09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, eşlerin birlikte başvurması, eşin açtığı davanın diğer eşçe kabulü, hakimin tarafları bizzat dinlemesi, eşlerin uzlaştıkları şartlar kapsamının hakimce yerinde görülmesidir. Boşanmaya ilişkin kanuni düzenlemeler Türk Medeni Kanununda aile hukuku bölümünde düzenlenmiştir. Boşanma avukatları boşanma davası kapsamında ve dava sonrası ortaya çıkan hukuki sonuçlar hakkında çalışmalar yapıp bu konularda müvekkillerine gerekli bilgilendirmeleri yaparlar. Boşanma davası sırasında ve davadan sonra ortaya çıkan en önemli hukuki sonuçlar mal paylaşımı, velayet, nafaka, müşterek çocukların anne-babayla kişisel ilişki kurması vs. konularıdır. Mal paylaşımı konusu boşanma kesinleştikten sonra gündeme gelir. Bu yazıda daha çok boşanma davası üzerinde durulacağından mal paylaşımı ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler boşanma davalarında mal paylaşımı adlı yazımızı okuyabilirler.

Bayrampaşa Boşanma Davası Avukatı

Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri düzenlenmiştir. Kanuna göre boşanma sebepleri; zina nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri haysiyetsiz bir hayat sürer veya küçük düşürücü bir suç işler ve bu sebeplerden ötürü diğer eşin onunla birlikte yaşaması beklenemez hale gelirse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası : Evlilik birliğinin temelden sarsılması anlaşamama, şiddetli geçimsizlik durumunu ifade etmektedir. Bu durumun mevcudiyeti halinde eşlerden biri boşanma davası açabilir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası : Eşlerden biri zina ederse, diğer eş aldatmaya dayalı boşanma davası açabilir. Davanın eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde beş yıl içinde dava açılması gerekmektedir.

Onur Kırıcı Davranış - Hayata Kast - Pek Kötü Muamele Sebebiyle Boşanma: Eşlerden biri diğerine kötü davranır veya ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunur ya da hayatına kastederse bu davranışlara maruz kalan eş boşanma davası açabilir. Dava açma süresi ilgili davranışın öğrenilmesinden itibaren altı ay ve her halde beş yıldır. Bu süre hak düşürücü süre olup, bu süre geçtikten sonra açılan dava reddedilir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri akıl hastası olur da bu sebeple ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse ve hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilirse bu eş boşanma davası açabilmektedir. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık kararı verilmesini mahkemeden isteyebilmektedir. Boşanma sebebi ispatlanmasıyla birlikte hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Boşanma veya ayrılık davası açıldığında hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen almaktadır.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek kastı ile diğer eşi terk eder haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği en az altı ay süreyle ortak konuta dönmez ve bu istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalırsa; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Burada önemle belirtmek gereken husus; eşini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen tarafın terk etmiş sayılmasıdır.

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı müvekkili boşanmaya yönlendiren sebepleri müvekkilden bizzat dinler ve anlatılanları görüşme tutanağı ile kayıt altına alır. Bu görüşme tutanağı müvekkil ve avukat arasında kalır. Müvekkil bu görüşme tutanağına hangi hususların mahkemede açıklanmasını isteyip istemediğini belirtir. Böylece müvekkilin yalnızca avukatın bilmesini istediği bilgiler tespit edilir ve olası bir mağduriyetin önüne geçilmiş olur.

Boşanma davalarında anlatılanlar genelde bir evliliğin en gizli kalmış mahrem konularını olmaktadır. Bu sebeple müvekkil boşanma gerekçelerini dile getirirken utanma hissi yaşayabilir. Bu gibi durumlarda en önemli öncelik müvekkilin kendini güvende ve rahat hissetmesidir. Gerekçelerin eksiksiz şekilde avukat tarafından bilinmesi davanın başarılı şekilde sonuçlandırılması için önem arz etmektedir. Bu sebeple özellikle boşanma davalarına ilişkin yapılan görüşmelerde, Bayrampaşa boşanma avukatları ile müvekkilin üçüncü kişiler olmaksızın görüşmesine ayrıca dikkat edilmelidir.

Boşanma davaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir boşanma avukatı ile çalışılması önem arz etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »