09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Arabuluculuk (İş Hukuku)

Arabuluculuk(İş Hukuku)

İş hukukunda arabuluculuk nedir? Kanun koyucu işçilik alacakları hakkında olmak kaydıyla, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklarda sorunların mahkemeye taşınmadan önce bir arabulucu nezdinde giderilmesini amaçlamıştır. Bu sistem ile kanun koyucu mahkemelerin iş yükünü azaltmayı amaçladığı gibi tarafların hızlı bir şekilde haklarına kavuşabilmelerinin sağlanmasını da amaçlamıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. Maddesi ile arabuluculuk sistemi hukukumuzda yer edinmiştir. Kanun maddesine göre; ‘’Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.’’ denilmiştir. İlgili maddeden de anlaşıldığı üzere taraflar artık bazı işçilik alacaklarına ilişkin davaları doğrudan mahkemeye taşıyamayacak öncesinde arabulucuya başvurmak zorunda kalacaktır. Bu kurala riayet edilmeden yani arabulucuya başvurulmadan açılan davalar ise HMK madde 114 gereği reddedilecektir.

İş Hukukunda Ara buluculuk Kapsamına Giren Davalar

Kanun koyucu iş hukukuna ilişkin tüm davaları arabuluculuk kapsamına sokmamıştır. Bu sebeple belirli davalarda dava açılmadan önce arabuluculuğu başvurmak zorunlu iken bazı davalarda arabulucuya başvurulmadan doğrudan dava açılabilmektedir.

İş Hukukunda Arabuluculuk Kapsamına Giren Davalar:

 • Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Davalar
 • İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Davalar
 • Maaş (Ücret) Ve Fazla Mesai Alacağından Doğan Davalar
 • Yıllık İzin Ücreti Alacağından Doğan Davalar
 • Yol – Yemek – Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Alacağından Doğan Davalar
 • Prim Alacağından Doğan Davalar
 • İkramiye Alacağından Doğan Davalar
 • Kötü Niyet Tazminatından Doğan Davalar
 • İşe İade Davası    

İş Hukukunda Arabuluculuk Kapsamına Girmeyen Davalar:

 • İş Kazasından Doğan Maddi Manevi Tazminat Davaları
 • İş Kazasından Doğan İş Göremezlik Ve Maluliyet Oranın Tespiti Davaları
 • Meslek Hastalığından Doğan Maddi Manevi Tazminat Davaları
 • Meslek Hastalığından Ötürü İş Göremezlik ve Maluliyet Oranlarının Tespiti Davaları

İş Hukukunda Arabuluculuk Kapsamında Ara bulucuya Başvuru

İş hukukunda arabuluculuk başvurusunun ne şekilde yapılacağı İş Mahkemeleri Kanununun 3. Maddesinin 5. Fıkrasında düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre; karşı taraftaki kişilerin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürolarına arabuluculuk başvurusu yapılır. Arabuluculuk büroları burada yoksa buradaki yazı işleri müdürlüğüne arabuluculuk başvurusu yapılması gerekmektedir.

Ayrıca taraflar İş Mahkemeleri Kanunu madde 3/9 uyarınca karşı tarafın yetkisiz yerde arabulucuya başvurulduğunu belirterek arabulucuya karşı yetki itirazında bulunabilirler.  Bu takdirde itirazda bulunan itiraz dilekçesinde yerleşim yerlerini ve işin yapıldığı yere ilişkin belgeleri dilekçesinin ekinde sunması gerekmektedir. İtiraz üzerine arabulucu bu itirazı Sulh Hukuk Mahkemesine gönderir. Sulh Hukuk Mahkemesi itiraz konusunda 2 türlü karar verebilmektedir. İtirazı kabul ederse yetkili arabulucuyu kararında belirler ve kararı taraflara tebliğ eder. Bu takdirde arabulucuya başvuran taraf 2 hafta içinde yetkili arabulucuya başvurmak zorundadır. İtiraz reddedilirse eski arabulucuya işlemlerine devam etmesi üzerine dosya iade edilir.

İş Hukukunda Ara Bulucuya Başvuru Süresi

Kanun iş hukukunda arabuluculuk başvurusunun ne zaman yapılacağına ilişkin özel bir düzenleme getirmemiştir. Bu sebeple anlaşmazlığa ilişkin için kanun tarafından öngörülen zamanaşımı süresi kaç yılsa o süre içinde arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması adına örnek vermek gerekirse kıdem tazminatı alacağı için iş kanunu 5 yıllık zamanaşımı süresi öngörmüş olup, işçi işten ayrıldıktan sonraki 5 yıl içinde dava açmak zorundadır. Kıdem tazminatı davası için arabulucuya başvurmak zorunlu olduğundan bu 5 yıllık süre içinde arabulucuya başvuru yapılması gerekmektedir. Arabuluculuk başvurusu yapılması ile arabuluculuk işlemleri bitene kadar zamanaşımı süresi işlemez. Bir diğer deyişle süresi içinde iş hukukunda arabuluculuk başvurusu yapılmış ve arabuluculuk işlemleri 3 hafta sürmüşse dava zamanaşımı süresi işçi işten ayrıldıktan sonra 5 yıl 3 haftadır. Bu süre içinde de dava açılması gerekmektedir.

İş Hukukunda Ara Buluculuk İşlemleri

Arabuluculuk başvurusu üzerine arabuluculuk bürosu veya yazı işleri müdürlüğü tarafından dosyaya bir arabulucu atanır ve arabulucu taraflara tebligat yaparak görüşmeye çağırır. İş mahkemesi kanunu madde 18 uyarınca görüşmeye taraflar, tarafların kanuni temsilcileri ve avukatları katılabilmektedir. Ayrıca işvereni temsilen işverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmeye katılıp işvereni temsil edebilmektedir. Görüşmeye gelen taraflar arasında arabulucu uzlaşma sağlamaya çalışır.

İş hukukunda arabuluculuk işlemleri dosyaya arabulucu atandıktan sonra iş mahkemeleri kanunu madde 3/10 uyarınca 3 hafta içinde bitirilir. Yine aynı madde uyarınca bu süre ancak 1 hafta daha uzatılabilir.

İş Mahkemeleri Kanunu madde 12 uyarınca görüşmeye taraflardan birinin katılmaması halinde; katılmayan tarafa davada haklı çıkıp çıkmamasına bakılmaksın yargılama giderlerinin tamamı yükletilir ve davanın sonunda katılmayan tarafın haklı çıkması halinde de bu taraf lehine avukatlık ücretine hükmedilmez.

 İş Hukukunda Ara Buluculuk İşlemlerinin Sonuçlandırılması

İş hukukunda arabuluculuk faaliyeti yapılması ile tarafların arasında uzlaşma sağlaması halinde arabulucu bunu tutanak altına alır. Bu uzlaşma tutanağı mahkeme hükmü (ilamı) niteliğindedir. Bu konuda artık bir daha dava açılamaz. Tarafların uzlaşma maddelerini yerine getirmemesi halinde tutanak doğrudan icraya konu edilir.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanmaması durumunda arabulucu bu durumu tutanak altına alır. Bu tutanakla birlikte arabulucuya başvuran taraf artık dava açabilmektedir. Yalnız bu tutanağın aslının veya arabulucu tarafından onaylanmış bir suretinin dava dilekçesine ek yapılarak mahkemeye sunulması gerekmektedir. Dava dilekçesine bu tutanağın ek yapılmaması halinde mahkeme davacıya 1 hafta kesin süre vererek bu tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini mahkemeye sunması ister. Davacının bunu yapmaması halinde dava usulden reddedilir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »