09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Gaziosmanpaşa Ceza Avukatı & Ceza Avukatları

Gaziosmanpaşa Ceza Avukatı

Gaziosmanpaşa ceza avukatı, ceza avukatı ceza hukuku alanında çalışmaktadır. Ceza avukatı ceza hukuku alanındaki kanunlara, yönetmeliklere, ceza infaz hukukuna vakıftır. Ceza avukatı veya ağır ceza avukatı mağdur/katılan, şüpheli/sanık tarafı olarak çalışmalarını yürütür. Ceza hukuku, suç işlenmesi karşısında verilecek yaptırımları düzenlemektedir. Toplumun düzenini korumayı amaçlayan en eski hukuk dalıdır. Ceza muhakemesi kanunu, ceza hukukunun yürütülmesine dair kuralları kapsar. Ceza yargılaması temel anlamda iki evreden oluşmaktadır. İlk evre soruşturma, ikinci evre ise kovuşturmadır.

Suç şüphesinin yetkili birimlerce öğrenilmesinden iddianamenin mahkeme tarafından kabulüne veya kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine kadar olan zaman soruşturma evresi olarak adlandırılmaktadır. İddianamenin kabulünden verilen hükmün kesinleşmesine kadar olan zaman ise kovuşturma olarak adlandırılmaktadır. Gaziosmanpaşa ceza avukatı yargılamanın hangi aşamasında olursanız olun alanında uzman biriyle süreci yürütmek hak kaybı yaşanmasının önlemesi açısından önem teşkil etmektedir. Görüldüğü üzere suç işlenmesi halinde söz konusu olay direk mahkeme aşamasına geçmemektedir. Mevcut olay araştırılmakta, deliller toplanmakta, tarafların ifadeleri alınmaktadır. Ceza hukukunun her evresi büyük önem arz etmektedir.

Ceza İnfaz Hukuku

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik tedbirleri infazı hakkında kanun kapsamında ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usûl ve esasları düzenlenmiştir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

İnfaz için mahkûmiyet hükümlerinin kesinleşmesi gerekmektedir. Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına göndermektedir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir. Müddet name, savcılık tarafından düzenlenmektedir. Müddet namede hükümlünün ne kadar süre cezaevinde kalacağı açıkça belirtilmektedir. Cezaevine hükümlünün tesliminden sonra düzenlenen bir belgedir. Müddet name hakkında bilgi almak isterseniz mahkemenin bağlı olduğu ilamat bürosu ya da ilamat infaz bürolarına danışabilirsiniz. Gaziosmanpaşa ceza avukatı infaz süreci aşamasında da çalışabilmektedir.

Gaziosmanpaşa Ceza Avukatı

Ceza Davaları & Suçlar

Gaziosmanpaşa ceza avukatı ve ağır ceza avukatı tarafından genel ve ağırlıklı olarak davalarda karşılaşılan suçlar şunlardır;

Ceza avukatları aşağıda ki mahkemelerde görev alırlar.

  • Asliye ceza mahkemesi,
  • Ağır ceza mahkemesi,
  • Sulh ceza mahkemesi,
  • Çocuk mahkemesi,
  • Çocuk ağır ceza mahkemesi,
  • Fikri sinai haklar ceza mahkemesi nezdinde ceza yargılaması yapılmaktadır.

Gaziosmanpaşa Ceza Avukatı

Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler

Gaziosmanpaşa ceza avukatı ceza hukukunda hapis cezalarının infaz rejimi, kanunda belirtilen temel ilkelere dayalı olarak düzenlenmiştir. Bu ilkelerin bilinmesinde fayda vardır. Hükümlüler ceza infaz kurumlarında güvenli bir biçimde ve kaçmalarını önleyecek tedbirler alınarak düzen, güvenlik ve disiplin çerçevesinde tutulurlar. Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanır. Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşullar altında çektirilir.

Hükümlülerin, Anayasada yer alan diğer hakları, infazın temel amaçları saklı kalmak üzere, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik tedbirleri infazı hakkında kanununda öngörülen kurallar uyarınca kısıtlanabilir. Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün olan araç ve olanaklar kullanılır. Hükümlünün tanınmış haklarının dokunulmazlığını sağlamak üzere cezanın infazında ve iyileştirme çabalarında kanunilik ve hukuka uygunluk ilkeleri esas alınır. İyileştirmeye gereksinimleri olmadığı saptanan hükümlülere ilişkin infaz rejiminde, bu hükümlülerin kişilikleriyle orantılı bireyselleştirilmiş programlara yer verilmesine özen gösterilir ve bu hususlar yönetmeliklerde düzenlenir. Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket edilir. Gaziosmanpaşa ceza avukatı ceza hukukunda ki ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur.

Hükümlünün infazın amacına uygun olarak belirlenen hükümlere uyması zorunludur. Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzenini ihlâl edenler hakkında kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır. Cezalara, Kanunda belirtilen merciler, sürelerine uygun olarak hükmederler. Cezalara karşı savunma ve itirazlar da Kanunun gösterdiği mercilere yapılır. Görüldüğü üzere tüm bu süreçlerde hukuki ve teknik detay yer almaktadır. Bu nedenle infaz sürecinde yaşanan bir uyuşmazlıkta alanında uzman biriyle çalışmakta fayda vardır

Gaziosmanpaşa ceza avukatı, ceza yargılamaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir ceza avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »