09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ataşehir İcra Avukatı

Ataşehir İcra Avukatı

Ataşehir icra avukatı icra ve iflas hukuku alanında çalışmaktadır. İcra dairelerindeki işlemlerin yürütülmesi, icra mahkemesi kapsamında yer alan dosyaların takibi çalışma alanlarını oluşturmaktadır. İcra dairelerinde; alacaklının borcunu alabilmesi için veya borçlunun borçlu olmadığının tespit edilmesi için işlemler yürütülmektedir. İcra mahkemesi kapsamındaki davalar ve işlemler nelerdir?

İşbu işlemler: İcra takibi başlatılması, Borçlunun mallarına ve alacaklarına haciz konulması, Hacizli malların satışı, Hacze çıkılması, icra takibine itiraz edilmesi, dosyanın kapatılması gibi vb. İşlemlerdir. İcra mahkemesi kapsamındaki davalar: İtirazın kaldırılması davası, itirazın iptali davası, İhalenin feshi davası, Karşılıksız çek davası,  İflas davası, İflas ertelemesi davası, İstihkak davası, Yedieminliği suistimal davası, Taahhüdü ihlal davası ve benzeri davalardır. Menfi tespit ve istirdar davası kapsamı alanında da Ataşehir icra avukatı icra avukatı çalışma sürdürmektedir. Şöyle ki; borçlunun borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açılmaktadır. Ayrıca borçlu olmadığı halde borcu ödemek zorunda kalındıysa ödenen paranın iadesi için istirdat davası açılmaktadır. Bahsi geçen davalarda süreler önemli olup hak kaybı yaşanmaması adına alanında uzman bir avukatla süreci yürütmek de fayda vardır.

 

Takip Türleri Nelerdir? Takip Masrafları Nelerdir?

Ataşehir icra avukatı icra takip türleri çeşitlilik göstermekte olup her hukuki uyuşmazlık değerlendirilip ilgili takip yoluna başvurulmalıdır. Aksi halde hak kayıpları yaşanacaktır. İcra takibi türleri nelerdir? İlamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, rehin takibi, ipotek takibi, kambiyo takibi, kira alacaklarına ilişkin icra takibi, nafaka alacaklarına ilişkin icra takibidir. Çocuk teslimi için her ne kadar icra takibi düzenlenmişse de artık günümüzde bu takip yolu kaldırılmıştır. İlamsız icra takiplerinde takip talebinde bulunan alacaklıdan ayrıca, alacak miktarının binde beşi oranında peşin harç da alınmaktadır. İşbu harçlar ödenmeden icra işlemlere başlanılamamaktadır.

Tahsil harcı da takibin sonuçlanması ile ortaya çıkmaktadır. Takibin alacaklı için olumlu sonuçlanması ile devlet tahsil harcını talep etmektedir. Tahsil harcı, takip miktarı üzerinden nispi olarak belirlenmektedir. Tahsilin hangi icra aşamasında yapıldığına göre tahsil harcının oranını belirlenmektedir. Tebligat ücretleri, pul masrafı, harçlar, bilirkişi ücreti ve benzerleri takip masrafları arasında yer almaktadır. Alacaklı işbu masrafları icrai işlemlerini yaptırabilmek için ödemektedir. Alacaklının yaptığı bu harcamalar ileride borçlu tarafından ödenmek üzere dosyaya masraf olarak kaydedilmektedir.

Ataşehir İcra Avukatı

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibi Başlatma-İtiraz

Ataşehir icra avukatı Alacaklının borçlu aleyhine kambiyo senedine özgü haciz yoluna başvurabilmesi için, alacağının bir kambiyo senedine dayanması gerekmektedir. Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olup  bunlar poliçe, bono ve çektir. Alacaklı kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapabileceği gibi genel haciz yoluyla takip de yapabilmektedir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığında, alacaklı takip talebinde belirttiği kambiyo senedinin aslını ve borçlu sayısı kadar onaylı örneğini takip talebine eklemelidir. Varsa ödememe protestosu da takip talebinde ek olarak yer almalıdır.

Gerekli koşulların varlığı halinde icra dairesi borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emrinde kanunda belirtilen hususlar yer almaktadır. İcra ve İflas Kanunu madde 168’de bu hususlar düzenlenmiştir. Ataşehir icra avukatı işbu madde uyarınca; İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir.

Bu ödeme emrine şunlar yazılır: alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar, borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı, takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde icra mahkemesine şikayet etmesi gerektiği, Senetteki imza takip borçlusuna ait değilse 5 gün içerisinde icra mahkemesine imzaya itiraz yapılması gerektiği; aksi halde imzanın kendisine ait olduğunu kabul edileceği veya imzayı haksız yere inkâr ederse de takip konusu alacağın %10’u oranında bir para cezasına ve ayrıca İİK. m. 170 gereğince yüzde yirmi oranında inkâr tazminatına mahkûm edileceği ve icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam edileceğinin ihtarı; takip borçlusu borcun ifa edildiği, farklı bir miktarda olduğu, borcun zamanaşımına uğradığı, kendisine ait olmadığı veya icra dairesinin yetkili olmadığı yönünde itiraz ediyorsa gerekçeleriyle birlikte 5 gün içerisinde icra mahkemesine itirazda bulunması gerektiğine ve icra dairesinden itirazın kabulünü gösteren bir karar getirmedikçe de cebri icraya devam edileceğinin ihtarı ve itiraz edilmez ve borç da ödenmez ise 10 gün içinde mal beyanında bulunulması gerektiği; borçlu mal beyanında bulunmazsa hapisle tazyik olacağı ihtar edilir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinde borca itiraz için icra müdürlüğüne değil icra mahkemesine başvurulmalıdır. Borçlu, borçlu olmadığı iddiasını ödeme emrinin kendisine tebliğinden sonra 5 gün içerisinde icra mahkemesine yapmalıdır. Ataşehir icra avukatı icra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir icra avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »