09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Eminönü Boşanma Avukatı & Boşanma Süreci & Erkuş Hukuk

Eminönü Boşanma Avukatı

Eminönü boşanma avukatı ve boşanma avukatlarının başlıca çalışma alanları anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davalarıdır. Boşanmaya ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanununda aile hukuku başlığı altında yer almaktadır. Boşanma avukatları boşanma davası kapsamında ve dava sonrası ortaya çıkan hukuki sonuçlar hakkında çalışmalar yapmaktadır.

Boşanma davası sırasında ve davadan sonra ortaya çıkan en önemli hukuki sonuçlar mal paylaşımı, nafaka, velayet, müşterek çocukların anne-babayla kişisel ilişki kurması konularıdır. Eminönü boşanma avukatı mal paylaşımı konusu boşanma kesinleştikten sonra gündeme gelmektedir. Erkuş hukuk olarak bu yazımızda daha çok boşanma davası üzerinde durulacağından mal paylaşımı ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler boşanma davalarında mal paylaşımı adlı yazımızı okuyabilirler.

Boşanma Sebepleri

Eminönü boşanma avukatı ile boşanma sebepleri Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Boşanma sebepleri; zina nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Sebebiyle Boşanma

Evlilik birliğinin temelden sarsılması şiddetli geçimsizlik, anlaşamama durumunu ifade etmektedir. Bu durumun varlığı halinde eşlerden biri boşanma davası açabilir.

Zina Sebebiyle Boşanma

Eşlerden biri diğer eşi aldatırsa, diğer eş aldatmaya dayalı boşanma davası açabilir. Davanın açılma süresi burada önemlidir. Zinaya dayalı boşanma davası açmak için kanun koyucu hak düşürücü süre öngörmüştür. Bu sebeple hak düşürücü süre içinde davanın açılması önemlidir. Hak düşürücü süre eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Hayata Kast – Pek Kötü Muamele – Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Eminönü boşanma avukatı eşlerden biri diğerinin hayatına kastederse veya kötü davranırsa ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunursa bu davranışlara maruz kalan eş boşanma davası açabilir. Dava açma süresi öğrenmeden itibaren altı ay ve her halde beş yıldır. Bu süre hak düşürücü süre olup, bu süre geçtikten sonra açılan dava süre yönüyle reddedilir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Eşlerden biri haysiyetsiz bir hayat sürer veya küçük düşürücü bir suç işler ve bu sebeplerden ötürü diğer eşin onunla birlikte yaşaması beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilmektedir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilmektedir. Burada önemle belirtmek gereken diğer durum; eşini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen taraf da terk etmiş sayılmaktadır.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Eminönü boşanma avukatı eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilirse bu eş boşanma davası açabilmektedir. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilmektedir. Boşanma sebebi ispatlanırsa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar vermektedir. Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen almaktadır.

Eminönü Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında Avukat Görevleri

Eminönü boşanma avukatı müvekkili boşanmaya iten sebepleri müvekkilden bizzat dinler ve anlatılanları bir görüşme tutanağı ile kayıt altına alır. Bu görüşme tutanağı tamamıyla müvekkil ve avukat arasında kalan gizli evraktır. Müvekkil bu görüşme tutanağına hangi hususların mahkemede açıklanmasını isteyip istemediğini işletir. Böylece müvekkilin yalnızca avukatın bilmesini istediği bilgiler tespit edilir ve olası bir mağduriyetin önüne geçilir.

Boşanma davalarında anlatılanlar çoğu zaman bir evliliğin en gizli kalmış mahrem konularını oluşturabilir. Veyahut müvekkil boşanma gerekçelerini dile getirirken utanma hissi yaşayabilir. Bu gibi durumlarda en önemli öncelik müvekkilin kendini güvende ve rahat hissetmesidir. Gerekçelerin eksiksiz şekilde avukat tarafından bilinmesi davanın başarılı şekilde sonuçlandırılması için çok önemlidir. Bu sebeple özellikle boşanma davalarına ilişkin ofisimizde yapılan görüşmelerde, avukat ile müvekkilin üçüncü kişiler olmaksızın görüşmesine ayrıca dikkat edilir.

Boşanma davaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir boşanma avukatı ile çalışılması önem arz etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »