09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Bakırköy Ceza Avukatı

Bakırköy Ceza Avukatı

Bakırköy ceza avukatı, ceza hukuku alanında çalışmaktadır. Bakırköy ceza avukatı, ceza hukuku alanındaki kanunlara, yönetmeliklere vakıftır. Ceza avukatı veya ağır ceza avukatı mağdur/katılan, şüpheli/sanık tarafı olarak çalışmalarını yürütür. Ceza hukuku, suç işlenmesi karşısında verilecek yaptırımları düzenlemektedir. Toplumun düzenini korumayı amaçlayan en eski hukuk dalıdır. Ceza muhakemesi kanunu, ceza hukukunun yürütülmesine dair kuralları kapsamaktadır. Ceza yargılaması temel anlamda iki evreden oluşmaktadır. İlk evre soruşturma, ikinci evre ise kovuşturmadır.

Suç şüphesinin yetkili birimlerce öğrenilmesinden iddianamenin mahkeme tarafından kabulüne veya kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine kadar olan zaman soruşturma evresi olarak adlandırılmaktadır. İddianamenin kabulünden verilen hükmün kesinleşmesine kadar olan zaman ise kovuşturma olarak adlandırılmaktadır. Hangi evrede olursanız olun alanında uzman biriyle süreci yürütmek hak kaybı yaşanmasının önlemesi açısından önem teşkil etmektedir. Görüldüğü üzere suç işlenmesi halinde söz konusu olay direk mahkeme aşamasına geçmemektedir. Mevcut olay araştırılmakta, deliller toplanmakta, tarafların ifadeleri alınmaktadır. Ceza hukuku her evresi büyük önem arz etmektedir.

Soruşturma Evresi

Bakırköy ceza avukatı, ceza muhakemesi kanununa göre şüpheli; soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, sanık; kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişiyi, soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, kovuşturma; iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade etmektedir. CMK md.158 belirtildiği üzere; suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilmektedir. Bakırköy ceza avukatı ceza hukuku kapsamında valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilmektedir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir.

Görüldüğü üzere soruşturma evresi suç haberinin ihbar, şikayet veya suçun doğrudan doğruya öğrenilmesi yolları ile başlamaktadır. İhbar ve şikayetlerin işleme alınabilmesi için somut olması, iddiaların delillerle desteklenmesi gerekmektedir. Soruşturma evresinde, deliller toplanmaktadır. CMK md. 160 uyarınca, Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlamaktadır. Bakırköy ceza avukatı ceza hukuku kapsamında cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenlemektedir. İddianamenin kabulünden itibaren kovuşturma evresi başlamaktadır. Kovuşturma sonunda mahkemenin vereceği kararlar çeşitlilik göstermektedir.

Bakırköy Ceza Avukatı

Ceza Yargılaması Sonunda Verilebilecek Kararlar

Bakırköy ceza avukatı, ceza yargılamasında ceza avukatının asıl görevi müvekkillerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutarak en iyi şekilde savunulmalarını sağlamaktır. Ceza yargılaması sonunda sanık hakkında verilebilecek hükümler nelerdir? Yargılama sonunda mahkeme beraat kararı, mahkumiyet kararı, davanın düşmesi kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB) verebilir.

  • Beraat Kararı: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda sanığın suç işlemediği ortaya çıkarsa sanık hakkında beraat kararı verilir. Bu karar sanığın suçtan aklandığını ifade eder.
  • Mahkumiyet kararı: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda sanığın suçu işlediği sabit olursa sanık hakkında mahkumiyet kararı verilir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı hapis cezası ve adli para cezasını ifade eder. Adli para cezası ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için adli para cezası nedir adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Ayrıca mahkumiyet kararı kişinin adli sicil kaydına işlenmektedir.
  • Güvenlik tedbirleri: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda sanığın suç işlediğine kanaat getirilirse sanık hakkında güvenlik tedbirlerine hükmolunabilir. Türk Ceza Kanunu 53 ile 60. maddeleri arasında güvenlik tedbirleri düzenlenmiş olup, güvenlik tedbirleri şunlardır; sınır dışı edilme, failin belirli hakları kullanmaktan mahrum edilmesi, akıl hastasına ve çocuklara yönelik güvenlik tedbirleri, kazanç-eşya müsaderesi, suçta tekerrür ve tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleridir.
  • HAGB kararı: Mahkemece yapılan yargılamanın sonunda fail hakkında ceza verilmesine rağmen şartlar oluşmuşsa mahkeme fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verebilir. HAGB kararı verilmesi halinde denetim süresinde ceza sanık hakkında uygulanmaz. Sanık denetim süresi içinde başkaca bir kasıtlı suç işlemez ve denetim yükümlülüklerine uyarsa denetim süresi sonunda hiç ceza almamış gibi işlem görür.
  • Ceza verilmesine yer olmadığı kararı: Davaya konu olay suç teşkil etmesine rağmen mahkeme belirli şartlar somut olayda mevcutsa fail hakkında ceza vermeyebilmektedir. Bu duruma ceza verilmesine yer olmadığı kararı denir. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilmesi için kanunda belirtilen cezasızlık nedenlerinin somut olayda mevcut olması veya failin kusurunun olmaması ve kanuni diğer şartların oluşmuş olması gerekmektedir.

Bakırköy ceza avukatı, ceza yargılamaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir ceza avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »