak 2 türlü hareket mevcuttur. Bunlardan birincisi; zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunmak, ikincisi ise; devir olgusunu inkar etmektir(mal kendisininmiş gibi davranmak).

Suçun nitelikli halleri TCK’nın 155. Maddenin 2. Fıkrasında hüküm altına alınmıştır. İlgili maddeye göre;

Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, nitelikli haller söz konusu olacaktır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Cezası, Şikayet, Etkin Pişmanlık, Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Cezası;

Bu suçu işleyen kişi hakkında şikayet üzerine, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunmaktadır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Nitelikli Hallerinin Cezası;

Suçun nitelikli hallerinden birini işleyen kişi hakkında 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adlî para cezasına hükmolunmak tadır.

Şikayet

Emniyeti suistimal suçu, şikayete tabi suçlardandır. Bu yüzden şikayet süresi failin veya fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

Etkin Pişmanlık

Bu suç türü TCK madde 168’de belirtildiği üzere Etkin Pişmanlık için elverişli suçlar kategorisinde yer almaktadır. Etkin pişmanlık; failin bir takım görevleri yerine getirmek suretiyle ceza indiriminden yararlanabildiği bir ceza hukuku kurumdur. Fail, soruşturma aşamasında mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen giderirse verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. Etkin pişmanlığın kovuşturma aşamasında gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

Uzlaşma

Güveni kötüye kullanma suçu uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardan biridir. Yargılama sürecinde bir kereye mahsus olmak üzere bu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemine başvurulması gerekmektedir.

Görevli mahkeme

Güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle yapılan yargılamalar Asliye Ceza Mahkemesi görev alanına girmektedir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu İçim Örnek Yargıtay Kararları

  • Sanığın takip işi yaptığı ve katılanlar …, …, … ve …’ ile Bağ-kur emeklilik ve tescil işlemlerini takip etmesi konusunda anlaştıkları, bu amaçla katılanlardan para aldığı, ancak söz konusu işlemleri takip etmediği gibi paraları da iade etmediğinin iddia edildiği olayda, sanığın katılanlara yönelik eylemlerinin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu oluşturduğunu takdir eden mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir. (T.C. Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2019/612. E., 2019/1324K.)
  • Sanığın, katılan …. ile yapmış olduğu finansal kiralama sözleşmesi ile 22 Adet M 752-13/KS zincir kesicili 4 iplik overlok, 2 Adet CW562N-02 Bant Reçme, 4 Adet W1562-01/UT Karyoka iplik kesicili etek reçme, 2 Adet W664 karyoka iplik kesicili soldan bıçaklı reçme, 8 AdeT DDL 8700 Juki elektronik düz dikiş panels, 2 Adet DDL 8700 Juki elektronik düz dikiş panelli, 6 Adet overlok zincir kesme sistemi makinelerini kiralamadan doğan kira borcunun ödenmemiş olması nedeniyle, katılan tarafından kendisine noter aracılığıyla gönderilmiş ihtarnamede belirtilen sürelere rağmen suça konu makineleri katılan şirkete iade etmediği, bu şekilde sanığın üzerine atılı güveni kötüye kullanma suçu işlediği (C YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2018/ 3155 Karar: 2018 / 9335 )
  • Sanık …’in …bloklarında kapıcı olarak görev yaptığı 2012 yılında Temmuz ve Ağustos aylarında makbuzsuz topladığı aidatları yöneticiye vermediği gibi, ödemesi için verilen 1132 TL’lik elektrik faturasını ödemeyerek bedelini uhdesinde tuttuğu, böylelikle görev yaptığı siteyi toplamda 5967 TL zarara uğrattığı, bu zararın 2025 TL’sini giderdiği, geriye kalan 3942 TL’yi ise maaş almadan çalışarak ödemeyi taahhüt ettiği ancak 2 ay çalıştıktan sonra işten çıkarılması sebebiyle kalan zararı gideremediği iddia edilen olayda; kapıcıya böyle bir görev verilmiş olması halinde, sanığın kendisine tevdi ve teslim edilmiş olan siteye ait aidat ve fatura bedelini şahsi borçları için kullanması şeklindeki eyleminin TCK’nın 155. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu oluşturacağı (C YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 4935 Karar: 2019 / 672)

Ayrıca görevi kötüye kullanma suçu hakkında detaylı bilgi için makalemizi okuyabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »