09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Beşiktaş İcra Avukatı

Beşiktaş icra avukatı

Beşiktaş icra avukatı ağırlıklı olarak icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara icra avukatı denir. Bu alanda çalışan avukatların genel olarak yaptığı işler, icra daireleri nezdinde yapılan işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev almaktır. İcra avukatlarının bu kapsamda baktığı davalar genel olarak;

İcra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlar icra ve iflas dairelerinde alacaklının borcunu alabilmesi için veya borçlunun borçlu olmadığının tespit edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yaparlar. Bu kapsamda icra ve iflas hukuku ile uğraşan avukatları genel olarak yaptığı iş ve işlemler şunlardır;

  • İcra takibi başlatılması,
  • Borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • Hacizli malların satışı,
  • Hacze çıkılması,
  • icra takibine itiraz edilmesi gibi vb. işlemlerdir.

İcra Takibi Başlatma

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına yasal yollarla tahsil etmesini amaçlamaktadır. Borçlu, borcunu alacaklıya ödemediğinde, alacaklı yasal haklarını kullanarak borçluya karşı icra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatmak için devletin cebri icra yapmaya yetkili kurumlarına yani icra dairelerine veya duruma göre iflas dairesine başvuru yapılması gerekmektedir. Yetkili icra ve iflas dairesine başvuru yapılması hak kaybı yaşanmaması için önem arz eder. Bununla birlikte icra takibi başlatılırken doğru icra takip türünün seçilmesi hak kaybı yaşanmaması açısından önemlidir.

Ayrıca borçlu, alacaklının iddiası doğrultusunda borçlu değilse, icra kanunda belirlenen haklarını kullanarak itiraz ve dava yolları ile borçlu olmadığının tespitini sağlayabilmektedir. İcra hukukunun temel kaynağı olarak İcra ve İflas Kanunu gösterilmektedir. Ancak bu kanun icra hukukun temel kaynağı olsa da tek kaynağı değildir. İcra hukukun diğer kaynakları ise Yargıtay Kararları, yönetmelikler ve doktrindir.

İcra dairesinde kimler çalışmaktadır? İcra dairesinde; icra müdürü, icra müdür yardımcıları, icra memurları ve dosya görevlisi/hizmetliler çalışmaktadır.

Beşiktaş icra avukatı

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

Beşiktaş icra avukatı yukarıda hak kaybı yaşanmaması için icra takibi türünün doğru seçilmesi gerektiğine değinmiştik, burada ise icra takibi türlerinin neler olduğu belirtilecektir. İcra takibi türleri, ilamlı icra, ilamsız icra, ipotek takibi rehin takibi, kambiyo takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir. Her bir takibin numarası takip türüne göre farklılık göstermektedir. Takip türünün doğru bir şekilde belirlenebilmesi için alacağın dayanağını oluşturan hukuki belgenin türünün hukuken tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir.

Takip türünün belirlenmesine birkaç örnek vermek gerekirse; alacağın dayanağını çek veya senet oluşturuyorsa kambiyo takibi yapılacaktır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Alacağın dayanağı mahkeme kararı ise ilamlı icra takibi yapılması gerekir. Doğru takip türü ile icra takibi başlatılması önemlidir. Zira aksi halde icra takibinin iptali gündeme gelebilir.

Ayrıca çocuk teslimi için her ne kadar icra takibi düzenlenmişse de artık günümüzde bu takip yolu kaldırılmıştır.

Beşiktaş icra avukatı

İcra Takibi Harçları ve Masrafları

Beşiktaş icra avukatı icra takibi başlatılması için devlete alacaklı tarafından bir takım harç ve masrafların ödenmesi gereklidir. Aksi halde icra takibi başlatılamamaktadır. İcra takibi başlatılması için gerekli olan harçlar; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır. Vekalet harcı ile başvurma harcı her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. Peşin harç ise alacak miktarının binde beşi oranındadır.

Bu harçların yanında ayrıca takibin sonuçlanmasında cezaevi harcı ve tahsil harcı ödenmektedir. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmektedir. Tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre tahsil harcının oranı değişmektedir.

İcra takibi masrafları ise icra işlemin başından sonuna kadar yapılan tüm masrafları kapsamaktadır. Bu masraflar tebligat ücretleri, pul masrafları, harçlar, bilirkişi ücreti ve benzerleridir. Alacaklının icra işlemlerini yaptırabilmesi için bu masrafları ödemesi zorunludur. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilmektedir.

İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir icra avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »