09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Çağlayan İcra Avukatı

Çağlayan İcra Avukatı

Çağlayan bölgesinde icra ve iflas hukuku alanında çalışmakta olan avukatlara Çağlayan icra avukatı denilmektedir. İcra hukuku avukatı icra daireleri nezdinde yapılan işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda görev alır. İcra avukatlarının baktığı davalar genel olarak itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması davası, ihalenin feshi davası, istihkak davası, karşılıksız çek davası, taahhüdü ihlal davası, iflas davası, iflas ertelemesi davası, yedieminliği suiistimal davası, vb davalardır.

İcra avukatlarının icra dairelerinde alacaklının borcunu elde etmesini sağlamaya veya borçlunun borçlu olmadığını tespit ettirmeye yönelik iş ve işlemlerdir. Bu kapsamda icra avukatları genel olarak icra takibi başlatılması, borçlunun mallarına haciz konulması, hacze çıkılması, alacağın tahsili için haciz ihbarnamesi gönderilmesi, icra takibine itiraz edilmesi gibi vb. işlemleri yaparlar.

Çağlayan icra avukatları gerektiğinde borçlunun borçlu olmadığı için menfi tespit davası veya haksız yere ödenmiş paranın iadesi için istirdat davası açar.

İcra Takip Türleri Nelerdir?

Çağlayan icra avukatı, icra takibi türleri nelerdir? İcra takip türleri, ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo takibi, rehin takibi, ipotek takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir. Başlatılan icra takibi, takip türüne göre farklı bir takip numarası almaktadır. Takip türünün belirlenmesi için alacağın dayanağını oluşturan hukuki belgenin tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir. Yanlış takip türü seçilerek başlatılan icra takibinin iptali gündeme gelebilecektir. Bu sebeple hak kaybı yaşanmaması adına takip türünün doğru belirlenmesi önemlidir. Takip türünün belirlenmesine örnek vermek gerekirse; alacak çek veya senede dayanıyorsa takip ürü kambiyo takibi olarak seçilecektir. Kambiyo takibi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Çağlayan icra avukatı, takip türü seçimine bir örnek daha vermek gerekirse; alacak mahkeme kararına dayanıyorsa takip türü olarak ilamlı icra takibinin seçilmesi gerekecektir. Alacağın dayanağına göre takip türleri değişmektedir.

Ayrıca çocuk teslimi için her ne kadar icra takibi düzenlenmişse de artık günümüzde bu takip yolu kaldırılmıştır.

Çağlayan İcra Avukatı

İcra Takibi Masrafları Nelerdir?

İcra takibi yapılması için alacaklı tarafından bir takım harç ve masrafların devlete ödenmesi gerekmektedir. Devlete ödenecek icra harçları; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır. Başvurma harcı ve vekalet harcı her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. Ödenecek peşin harcın miktarı ise alacak miktarının binde beşi oranındadır. Harçlar ödenmeden icrai işlemlere başlanılmaz.

Ayrıca takibin sonuçlanması ile cezaevi harcı ve tahsil harcı ödenir. Tahsil harcı da takibin sonuçlanması ile ortaya çıkar. Takibin alacaklı açısından olumlu sonuçlanması ile devlet tahsil harcını talep eder. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmektedir. Tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre tahsil harcının oranı değişir. Ayrıca alacaklı icra takibinden feragat ederse bu sefer alacaklının devlete feragat harcı ödemesi gerekir.

Takip masrafları ise icra takibinin başından sonuna kadar yapılan masrafları kapsar. Tebligat ücretleri, pul masrafları, harçlar, bilirkişi ücretleri, satış avansı ve benzerleri takip masrafları arasında yer alır. Alacaklı icra işlemlerini yaptırabilmek bu masrafları ödemek zorundadır. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilmektedir.

Çağlayan İcra Avukatı

İhtiyati Haciz Nedir?

Çağlayan icra avukatı, alacağını zamanında alamayan alacaklı alacağını elde edebilmek için devletin cebri icra yapan kurumlarına (icra dairesi – mahkemesi) başvuru yapması gerekmektedir. Bu yola başvurmayıp zorla alacağını tahsil etmeye çalışan alacaklılar Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılabilir.

Alacaklı alacağını tahsil etmek için icra yoluna başvurduğunda; bazı borçlular alacaklılara ödeme yapmamak için üzerine kayıtlı malları muvazaalı işlemler yaparak başka kişilere devredebilmektedirler. Borçlu bu yaptığı bu muvazaalı devirlere mal kaçırma denir. Mal kaçırma durumu alacaklıların mağduriyetine sebep olabilmektedir. Bu sebeple kanun koyucu tarafından mağduriyeti önlemek için ihtiyati haciz kurumu düzenlenmiştir. Alacaklı, kanunda öngörülen şartlara uyarak mahkemeden alacağı ihtiyati haciz kararı ile icra dairesi ne başvurarak ihtiyati haciz kararını uygulatabilmektedir. Çağlayan icra avukatı, bu şekilde alacaklı icra takibine geçmeden önce borçlunun mallarına haciz koymaktadır. Böylece borçlu ihtiyati haciz uygulanan mallarını devredememekte ve bu mallar için mal kaçırma yapamamaktadır. Bir diğer deyişle ihtiyati haciz ile alacaklı bir nevi alacağını teminat altına almış olur.

İcra yoluyla alacakların tahsili hukuken bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu işlemlerde bir icra avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »