09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Çağlayan Boşanma Avukatı & Boşanma Avukatları & Erkuş Hukuk

Çağlayan Boşanma Avukatı

Çağlayan boşanma avukatı, boşanma avukatı çalışma alanlarını aile mahkemesi nezdinde görülen boşanma davaları ve bu boşanma davalar ile bağlantılı mal paylaşım, velayet davası, babalık davası ve nafaka davaları gibi davalar oluşturmaktadır. Boşanma davalarının nasıl açılacağı ve yargılama usulünün ne olduğu ise Türk Medeni Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Boşanma davasının esasına ilişkin şartlar TMK M. 161 ve devamı maddelerinde düzenlenirken, yargılama usulüne ilişkin usul kuralları Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir.

Bahsedilen kanun maddeleri ana mevzuat hükümleri olup her bir dava konusuna özel olarak ilgili kanunların yönetmelikleri ve diğer kanunların da incelenmesi gerekmektedir. Kimi zaman davanın esası konusunda kanunen tamamen haklı olunsa dahi usul kurallarına uyulmamış olması sebebiyle dava kaybedilebilir. Bu hal için genellikle davanın usulden kaybedildiği söylenir. Bu durum ise mağduriyete sebep olmaktadır.

Boşanma Sebepleri ve Boşanma Davası Şartları

Çağlayan boşanma avukatı, boşanma davası sebepleri ve dava şartlarına Türk Medeni Kanunu Madde 161 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Boşanma sebepleri konusuna göre ayrı dava şartlarına tabidir. Boşanma davası süresi, dayanılan boşanma sebebi ve farklı etmenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Çağlayan boşanma avukatı, boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni kanunu tarafından düzenlenmiştir. Kanun ile belirlenen boşanma sebepleri; evlilik birliğinin temelden sarsılması, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, pek kötü muamele, zina, onur kırıcı davranış, hayata kast suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Bu sebepler dışında boşanma davası açılamamaktadır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi halk arasında ki şiddetli geçimsizlik durumunu ifade etmektedir ve bu boşanma sebebi genel boşanma sebebi olarak kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir. Kanunda sayılan diğer boşanma sebepleri ise özel boşanma sebepleri olarak düzenlenmiştir. Her bir boşanma sebebine göre dava şartları vb durumlar farklılık göstermektedir.

Çağlayan Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında Yetki

Süreler dışında bir diğer önemli usul kuralı ise yetkidir. Çağlayan boşanma avukatı adlı yazımız yetki yönüyle hak kaybına uğranmasını önlemek adına genel yetki kurallarına değinmekte fayda vardır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 114. Maddesinde dava şartlarını sayarken mahkemenin görevli ve yetkili olması gerektiğini belirtilmektedir. Türk Medeni Kanununu Madde 168 boşanma davalarına özel olarak yetki kuralını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca boşanma davaları ancak eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilmektedir.

Yetkili mahkemeyi bu çerçevede belirlenmekte ve dava yetkili mahkemede ikame edilmektedir. Ancak bu alana yeteri kadar dikkat edilmemesi sebebiyle yanlış yerde açılacak davalarda yine yetkisizlik nedeniyle davanın esasına geçilmeden o davada mahkemece yetkisizlik kararı verilecektir.

Boşanma Davasında Avukat Müvekkil İlişkisi

Çağlayan boşanma avukatı, boşanma avukatı müvekkili boşanmaya iten sebepleri müvekkilden bizzat dinler ve anlatılanları bir görüşme tutanağı ile kayıt altına alır. Bu görüşme tutanağı tamamıyla müvekkil ve avukat arasında kalan gizli evraktır. Müvekkil bu görüşme tutanağına hangi hususların mahkemede açıklanmasını isteyip istemediğini işletir. Böylece müvekkilin yalnızca avukatın bilmesini istediği bilgiler tespit edilir ve olası bir mağduriyetin önüne geçilir.

Çağlayan boşanma avukatı, boşanma davalarında anlatılanlar çoğu zaman bir evliliğin en gizli kalmış mahrem konularını oluşturabilir bundan ötürü müvekkil boşanma gerekçelerini dile getirirken utanma hissi yaşayabilir. Bu gibi durumlarda en önemli öncelik müvekkilin kendini güvende ve rahat hissetmesidir. Gerekçelerin eksiksiz şekilde avukat tarafından bilinmesi davanın başarılı şekilde sonuçlandırılması için çok önemlidir. Bu sebeple özellikle boşanma davalarına ilişkin ofisimizde yapılan görüşmelerde, avukat ile müvekkilin üçüncü kişiler olmaksızın görüşmesine ayrıca dikkat edilir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »