09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davası

Ecrimisil davası nedir ? Taşınmazın tasarrufta bulunma yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından kullanılmasına haksız işgal denilmektedir. Bir diğer deyişle taşınmaz sahibinin rızası dışında taşınmazın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması durumunu ifade etmektedir. Haksız işgal sonucunda taşınmaz sahibinin uğradığı zarar için açtığı tazminat davasına ise ecrimisil davası denilmektedir. Bu dava bir diğer adıyla haksız işgal tazminatı davası olarak da adlandırılmaktadır.

Bu davada taşınmaz maliki tazminat olarak kullanım(kira) bedelini ve haksız kullanım sebebiyle taşınmaz bir zarar görürse bu zararı işgalciden talep etmektedir.

Ecrimisil davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Haksız kullanım sebebiyle açılacak tazminat davalarında zamanaşımı 5 yıldır. Bu 5 yıllık süre geriye dönük olarak işlemektedir

Ecrimisil tazminatı tek başına ecrismisil davası açılarak istenebileceği gibi müdahalenin menni davası veya tapu iptal ve tescili davasında da ecrimisil talep edilebilecektir.

Ecrimisil Tazminatı İstemenin Koşulları

Ecrimisil davası ile haksız işgal tazminatı talep edebilmesi için birtakım şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır;

  • Haksız İşgal : Taşınmazın, sahibinin rızası dışında kullanılmasını yani taşınmazın kötü niyetli olarak işgal edilmesi gerekmektedir. Örneğin; arsanın sahibinin rızası olmadan üçüncü bir kişinin arsayı otopark olarak kullanması
  • Zarar : Haksız işgal neticesinde mal sahibinin bir zararının doğması gerekmektedir. Bu zarar; taşınmazın kullanım bedelinin ödenmemiş olması olabileceği gibi haksız kullanım sebebiyle taşınmazda oluşan yıpranma vs olabilmektedir.
  • İlliyet Bağı : Taşınmazın kullanımı ile zarar arasında neden sonuç ilişkisinin bulunmasını ifade etmektedir.
  • Kötü niyet : Medeni Kanun madde 995 uyarınca haksız kullanımın kötü niyetli 3. kişi tarafından yapılması şartı aramaktadır. İlgili kanun maddesi aynen şöyledir;

İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

Ecrimisil Davasında İspat ve Ecrimisil Bedelinin Tespiti

Ecrimisil davası açıp haksız işgal tazminatı isteyen taşınmaz sahibi öncelikli olarak haksız işgal durumunu ispat etmesi gerekmektedir. Ancak sadece haksız işgal durumunun ispat olunması davanın tümden kazanılması için yeterli değildir. Taşınmaz maliki burada haksız işgal durumunu ispat etmekle birlikte aynı zamanda haksız işgalin ne zaman başladığını ve işgalcinin kim olduğunu ispatlamak zorundadır.

Taşınmaz maliki üzerine düşen ispat yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra ecrimisil bedelinin tespiti yani taşınmaz sahibinin ne kadar tazminat alacağı konusu gündeme gelecektir. Taşınmaz sahibinin burada alacağı en az tazminat miktarı taşınmazın işgal edildiği döneme ait kira bedeli olmaktadır. Tazminat bedelinin kira bedelinin üstünde olması için taşınmazın haksız işgal sebebiyle ayrıca fiziki bir zarar görmüş olması gerekmektedir. Fiziki zarardan kasta örnek vermek gerekirse; haksız işgal altında olan bir arsanın işgalci tarafından duvarının yıkılması vs. olabilecektir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »