09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hususu Avukatlık Kanunun da ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. İlgili kanun ve yönetmeliklerde avukatlık sözleşmesinin ne şekilde yapılacağı, içeriğinde neler olacağı ve ücretler gibi hususlar da belirlenmiştir.

Avukatlık Kanunu’nun 35/3 maddesi ile anonim şirketlerde ve üye sayısı 99 ü aşan yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir

Aynı kanunun 35. Maddesi; anonim şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurmaması halinde anonim şirketlere ve yapı kooperatiflerine savcılık tarafından avukat bulundurulmayan her ay için yetişkin bir işçiye ödenecek 2 aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası kesileceğini belirtmiştir. Ayrıca yine aynı madde de avukat bulundurmayan anonim şirket yöneticileri ve yapı kooperatifi yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerince haklarında ceza hukuku kapsamında ceza davası açılabileceği belirtilmiştir.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Ne Zaman Başlar ?

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu Avukatlık Kanunu madde 35’in 3. Fıkrasında ve Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK’nın) 272. maddesi baz alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre:

  • Esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu zorunluluk, kuruluş esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketin tüzel kişilik kazanılması ile birlikte başlayacaktır.
  • Kuruluş esas sermayesi 250.000 TL’nin altında ancak sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda avukat bulundurma zorunluluğu başlayacaktır.

Limited şirketlerde veya adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu kanunen bulunmamaktadır.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Denetimi ve Tespiti

Anonim şirketler hakkında savcılık tarafından bir soruşturma veya denetim yapılması halinde savcılık tarafından anonim şirket yetkililerinden aylık danışmanlık bazında kesilen avukatlık serbest meslek makbuzu, bu makbuza yönelik banka ödeme dekontu ve avukatlık sözleşmesi talep edilecektir. İlgili belgeleri ibraz eden anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun yerine getirilmiş sayılacak hakkında idari para cezası kesilmeyecek ve bu şirket yetkilileri hakkında ceza soruşturması yapılmayacaktır.

Ayrıca ilgili denetim Barolar tarafından da yapılabilmekte olup, anonim şirket yetkililerinin ilgili evrakları baro görevlilerine ibraz etmemeleri durumunda barolar savcılığa suç duyurusunda bulunarak savcılığı bu konuda denetim yapması ve ceza kesmesi için harekete geçirebilecektir.

Bu sebeple anonim şirketlerin ilgili şirket avukatıyla yaptığı avukatlık sözleşmesi, avukatın kesmiş olduğu serbest meslek makbuzu ve banka ödeme dekontu gibi ödeme belgeleri avukat bulundurma zorunluluğunun yerine getirildiğine dair birer ispat vasıtasıdır. Yine ilgili avukatın şirkette sigortalı olarak çalışması halinde ise avukatla yapılan iş sözleşmesi ve avukatın maaş bordroları da avukat bulundurma zorunluluğunun yerine getirildiğine dair başka bir ispat vasıtasıdır. Kalifiyeli bir Kadıköy hukuk bürosu tarafından alacak olduğunuz destek doğrultusunda tüm süreçler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Yerine Getirilmemesi Halinde Yaptırımı Nedir?

Avukatlık Kanunu 35. maddesi gereğince; esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla olan anonim şirketler sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu nu yerine getirmeyen anonim şirket yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu maddeleri gereğince ceza soruşturması başlatılabilmektedir.

Cezaların ağır olması sebebiyle Anonim Şirket yöneticilerinin ve yapı kooperatifleri yöneticilerinin bu konuyu titizlikle ele almaları gerekmektedir. Zira idari para cezaları her ne kadar şirkete ve kooperatife kesilse de, ilgili fiilin ceza boyutuyla şirket ve kooperatif yöneticileri karşı karşıya kalmaktadır.

Anonim şirketler için avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi tecrübeli bir Kadıköy avukat bürosundan öğrenebilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »