09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Bahçelievler Boşanma Avukatı & Boşanma Davasına Bakan Avukat

Bahçelievler Boşanma Avukatı

Bahçelievler boşanma avukatı boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat, boşanma dava dilekçesinde mutlak bulunması gereken açıklamaları ve delilleri tespit ederek, önüne gelen uyuşmazlık hakkında dava dilekçesini hazırlar. Boşanma nedir? Genel boşanma sebepleri nelerdir? Özel boşanma sebepleri nelerdir? Bu teknik konular için uzman biri ile çalışmakta fayda vardır.

Bahçelievler boşanma avukatı olmayan kişilerce hazırlanan dava dilekçelerinin çoğu zaman zorunlu unsurlardan yoksun olduğu, bu durumun dava açan kişinin hak kaybına uğramasına yol açtığı görülmektedir. Bu durum dava açan vatandaşlarımız için hem para hem de zaman kaybına neden olmakta ve çoğu zaman yeniden bir dava açmasına da engel teşkil etmektedir. Bu sebeple dava dilekçelerinin muhakkak bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması veyahut bir avukat danışmanlığında alınan bilgiler ışığında hazırlanması önemlidir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için boşanma davası hangi hallerde reddedilir adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Boşanma Davası Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Olanlar

Bahçelievler boşanma avukatı, genel boşanma sebepleri nelerdir? Boşanma dava dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlar’ın ne olduğu Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 119’da sayılmıştır. Buna göre “a) Mahkemenin adı. b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri. c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri. d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri. e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.  f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği. g) Dayanılan hukuki sebepler. ğ) Açık bir şekilde talep sonucu. h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası” dava dilekçesinde mutlaka bulunması gerekir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için boşanma davası nasıl açılır adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bahçelievler Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Dilekçesinde Ne Olmalı

Boşanma dava dilekçelerinin kanunen hangi unsurları taşıması gerektiği 6100 sayılı kanunda sayılmıştır. Bunların neler olduğu bir önceki başlıkta tek tek izah edilmiştir. Kanundan kaynaklanan bu unsurlara ek olarak boşanma davalarının yüksek mahkemesi Yargıtay tarafından da birtakım kıstaslar getirilmiştir. Bahçelievler boşanma avukatı kanunda yer verilmeyen veyahut tartışmaya açık kalmış noktalar, Yargıtay’ın incelediği dava dosyaları sonucu verdiği kararlar ile açıklığa kavuşur. Bu sebeple kanunlarda doğrudan yazılmayan pek çok kural/uygulama/kanuni yorum içtihatlar sayesinde öğrenilir.

Boşanma dava dilekçesinde yer alması gereken en önemli açıklamalar boşanmanın sebebine ilişkin olan kısa ve öz açıklamalardır. Boşanma sebebi haricinde evlilik öncesi veya evliliğin en başından boşanma sebebinin meydana geldiği zaman kadar yaşanan tüm olayların dilekçeye eklenmesi mahkeme nezdinden bir anlam ifade etmemektedir. Zira önceden gerçekleşen ve dava konusu yapılmayan olaylar dava açan tarafından kullanılmazsa sonradan kullanılamayabilir.

Bahçelievler Boşanma Avukatı

Boşanma Davası İçin Gerekli Deliller

Bir dava, davacı hukuken haklı ve iddiasını ispat edebiliyorsa kazanılır. Davacı hukuken tamamen haklı olsa dahi dava dilekçesindeki iddialarını ispatlayamaz ise mahkeme delil olmadan davayı kabul edemez. Bu sebeple boşanma davalarındaki çok önemli bir diğer husus delillerdir.

Bahçelievler boşanma avukatı dava dilekçesine delilleri eklerken hangi delilin hangi iddiayı ispatlama kabiliyeti olduğunu değerlendirir. İspat yükü bakımından eksik kalan, araştırılması gereken ancak müvekkilin elinde olmayan deliller var ise bu delillerin temin edilmesini mahkemeden ister. Bu noktada avukat delillerin toplanması konusunda büyük rol oynar. Zira HMK M. 25 uyarınca istisnalar hariç olmak üzere hakim, kendiliğinden delil toplayamaz. Taraflarca getirme ilkesi uyarınca delillerin toplanmasını istemek tarafların sorumluluğundadır. Bahçelievler boşanma avukatı ile takip edilmeyen dosyalarda vatandaşların bu hususu atladıkları “nasılsa mahkeme halleder” düşüncesi ile delil tespiti istemedikleri bu sebeple hak kaybına uğradıkları çok sık görülmektedir. Bu durum ise ciddi mağduriyetlere yol açabilmektedir.

Bahçelievler Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında Hangi Deliller İstenir?

Bahçelievler boşanma avukatı boşanma davasında doğru delillerin sunulması davanın seyri ve nihayeti açısından oldukça önemlidir. Doğru şekilde değerlendirilmeden dosyaya eklenen bir delil, o delili ekleyen taraf aleyhine de sonuç doğurabilir, tarafın kendi açtığı davayı kendi sunduğu delil yüzünden kaybetmesine neden olabilir.

Boşanma davalarında hukuka uygun olmak kaydıyla iddialar her türlü delil ile ispat edilebilir. Tanık delili boşanma davalarında en çok karşılaşılan ve en çok başvurulan delildir. Ancak tanık delili ile ilgili unutulmaması gereken en önemli husus, dinlenen tanıkların olaylar hakkında doğrudan görgü ve bilgi sahibi olması gerektiğidir. Aksi halde dinlenen tanıkların ifadesi hükme etkili olmayacağı gibi yargılamanın gereksiz uzamasına da neden olacaktır.

Yazılı deliller ise dava konusuna göre oldukça çeşitli olabilir. Resmi bir evrak olabileceği gibi harici oluşturulmuş bir yazı, fotoğraf, mektup vb. belgeler olabilir. Banka kayıtları, tapu kayıtları, SGK kayıtları özellikle boşanma davalarında nafaka ve tazminat tespitlerinde büyük önem arz eder.

Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Deliller

Bahçelievler boşanma avukatı yukarıda sayılanlar dışında sesli ve görüntülü kayıtlara da boşanma davasında delil olarak dayanılabilir. Ancak burada haklı iken haksız konuma düşmemek için kaydın hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Karşı tarafın haberi ve rızası olmaksızın yapılan ses ve görüntü kaydı, kaydı yapan kişinin TCK kapsamında suç işlemesine ve hapis cezası ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Veyahut boşanma davası sırasında elde edilen ve karşı tarafın kişisel bilgilerini içeren bir evrakın başkasıyla paylaşılması KVKK kapsamında suç teşkil etmekte ve hapis cezasına neden olmaktadır. Örneğin zina nedeniyle boşanma davası açan, eşin birlikte olduğu diğer kişinin nüfus kayıtlarının, aldatılan eş tarafından başkaları ile paylaşılması sonucu TCK M.136 uyarınca hapis cezasına çarptırıldığı olaylar ile çokça karşılaşılmaktadır. Bu gibi olumsuz durumlara mahal vermemek adına alanında uzman bir avukat ile boşanma davasının yürütülmesi önemlidir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »