09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Esenyurt Ceza Avukatı & Ağır Ceza Avukatları Esenyurt Avukat

Esenyurt Ceza Avukatı

Ağırlıklı olarak dava portföylerini ceza hukuku alanında oluşturan avukatlara Esenyurt ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir. Ceza avukatları ceza davalarında sanık müdafiliği veya müşteki vekilliği yaparak ceza hukukunun her aşamasında görev alabilirler. Ceza avukatlarının genel olarak başlıca görevleri nelerdir? Ceza avukatlarının genel olarak başlıca görevleri şunlardır;

 • Sanık veya müşteki ile olay hakkında görüşme yapılması,
 • Ceza dosyasının incelenmesi ve dosya kapsamında sanığa veya müştekiye ceza dosyası kapsamında hukuki bilgilerin verilmesi,
 • Ceza dosyasının incelenmesi akabinde sanık veya müştekinin ifadesinin hazırlanması,
 • Ceza dosyalarının savcılık ve mahkeme aşamalarının takibi,
 • Sanığın veya müştekinin elinde hazır olan delillerin mahkeme ve savcılığa sunumu elde hazır olmayan delillerin ise mahkeme ve savcılık aracılığı ile dosyaya girmesinin sağlanması,
 • Sulh ceza mahkemesinde sanığın savunmasının yapılması,
 • Mahkemenin vereceği adli kontrol ve tutuklama kararına karşı itiraz yapılması,
 • Savcılık mütalaasına karşı beyan ve itiraz sunulması,
 • Sanığın savunmasının yapılması,
 • Gerekmesi halinde istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulması,
 • Cezaevi ziyareti yapılması vs. işlerdir.

Esenyurt ceza avukatı, ceza avukatı tarafından yukarıda bahsi geçen iş ve işlemlerin titizlik ve özenle yapılması gerekmektedir, zira en ufak detayın bile telafisi mümkün olmayan zararların doğması muhtemel olacaktır.

Ceza Yargılaması Sonunda Verilebilecek Kararlar

Esenyurt ceza avukatı, ceza yargılamasında ceza avukatının asıl görevi müvekkillerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutarak en iyi şekilde savunulmalarını sağlamaktır. Ceza yargılaması sonunda sanık hakkında verilebilecek hükümler nelerdir? Yargılama sonunda mahkeme beraat kararı, mahkumiyet kararı, davanın düşmesi kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB) verebilir.

 • Beraat Kararı: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda sanığın suç işlemediği ortaya çıkarsa sanık hakkında beraat kararı verilir. Bu karar sanığın suçtan aklandığını ifade eder.
 • Mahkumiyet kararı: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda sanığın suçu işlediği sabit olursa sanık hakkında mahkumiyet kararı verilir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı hapis cezası ve adli para cezasını ifade eder. Adli para cezası nedir adlı yazımızı okuyarak adli para cezası hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Mahkumiyet kararı sanığın adli sicil kaydına – sabıka kaydına işlenmektedir.
 • Güvenlik tedbirleri: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda sanığın suç işlediğine kanaat getirilirse sanık hakkında güvenlik tedbirlerine hükmolunabilir. Türk Ceza Kanunu 53 ile 60. maddeleri arasında güvenlik tedbirleri düzenlenmiş olup, güvenlik tedbirleri şunlardır; sınır dışı edilme, failin belirli hakları kullanmaktan mahrum edilmesi, akıl hastasına ve çocuklara yönelik güvenlik tedbirleri, kazanç-eşya müsaderesi, suçta tekerrür ve tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleridir.
 • HAGB kararı: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda fail hakkında ceza verilmesine rağmen şartlar oluşmuşsa mahkeme fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verebilir. HAGB kararı verilmesi halinde denetim süresinde ceza sanık hakkında uygulanmaz. Sanık denetim süresi içinde başkaca bir kasıtlı suç işlemez ve denetim yükümlülüklerine uyarsa denetim süresi sonunda hiç ceza almamış gibi işlem görür.
 • Ceza verilmesine yer olmadığı kararı: Davaya konu olay suç teşkil etmesine rağmen mahkeme belirli şartlar somut olayda mevcutsa fail hakkında ceza vermeyebilmektedir. Bu duruma ceza verilmesine yer olmadığı kararı denir. Esenyurt ceza avukatı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilmesi için kanunda belirtilen cezasızlık nedenlerinin somut olayda mevcut olması veya failin kusurunun olmaması ve kanuni diğer şartların oluşmuş olması gerekmektedir.

Esenyurt Ceza Avukatı

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Talebi

Esenyurt ceza avukatı, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan, kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen, kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen, mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan, yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan, yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen, hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen, eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde el konulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen, yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan, kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, devletten isteyebilmektedir. Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan hâkimler ve Cumhuriyet savcılarına bir yıl içinde rücu etmektedir. Esenyurt ceza avukatı tazminat talebi süreçlerinin alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi hak kaybı yaşanmasını önleyecektir.

Esenyurt ceza avukatı, ceza yargılaması içinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir ceza avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz eder.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »