09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ataşehir Boşanma Avukatı

ataşehir boşanma avukatı

Ataşehir boşanma avukatı – boşanma avukatının çalışma alanlarının başında çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ve mal paylaşımı davaları gelmektedir. Kanun koyucu tarafından boşanmaya ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda aile hukuku başlığı altında yapılmıştır. Boşanma avukatları boşanma davası kapsamında ve dava sonrasında ortaya çıkan hukuki sonuçlar hakkında çalışmalar yapmakta ve müvekkillerine bu konularda bilgi vermektedirler.

Boşanma davası sırasında ve davadan sonra ortaya çıkan en önemli hukuki sonuçlar arasında mal paylaşımı, nafaka, velayet, müşterek çocukların anne-babayla kişisel ilişki kurması konuları gelir. Boşanma kesinleştikten sonra mal paylaşımı konusu gündeme gelmektedir. Bu yazıda daha çok boşanma davası üzerinde durulacağından mal paylaşımı ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler boşanma davalarında mal paylaşımı adlı yazımızı okuyabilirler.

Ataşehir Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri düzenlenmiştir. Kanun uyarınca boşanma sebepleri; zina nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk, evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

ataşehir boşanma avukatı

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması: Şiddetli geçimsizlik durumunu ifade etmektedir. Bu durumun varlığı halinde eşlerden biri boşanma davası açabilir.

Zina Sebebiyle Boşanma: Eşlerden biri diğer eşi aldatırsa, diğer eş zina sebebine dayanarak Ataşehir boşanma avukatı aracılığı ile de dava açabilir. Zina sebebine dayalı boşanma davası açmak için kanun koyucu hak düşürücü süre öngörmüştür. Bu sebeple hak düşürücü süre içinde davanın açılması önem arz etmektedir. Hak düşürücü süre eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri haysiyetsiz bir hayat sürer veya küçük düşürücü bir suç işler ve bundan ötürü diğer eşin onunla birlikte yaşaması beklenemeyecek duruma gelirse, bu eş her zaman boşanma davası açabilmektedir.

Hayata Kast - Pek Kötü MuameleOnur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma: Eşlerden biri diğerine kötü davranır, hayatına kasteder ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunursa bu davranışlara maruz kalan eş boşanma davası açabilir. Dava açma süresi fiili öğrenmeden itibaren altı ay ve her halde beş yıldır. Bu süre hak düşürücü süre olduğundan bu süre geçtikten sonra açılan dava süre yönüyle reddedilir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğer eşi terk eder ve haklı bir sebep olmadan ortak konuta en az altı ay süreyle dönmez ve istem üzerine bu hususta hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilmektedir. Burada önemle belirtmek gereken durum; eşini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen tarafın  terk etmiş sayılmasıdır.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelmişse ve hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilirse bu eş boşanma davası açabilmektedir. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık kararı verilmesini hakimden isteyebilir. Boşanma sebebi ispatlandığında, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Boşanma veya ayrılık davası açıldığında hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, çocukların bakım ve korunmasına, eşlerin mallarının yönetimine dair geçici önlemleri re'sen alır.

ataşehir boşanma avukatı

Ataşehir Avukat Müvekkil İlişkisi

Boşanma avukatı tarafından müvekkili boşanmaya iten sebepler dinlenir ve müvekkilin anlatılanları bir görüşme tutanağı ile kayıt altına alınır. Görüşme tutanağı müvekkil ve avukat arasında kalır. Müvekkil bu görüşme tutanağına hangi hususların mahkemede açıklanmasını isteyip istemediğini işletir. Böylece müvekkilin yalnızca avukatın bilmesini istediği bilgiler tespit edilir ve bu sayede olası bir mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur.

Boşanma davalarında anlatılanlar çoğu zaman bir evliliğin en gizli kalmış mahrem konularını oluşturmaktadır. Bu sebeple müvekkil boşanma gerekçelerini dile getirirken çekinebilir veya utanabilir. Bu gibi durumlarda konuşulanların gizli kalacağı müvekkile hatırlatılmalı ve müvekkilin kendini güvende ve rahat hissetmesi sağlanmalıdır. Zira olayların eksiksiz şekilde Ataşehir boşanma avukat ına aktarılması davanın başarılı şekilde sonuçlandırılması için çok önemlidir. Bu sebeple özellikle boşanma davalarına ilişkin yapılan görüşmelerde, avukat ile müvekkilin üçüncü kişiler olmaksızın görüşmesine dikkat edilmelidir.

Boşanma davaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir boşanma avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »