09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi uyarınca dolandırıcılık suçu; failin bir takım hileli ve aldatıcı davranışlarda bulunarak mağduru zarara uğratması ve bunun sonucunda da kendisi veya bir başkası lehine fayda sağlaması şeklinde tanımlanabilir. Bu suç tek başına işlenebileceği gibi birden fazla fail tarafından da birlikte işlenebilmektedir.

Dolandırıcılık suçunun birtakım hareketlerin gerçekleştirilerek veya belirli durumların mevcudiyeti sebebiyle işlenmesi halinde kanun koyucu nitelikli dolandırıcılık suçunun oluşacağını belirtilmiştir. Bu birtakım sebepler dini, zihni, mesleki, teknolojik vs sebepler olabilir. Nitelikli dolandırıcılık suçu dolandırıcılık suçunun tüm özelliklerine haiz olup, sadece belirli şartlarının gerçekleşip gerçekleşmemesi yönünden ve suçun işlenmesi sonucu alınacak ceza miktarları yönünden birbirinden ayrılmaktadır. Kanun nitelikli dolandırıcılık suçu için dolandırıcılık suçundan göre daha ağır bir ceza öngörmüştür.

Dolandırıcılık Suçu Şartları Nelerdir?

Dolandırıcılık suçu kanunen gerçekleşmesi için bir takım temel şartların varlığı gerekmektedir. Söz konusu şartlar Türk ceza kanunun 157. maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar;

 • Eylemi gerçekleştiren kişi tarafından hileli davranışlar sergilenmelidir.
 • Mağdurun hileli davranışlar sonucunda aldatılmış olması gerekmektedir. (buradaki aldatmadan kasıt, mağdurun olaylar hakkında gerçeğe uygun olmayan iradesini ifade etmektedir.)
 • Mağdurun veya bir üçüncü kişinin zararına olarak, failin kendisine veya bir üçüncü kişiye bir yarar sağlaması gerekir.
 • Mağdurun uğradığı zarar ile failin fiili arasında uygun illiyet bağının varlığı gereklidir. Uygun illiyet bağından kasıt, meydana gelen zararın failin fiili sonucunda ortaya çıkmış bulunmasıdır.
 • Yukarıda belirtilen şartların fail tarafından bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bir diğer deyişle failin kasıtlı hareketi gereklidir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Şartları Nelerdir?

Nitelikli dolandırıcılık suçunun gerçekleşebilmesi için dolandırıcılık suçunun tüm şartları mevcut olmakla beraber aşağıda sayacağımız hallerden birinin mevcudiyeti gerekmektedir. Bunlar;

 • Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle
 • Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle
 • Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle
 • Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 • Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında
 • Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 • Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle işlenmesidir.

Ayrıca kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi nitelikli dolandırıcılık suçu fıkrasınca cezalandırılmaktadır.

Dolandırıcılık Suçunun Cezası

Dolandırıcılık suçunun cezası, TCK md. 157 fıkra 1’e göre;

Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilmektedir. Burada önem arz eden nokta, hapis cezası ile birlikte aynı zamanda adli para cezasına da hükmediliyor olmasıdır.

Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, TCK md. 158’e göre;

Nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmesi halinde 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmolunmak tadır. Fakat cezanın miktarı 24.11.2016 tarihinden önce işlenen ve sonra işlenen suçlar için farklılık göstermektedir. 24.11.2016 tarihinden önce işlenen nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıdır.

Dolandırıcılık Suçunda Cezayı Arttıran/Azaltan Haller, Zaman Aşımı, Şikayet ve Uzlaştırma

Cezada artırım öngören haller;

 • Dolandırıcılık suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır.
 • Dolandırıcılık suçunu işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde suçun işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılmaktadır.

Cezada indirim öngören haller;

 • Dolandırıcılık suçu bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Bura da kanun koyucu cezanın miktarını azaltmakla birlikte cezayı şikayete bağlı bir suç haline getirmektedir.

Dolandırıcılık Suçunda Zamanaşımı;

 • Kanun koyucu dolandırıcılık suçunda özel bir zamanaşımı süresi öngörmemiştir. Bu sebeple bu suçta dava zamanaşımı süresine tabi olup, 8 yıl içinde suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Dolandırıcılık Suçunda Şikayet;

 • Dolandırıcılık suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Nitekim TCK 159. Madde uyarınca hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı ile dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde şikayete bağlı olmaktadır.

Dolandırıcılık Suçunda Uzlaştırma;

 • Dolandırıcılık suçunun basit hali(Tck 157) uzlaştırmaya tabi olmakla birlikte nitelikli dolandırıcılık suçunun(Tck 158) işlenmesi uzlaştırmaya tabi değildir.

Dolandırıcılık Suçu ve Etkin Pişmanlık

Dolandırıcılık suçunda kanun koyucu etkin pişmanlık sebebiyle cezada indirim öngörmüştür. İlgili kanun maddesi uyarınca etkin pişmanlık, mağdurun zararının tamamen giderilmesi ile olmakta ve etkin pişmanlığın hangi zamanda gösterildiği belirlenerek cezadaki indirim oranları belirlenmektedir. Bu indirim oranları aşağıda belirtilen kanun maddeleri uyarınca belirlenmektedir. Buna göre ;

 • TCK 168/1 madde uyarınca; dolandırıcılık suçunun tamamlanmasından sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık gösterilirse mağdurun verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilmektedir.
 • TCK 168/2 madde uyarınca; Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilmektedir.
 • TCK 168/4. Maddesi uyarınca fail tarafından mağdurun kısmen zararının tazmin edilmesi halinde mağdur rıza gösterirse failin etkin pişmanlıktan yararlanabileceğini belirtmiştir.

Ayrıca dolandırıcılık suçu bir tüzel kişiliğin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde tüzel kişiye yönelik güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır.

Dolandırıcılık suçu hakkında daha detaylı bilgi için kadıköy avukat aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »