09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Beylikdüzü İcra Avukatı & İcra Davası Avukatları Erkuş Hukuk

Beylikdüzü İcra Avukatı

İcra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Beylikdüzü icra avukatı denilmektedir. Peki icra avukatı ne iş yapar ? sorusunu cevaplamakta fayda vardır. İcra hukuku avukatı icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda ve icra dairelerinde yapılan iş ve işlemlerde görev alır. İcra avukatı İstanbul, icra takip işlemlerinin ilerletilmesini sağlar. İcra takip işlemleri, borçluya karşı icra organlarınca yapılan işlemlerdir. İcra avukatının baktığı davalar genel olarak;

İcra avukatlarının icra dairelerinde yaptığı iş ve işlemler genel olarak şunlardır;

  • alacaklının borcunu elde etmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemler;
  • icra takibi başlatılması,
  • icra takibine itiraz edilmesi
  • haciz ihbarnamesi gönderilmesi,
  • borçluya ödeme emrinin tebliğe çıkartılması,
  • borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • haciz konulan malların satışının yapılması vs işlemlerdir.
  • borçlunun borçlu olmadığını tespitine yönelik iş ve işlemlerdir;

Beylikdüzü icra avukatı ayrıca gerektiğinde borçlunun borçlu olmadığı için menfi tespit davası veya haksız yere ödenmiş paranın iadesi için istirdat davası açar. İcra takibine itiraz süresi kaçırılması durumunda ne olur? İcra takibine itiraz süresinde, mevcut bir engel nedeniyle borçlunun kusuru olmaksızın yapılamaz ise gecikmiş itiraz yoluna gitmekte fayda vardır. İtiraz yapıldı ve itiraz dava yolu ile kaldırıldı veya iptal edildi. Bu durumda haciz yolu açık olarak icra dosyasında işlemler yapılabilmektedir. Haciz aşamasından sonra alacaklı taraf malların satışını talep edebilir. Beylikdüzü icra avukatı satış talebinde bulunmak belli bir süreye tabidir. Şöyle ki; taşınmaz mallarda haciz söz konusuysa haciz tarihinden itibaren 1 sene içerisinde satış talebinde bulunmak gerekmektedir. Menkul mallarda ise haciz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satış talebinde bulunmak gerekmektedir. Aksi durumda hacizler düşmektedir. Bu süreçte haciz yenilemesi yapılabilir.

İcra Avukatı Ücreti Ne Kadar? İcra Takibi Masrafları

İcra avukatı ücreti ne kadardır sorusu insanların aklına sıklıkla gelmektedir. Bu sebeple yazımızın bu kısmında bu soruya cevap verilecektir. İcra avukatı ücreti icra takibinin türüne, icra takibine dayalı açılacak davaya ve icra dosyasında yapılacak işlemlere göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple somut olayın özelliklerine göre bir icra hukuku avukatına danışılarak fiyat alınması gereklidir.

Beylikdüzü icra avukatı alacaklı tarafından icra takibi yapılması için bir takım harç ve masrafların devlete ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek icra harçları; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır. Alacaklı tarafından harçlar ödenmezse icra takibi icra dairesi tarafından başlatılmaz.

Beylikdüzü İcra Avukatı

Ayrıca icra takibinin sonuçlanması ile tahsil harcı ve cezaevi harcı devlete ödenmektedir. İstanbul Anadolu Yakası icra avukatı icra tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmekte ve tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre alınan harcın oranı değişir. Ayrıca alacaklı icra takibinden feragat ederse alacaklı devlete feragat harcı öder.

Beylikdüzü icra avukatı icra takibi masrafları icra takibinin başından sonuna kadar yapılan masrafları kapsamaktadır. Bu masraflar tebligat ücretleri, pul masrafları, bilirkişi ücretleri, satış avansı ve benzerleri takip masrafları arasında yer alır. Alacaklı icra işlemlerini yaptırmak için bu masrafları ödemek zorundadır. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilmekte ve borçlu borcu ödeyeceği esnada alacaklının yatırdığı bu masrafları da alacaklıya ödemektedir.

İcra Takibi Çeşitleri Nelerdir?

Beylikdüzü icra avukatı her bir alacağın dayanağına göre farklı türde icra takibi yapılması gereklidir. İcra takip türleri kambiyo takibi, ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, rehin takibi, ipotek takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir.

İcra takibi, seçilecek takip türüne göre farklı bir takip numarası alır. Takip türünün belirlenmesi için alacağın dayanağını oluşturan hukuki belgenin türünün tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir. Eğer ki icra takibi yanlış takip türü seçilerek başlatılırsa icra takibinin iptali söz konusu olabilir. Bu sebeple hak kaybı yaşanmaması adına icra takibi türünün doğru belirlenmesi gerekir.

Beylikdüzü İcra Avukatı

Beylikdüzü icra avukatı takip türünün tespitine birkaç örnekle açıklamakta fayda vardır. Mesela alacak mahkeme kararına dayanıyorsa takip türü olarak ilamlı icra takibi seçilecektir. Alacak çek veya senede dayanıyorsa takip türü çeşidi olarak kambiyo takibi seçilmektedir. Kambiyo takibi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

İcra yoluyla alacakların tahsili hukuken bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu işlemlerde bir icra avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından faydalıdır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »