09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Bakırköy İcra Avukatı & İcra Avukatı & İcra Takip Masrafları

Bakırköy İcra Avukatı

İcra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Bakırköy icra avukatı denilmektedir. İcra hukuku avukatı icra dairelerinde yapılan iş ve işlemler ile icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda görev alır. İcra avukatının baktığı davalar genel olarak;

İcra avukatlarının icra dairelerinde yaptığı iş ve işlemler ise genel olarak şunlardır;

  • alacaklının borcunu elde etmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemler;
  • icra takibi başlatılması,
  • borçluya ödeme emrinin tebliğe çıkartılması,
  • borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması,
  • haciz ihbarnamesi gönderilmesi,
  • haciz konulan malların satışının yapılması vs işlemlerdir.
  • borçlunun borçlu olmadığını tespitine yönelik iş ve işlemlerdir,
  • icra takibine itiraz edilmesi,

Bakırköy icra avukatı, ayrıca gerektiğinde borçlunun borçlu olmadığı için menfi tespit davası veya haksız yere ödenmiş paranın iadesi için istirdat davası açar.

İcra Takip Türleri Nelerdir?

Bakırköy icra avukatı, her bir alacağın dayanağına göre farklı türde icra takibi yapılması gerekmektedir. İcra takip türleri, kambiyo takibi ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, rehin takibi, ipotek takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleridir.

İcra takibi, seçilecek takip türüne göre farklı bir takip numarası alır. Takip türünün belirlenmesi için alacağın dayanağını oluşturan hukuki belgenin hukuki olarak türünün tespiti gerekmekte ve takip türü buna göre belirlenmektedir. Eğer ki icra takibi yanlış takip türü seçilerek başlatılırsa icra takibinin iptali gündeme gelebilir. Bu sebeple hak kaybı yaşanmaması adına takip türünün doğru belirlenmesi ve avukat tarafından yönlendirme yapması çok önemlidir.

Takip türünün tespitine örnek vermek gerekirse; alacak çek veya senede dayanıyorsa takip ürü kambiyo takibi olacaktır. Kambiyo takibi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çek nasıl tahsil edilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Bakırköy icra avukatı, takip türü seçimine başka bir örnek daha vermek gerekirse; alacak mahkeme kararına dayanıyorsa takip türü olarak ilamlı icra takibi olarak seçilecektir.

Bakırköy İcra Avukatı

İcra Takibi Harç ve Masraflar Nelerdir?

Bakırköy icra avukatı, alacaklı tarafından icra takibi yapılması için bir takım harç ve masrafların devlete ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek icra harçları; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır. Vekalet harcı ve başvurma harcı her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. Ödenecek peşin harcın miktarı ise alacak miktarının binde beşi oranındadır. Harçlar ödenmeden icra takibi başlatılamamaktadır.

Ayrıca icra takibinin sonuçlanması ile cezaevi harcı ve tahsil harcı devlete ödenmektedir. Takibin alacaklı açısından tahsil ile sonuçlanması ile birlikte devlet tahsil harcını talep eder. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmekte ve tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre alınan harcın oranı değişmektedir. Ayrıca alacaklı icra takibinden feragat ederse alacaklının devlete feragat harcı ödemesi gerekir.

Bakırköy icra avukatı, takip masrafları ise icra takibinin başından sonuna kadar yapılan masrafları kapsar. Tebligat ücretleri, pul masrafları, bilirkişi ücretleri, satış avansı ve benzerleri takip masrafları arasında yer alır. Alacaklı icra işlemlerini yaptırmak için bu masrafları ödemek zorundadır. Alacaklının yaptığı bu masraflar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilir. Borçlu borcu ödeyeceği esnada alacaklının yatırdığı bu masrafları da alacaklıya öder.


İcra yoluyla alacakların tahsili hukuken bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu işlemlerde bir icra avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından faydalıdır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »