09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Beykoz İcra Avukatı & İcra Avukatları

Beykoz İcra Avukatı

Beykoz da icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Beykoz icra avukatı denilmektedir. Peki icra avukatı ne iş yapar ? İcra hukuku avukatı icra dairelerinde yapılan iş ve işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev alır. İcra avukatı İstanbul, takip işlemlerinin ilerletilmesini sağlar. İcra takip işlemleri, borçluya karşı icra organlarınca yapılan işlemlerdir. İcra avukatının baktığı davalar genel olarak;

İcra avukatlarının icra dairelerinde yaptığı iş ve işlemler ise genel olarak şunlardır;

  • alacaklının borcunu elde etmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemler;
  • icra takibi başlatılması,
  • borçluya ödeme emrinin tebliğe çıkartılması,
  • borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • haciz ihbarnamesi gönderilmesi,
  • haciz konulan malların satışının yapılması vs işlemlerdir.
  • borçlunun borçlu olmadığını tespitine yönelik iş ve işlemlerdir;
  • icra takibine itiraz edilmesi

Beykoz icra avukatı ayrıca gerektiğinde borçlunun borçlu olmadığı için menfi tespit davası veya haksız yere ödenmiş paranın iadesi için istirdat davası açar.

İcra Avukatı Ücreti Ne Kadardır – Masraflar Nelerdir?

İcra takibinin türüne, icra takibine dayalı açılacak davaya ve icra dosyasında yapılacak işlemlere göre icra avukatı ücreti değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple somut olayın özelliklerine göre bir icra hukuku avukatına danışılarak fiyat alınması gerekmektedir.

Beykoz icra avukatı alacaklı tarafından icra takibi yapılması için bir takım harç ve masrafların devlete ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek icra harçları şunlardır; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır. Harçlar ödenmeden icra takibi başlatılamamaktadır.

Beykoz İcra Avukatı

Ayrıca icra takibinin sonuçlanması ile cezaevi harcı ve tahsil harcı devlete ödenmektedir. İstanbul Anadolu Yakası icra avukatı tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmekte ve tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre alınan harcın oranı değişmektedir. Ayrıca alacaklı icra takibinden feragat ederse alacaklı devlete feragat harcı öder.

Beykoz icra avukatı takip masrafları ise icra takibinin başından sonuna kadar yapılan masrafları kapsar. Tebligat ücretleri, pul masrafları, bilirkişi ücretleri, satış avansı ve benzerleri takip masrafları arasında yer alır. Alacaklı icra işlemlerini yaptırmak için bu masrafları ödemek zorundadır. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilir. Borçlu borcu ödeyeceği esnada alacaklının yatırdığı bu masrafları da alacaklıya öder.

Beykoz İcra Avukatı

İcra Takip Türleri Nelerdir?

Beykoz icra avukatı her bir alacağın dayanağına göre farklı türde icra takibi yapılması gerekmektedir. İcra takip türleri, ilamsız icra takibi, kambiyo takibi ilamlı icra takibi, rehin takibi, ipotek takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir.

İcra takibi, seçilecek takip türüne göre farklı bir takip numarası almaktadır. Takip türünün belirlenmesi için alacağın dayanağını oluşturan hukuki belgenin türünün tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir. Eğer ki icra takibi yanlış takip türü seçilerek başlatılırsa icra takibinin iptali gündeme gelebilir. Bu sebeple hak kaybı yaşanmaması adına takip türünün doğru belirlenmesi önem arz etmektedir.

Takip türünün tespitine birkaç örnekle açıklamakta fayda vardır. Mesela alacak çek veya senede dayanıyorsa takip ürü kambiyo takibi seçilmektedir. Kambiyo takibi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Beykoz icra avukatı takip türü seçimine başka bir örnek daha vermek gerekirse; alacak mahkeme kararına dayanıyorsa takip türü olarak ilamlı icra takibi seçilecektir.

İcra yoluyla alacakların tahsili hukuken bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu işlemlerde bir icra avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından faydalıdır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »