09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Çekmeköy İcra Avukatı

çekmeköy icra avukatı

Çekmeköy bölgesinde İcra hukuku ve iflas hukuku alanında ağırlıklı olarak çalışan avukatlara Çekmeköy icra avukatı denir. İcra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatların genel olarak yaptığı işler, icra daireleri nezdinde yapılan işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev almaktır. İcra avukatlarının bu işler kapsamda baktığı davalar genel olarak;

İcra hukuku alanında çalışan avukatlar icra dairelerinde alacaklının borcunu alabilmesi için veya borçlunun borçlu olmadığının tespit edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapar. Bu kapsamda icra hukuku ile uğraşan avukatları genel olarak yaptığı iş ve işlemler şunlardır;

  • İcra takibi başlatılması,
  • Borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • Hacze çıkılması,
  • Hacizli malların satışı,
  • icra takibine itiraz edilmesi gibi vb. işlemlerdir.

İcra Takibi Başlatma

İcra hukuku, alacaklının alacağına hızlı ve kısa sürede tahsil etmesini amaçlamaktadır. Borçlu, borcunu alacaklıya ödemezse, alacaklı kanuni haklarını kullanarak borçluya karşı icra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatmak için devletin cebri icra yapmaya yetkili kurumlarına yani icra dairelerine başvuru yapılması gerekmektedir. Yetkili icra dairesine başvuru yapılması hak kaybı yaşanmaması için önemlidir. Bununla birlikte icra takibi başlatılırken doğru icra takip türünün seçilmesi de ha kaybı yaşanmaması açısından önemlidir. Çekmeköy icra avukatı pek tabi borçlu, alacaklının iddiası doğrultusunda borçlu değilse yine icra kanunda belirlenen haklarını kullanarak itiraz ve dava yolları ile borçlu olmadığının tespitini sağlayabilir.

İcra hukukunun temel kaynağı olarak İcra ve İflas Kanunu gösterilmektedir. Ancak bu kanun icra hukukun temel kaynağı olsa da tek kaynak değildir. İcra hukukun diğer kaynakları Yargıtay Kararları, yönetmelikler ve doktrindir. Kanunda alacağını elde etmek için çeşitli takip yolları bildirilmiştir.

İcra dairesinde kimler çalışmaktadır? İcra dairesinde; icra müdürü, icra müdür yardımcıları, icra memurları ve dosya görevlisi/hizmetliler çalışmaktadır.

çekmeköy icra avukatı

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

Çekmeköy icra avukatı yukarıda hak kaybı yaşanmaması adına icra takibi türünün doğru serçimesi gerektiğini belirtmiştik, burada ise İcra takibi türleri neler olduğu anlatılacaktır. İcra takibi türleri, ilamlı icra, ilamsız icra, rehin takibi, ipotek takibi, kambiyo takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir. Her bir takibin örnek numarası takip türüne göre farklılık göstermektedir. Takip türünün belirlenmesi için alacağın dayanağını olan hukuki belgenin çeşidinin hukuken tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir.

Takip türünün belirlenmesine birkaç örnek vermekte fayda vardır; alacağın dayanağı çek veya senet ise kambiyo takibi yapılması gerekir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Alacak mahkeme kararına dayanıyorsa ilamlı icra takibi yapılması gerekir. Doğru takip türü ile icra takibi başlatılması önemlidir. Aksi halde icra takibin iptali gündeme gelebilir.

Ayrıca çocuk teslimi için her ne kadar icra takibi düzenlenmişse de artık günümüzde bu takip yolu kaldırılmıştır.

çekmeköy icra avukatı

İcra Takibi İçin Harçlar ve Masraflar

Çekmeköy icra avukatı icra takibi başlatılması için alacaklı tarafından bir takım harç ve masrafların devlete ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde icra takibi başlatılamaz. İcra takibi başlatılması için gerekli harçlar; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır. Başvurma harcı ve vekalet harcı her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. İlamsız icra takiplerinde takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan peşin harcın miktarı ise alacak miktarının binde beşi oranındadır.

Bu harçların yanında ayrıca takibin sonuçlanması ile cezaevi harcı ve tahsil harcı ödenmektedir. Tahsil harcı da takibin sonuçlanması ile ortaya çıkar. Takibin alacaklı için olumlu sonuçlanması ile devlet tahsil harcını talep etmektedir. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmektedir. Tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre tahsil harcının oranı değişir.

Takip masrafları ise icrai işlemin başından sonuna kadar yapılan tüm masrafları kapsamaktadır. Bu masraflar ise tebligat ücretleri, pul masrafları, harçlar, bilirkişi ücreti ve benzerileri takip masrafları arasında yer almaktadır. Alacaklı bu masrafları icra işlemlerini yaptırabilmesi için ödemesi zorunludur. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilmektedir.

İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir icra avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »