09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Beyoğlu İcra Avukatı

Beyoğlu İcra Avukatı

İstanbul Beyoğlu ilçesinde icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Beyoğlu icra avukatı denilmektedir. Peki icra avukatı ne iş yapar ? İcra hukuku avukatı icra dairelerinde yapılan iş ve işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev alır. İcra avukatı İstanbul icra avukatı, icra takip işlemlerinin ilerletilmesini sağlar. İcra takip işlemleri, borçluya karşı icra organlarınca yapılan işlemlerdir. İcra avukatının baktığı davalar genel olarak;

İcra avukatlarının icra dairelerinde yaptığı iş ve işlemler ise genel olarak şunlardır;

 • alacaklının borcunu elde etmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemler;
 • icra takibi başlatılması,
 • borçluya ödeme emrinin tebliğe çıkartılması,
 • borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
 • haciz ihbarnamesi gönderilmesi,
 • haciz konulan malların satışının yapılması vs işlemlerdir.
 • borçlunun borçlu olmadığını tespitine yönelik iş ve işlemlerdir;
 • icra takibine itiraz edilmesi

Beyoğlu icra avukatı icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlar icra ve iflas dairelerinde alacaklının borcunu alabilmesi için veya borçlunun borçlu olmadığının tespit edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yaparlar. Bu kapsamda icra ve iflas hukuku ile uğraşan avukatları genel olarak yaptığı iş ve işlemler şunlardır;

 • İcra takibi başlatılması,
 • Borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,

Mallar, haczedilebilen ve haczedilemeyen şeklinde ayrım göstermektedir. İcra ve İflas Kanunu md.82’de haczi caiz olmayan mal ve haklar düzenlenmiştir. Ayrıca özel kanunlarla düzenlenmiş olan haczedilemeyen mallar da bulunmaktadır.

 • Hacizli malların satışı,
 • Hacze çıkılması,
 • icra takibine itiraz edilmesi gibi vb. işlemlerdir.

İcra Takibi Başlatma

Beyoğlu icra avukatı icra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına yasal yollarla tahsil etmesini amaçlamaktadır. Borçlu, borcunu alacaklıya ödemediğinde, alacaklı yasal haklarını kullanarak borçluya karşı icra takibi başlatabilir. İstanbul Anadolu Yakası icra avukatı icra takibi başlatmak için devletin cebri icra yapmaya yetkili kurumlarına yani icra dairelerine veya duruma göre iflas dairesine başvuru yapılması gerekmektedir. Yetkili icra ve iflas dairesine başvuru yapılması hak kaybı yaşanmaması için önem arz eder. Bununla birlikte icra takibi başlatılırken doğru icra takip türünün seçilmesi hak kaybı yaşanmaması açısından önemlidir.

Ayrıca borçlu, alacaklının iddiası doğrultusunda borçlu değilse, icra kanunda belirlenen haklarını kullanarak itiraz ve dava yolları ile borçlu olmadığının tespitini sağlayabilmektedir.

İcra hukukunun temel kaynağı olarak İcra ve İflas Kanunu gösterilmektedir. Ancak bu kanun icra hukukun temel kaynağı olsa da tek kaynağı değildir. İcra hukukun diğer kaynakları ise Yargıtay Kararları, yönetmelikler ve doktrindir.

Beyoğlu icra avukatı icra dairesinde kimler çalışmaktadır? İcra dairesinde; icra müdürü, icra müdür yardımcıları, icra memurları ve dosya görevlisi/hizmetliler çalışmaktadır.

Beyoğlu İcra Avukatı

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

Yukarıda hak kaybı yaşanmaması için icra takibi türünün doğru seçilmesi gerektiğine değinmiştik, burada ise icra takibi türlerinin neler olduğu belirtilecektir. İcra takibi türleri, ilamlı icra, ilamsız icra, ipotek takibi rehin takibi, kambiyo takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir. Her bir takibin numarası takip türüne göre farklılık göstermektedir. Takip türünün doğru bir şekilde belirlenebilmesi için alacağın dayanağını oluşturan hukuki belgenin türünün hukuken tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir.

Beyoğlu icra avukatı takip türünün belirlenmesine birkaç örnek vermek gerekirse; alacağın dayanağını çek veya senet oluşturuyorsa kambiyo takibi yapılacaktır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Alacağın dayanağı mahkeme kararı ise ilamlı icra takibi yapılması gerekir. Doğru takip türü ile icra takibi başlatılması önemlidir. Zira aksi halde icra takibinin iptali gündeme gelebilir. Ayrıca karşılıksız çek nasıl tahsil edilir makalemize de göz atabilirsiniz.

Ayrıca çocuk teslimi için her ne kadar icra takibi düzenlenmişse de artık günümüzde bu takip yolu kaldırılmıştır.

İcra Avukatı Ücreti Ne Kadar & İcra Takibi Masrafları

İcra avukatı ücreti ne kadardır sorusu insanların aklına sıklıkla gelmektedir. Bu soruyu şu şekilde cevaplamakta fayda vardır. İcra takip türüne, icra takibine dayalı açılacak davaya ve icra dosyasında yapılacak işlemlere göre icra avukatı ücreti değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple somut olayın özelliklerine göre bir icra hukuku avukatına danışılarak fiyat alınması gerekmektedir.

Beyoğlu icra avukatı icra takibi başlatılması için devlete alacaklı tarafından bir takım harç ve masrafların ödenmesi gereklidir. Aksi halde icra takibi başlatılamamaktadır. İcra takibi başlatılması için gerekli olan harçlar başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır. Vekalet harcı ile başvurma harcı her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. Peşin harç ise alacak miktarının binde beşi oranındadır.

Bu harçların yanında ayrıca takibin sonuçlanmasında cezaevi harcı ve tahsil harcı ödenmektedir. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmektedir. Tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre tahsil harcının oranı değişmektedir.

Beyoğlu icra avukatı icra takibi masrafları ise icra işlemin başından sonuna kadar yapılan tüm masrafları kapsamaktadır. Bu masraflar tebligat ücretleri, pul masrafları, harçlar, bilirkişi ücreti ve benzerleridir. Alacaklının icra işlemlerini yaptırabilmesi için bu masrafları ödemesi zorunludur. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilmektedir.

İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir icra avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »